Siirry sisältöön

Saamelaisten palvelut tulevassa sotessa Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Kysymysmerkki 52
Kysely | Lapin sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Kysely on päättynyt

Saamelaisten asema on turvattu Suomen perustuslaissa ja useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Suomen perustuslain mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Perustuslain mukaan saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään. Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa toteutetaan saamelaiskäräjistä annetulla lailla.

Saamelaisten kielellisten perusoikeuksien toteutuminen toimeenpannaan saamen kielilailla. Useisiin erityislakeihin on otettu viittaussäännös saamen kielilakiin, kun laissa säädetään muun muassa palvelun kielestä. Viittaussäännös tarkoittaa, että viranomaisen velvoitteet määräytyvät saamen kielilain mukaisesti ja kyseisen lain mukaan saamelaisella on oikeus käyttää saamea ja saada palvelua saamen kielellä. Suomen kansallinen lainsäädäntö perustuslakeineen ja Suomea sitovat kansainväliset sopimukset turvaavat saamelaisten oikeudellisen aseman omaan kieleen, omaan kulttuuriin ja alkuperäiskansa-asemaan.Lainsäädäntö turvaa oikeuden saamenkielisiin palveluihin yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.

Edellä mainittujen lainsäädäntöjen nojalla saamenkielisen asiakkaan kielellisten ja kulttuuristen erityispiirteet tulee huomioida sosiaali- ja terveyshuollossa palvelutarpeen arvioinnissa, palvelusuunnitelmassa ja palveluiden toteutuksessa. Nyt haluaisimme kuulla, miten nämä asiat käytännössä toteutuvat.

Haluatko olla mukana kehittämässä saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluita? Ota kantaa.

Lisätietoja:
Eila-Marja Labba
+358 40 120 88 44
eila-marja.labba@samediggi.fi

Saamenkielisten palveluluiden nykytilakuvaus

Perustiedot

Päättynyt: 21.6.2016

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaukset
 • pohjoissaame 38 / 52
 • koltansaame 11 / 52
 • inarinsaame 12 / 52
Valitse mielestäsi 10 tärkeintä
Vastaukset
 • Lastensuojelu 18 / 52
 • Kotiapalvelu tai kotiapu 40 / 52
 • Ikäihmisten neuvola 43 / 52
 • Perhetyöntekijän palvelut 21 / 52
 • Perheneuvolapalvelut 19 / 52
 • Vammaispalvelut 17 / 52
 • Päihdepalvelut 18 / 52
 • Toimeentulotukiasiat 8 / 52
 • Lääkärin ilta-, yö- ja viikonloppupalvelut 12 / 52
 • Terveyskeskuslääkärin päivävastaanotto 26 / 52
 • Palveluasuminen (vanhukset, vammaiset) 41 / 52
 • Sosiaalityöntekijän palvelut 28 / 52
 • Erikoislääkäripalvelut 4 / 52
 • Äitiysneuvola 24 / 52
 • Lastenneuvola 34 / 52
 • Kouluterveydenhuolto 30 / 52
 • Opiskelijaterveydenhuolto 10 / 52
 • Kotisairaanhoito 33 / 52
 • Laboratoriopalvelut 4 / 52
 • Röntgenpalvelut 1 / 52
 • Fysioterapia 3 / 52
 • Hammashoito 5 / 52
 • Sairaalapalvelut 15 / 52
 • Vuodeosastopalvelut 33 / 52
 • Psykologinpalvelut 18 / 52
 • Mielenterveyspalvelut 31 / 52
 • Kriisi- ja turvakotipalvelut 17 / 52
 • Ensihoito 16 / 52
 • Jokin muu palvelu, mikä? Kirjoita vastauksesi seuraavaan kysymykseen. 1 / 52
Vastaukset
 • Hyvin erikoinen kysmys. Miksi tulisi valita 10 tärkeintä? Kaikki saamenkieliset palvelut ovat tärkeitä, koska ne ovat lakisidonnaisia.

 • Saamenkieliset tukiperheet lapsille olisivat tärkeitä.

 • Oli vaikea valita vain kymmenen palvelua. Pääsääntöisesti pitäisin tärkeänä, että ihmisten eniten käyttämät palvelut ainakin olisivat saatavilla eri saamen kielillä luotettavasti ja luontevasti, erityisesti vanhuksille ja lapsille.

 • yleensäkin palvelut, joita tarjotaan alaikäisille ja vanhuksille. Alaikäisten/lasten tulee saada tuntea itsensä ja kielensä arvokkaiksi (tämä koskee kyllä kaikkia ihmisiä, mutta jos tässä pitää jotain valiata niin valitsisin näin) ja samoin vanhuksien, vanhuksien on ehkä lisäksi luontevampaa asioida saameksi (löytyy oikeat sanat kuvaamaan oikeita asioita). Lisäksi palvelut, joissa ollaan tekemisissä erityisesti psyykkisen puolen kanssa kuten mielenterveyspalvelut, toimeentulotuki, sosiaalityöntekijän palvelut. Niissä tilanteissa ihminen on heikommillaan, eikä asiaa paranna se, että palvelua ei tarjota omalla kielellä.

 • Valitsin vain minusta kiireellisimmät, mutta tietysti saamenkielisiä palveluita pitäisi olla kaikessa.

 • Kaikki palvelut tulisi saada saamenkielillä, mutta varsinkin akuutit tilanteet ja pitkäaikaisessa hoidossa olevat tarvitsevat oman kielistä palvelua

 • Ensisijaisesti ne palvelut, joissa kielellä ja identiteetillä on suuri merkitys. Röntgenkuvien ottamisessa kielen ja kulttuurin merkitys on vähäisempi kuin psykologin palveluissa.

 • Vaikea valita vain 10, monta tärkeää palvelua jäi ulkopuolelle.

 • Erityisen tärkeää olisi, että lasten ja vanhusten palvelut tarjotaan saamen kielillä. Myös kriisipalvelut tulisi ehdottomasti tarjota saamen kielillä, jotta ihmiset pääsisivät omalla äidinkielellään purkamaan vaikeita asioita. Valintaa palvelujen välillä ei mielestäni kuitenkaan tulisi missään nimessä tehdä, sillä saamelaisten kotiseutualueella tulee saada kaikki palvelut saamen kielillä.

 • Valitsin kyllä yli 10, mutta haitanneeko tuo?

Vastaukset
 • Saamen radio ja paikallislehdet, kunnantalon tai terveystalon ilmoitustaulu

 • Paikallinen media, sos. ja terveysalan yksikköjen ilmoitustaulut + henkilöstö.

 • YLESápmi, paikallislehdet, henk.koht. kirjeet

 • Paikallislehti, sosiaalinen media, radio, yleisesite jokaiseen postilaatikkoon.

 • Kunnan ilmoitustaulu, paikallislehdet

 • Saamenkieliset mediat, esitteet, internet

 • Sámiradio, paikallislehti, henkilöstön kautta

 • Internet

 • YLE Sápmi

 • FB, piirit/kerhot, kunnan nettisivut, paikallislehti, sami radio

Vastaukset
 • Palkata vakituisia tulkkeja. Tiedottaa niistä, mistä tavoitettavissa.

 • Keskitetysti, yhden luukun-periaatteella

 • tarvittava määrä tulkkeja joita on mahdollista hälyttää apuun

 • Ihannetilanne olisi kieltä puhuva työntekijä. Etätulkkaus järjestyisi nopeasti. Tulkkikeskus, josta tulkkaus järjestettäisiin.

 • Kouluttaa tulkkeja muun työn ohelle.

 • Niin että tulkki voisi osallistua henkilökohtaisesti asiointiin, jokaisessa laitoksessa oma saamenkielinen työntekijä

 • Tarvittava määrä jotta tulkin todella saisi

 • Kouluttamalla työntekijöistä saamen kielen taitoisia. Joka työpaikkaan jokaisesta saamen kielestä vähintään yksi ammattilainen.

 • Vakituiset tulkit tai kielitaitovaatimukset alueen työpaikkoihin

 • rekrytoimalla tarpeeeksi saamenkielisiä työntekijöitä. Rekrytointi onnistuu jos palkassa näkyy kielen arvostaminen. PAlvelu diskreetisti siten, että palvelun tuottaja hommaisi sen ilman eri kyselyjä/tivaamisia

Vastaukset
 • Yleislääkäripalveluissa, jos vaikkapa flunssaoireet tai yleiset lääkereseptit, Röntgen- ja labratuloksia saadessa. Jotkut erikoislääkäripalvelut; geriatrin konsultoinnit

 • Vanhusten yhteydenpito/"hätäpuhelin" kotona asuessa, kelassa-asiointi

 • jotkin lääkärikonsultaatiot, lab.tulokset...

 • Akuuteissa tilanteissa, jolloin tulkkauksen on järjestyttävä nopeasti.

 • Laboratoriotulokset, peruslääkärin vastaanotto, reseptien uusiminen

 • Labratulosten kysely, lääketeseptien uusinta, tulkkia voisi käyttää tätä kautta

 • Esim konsultoinnissa

 • lab.tulokset

 • Ei kovin akuuteissa asioissa.

 • Perusterveydenhoito: terveydenhoitajakonsultaatiot, peruslääkärikäynnit, koetulostiedustelut.

Rastita valitsemasi vaihtoehdot.
Vastaukset
 • Lastensuojelu 10 / 52
 • Kotipalvelu tai kotiapu 18 / 52
 • Ikäihmisten neuvola 16 / 52
 • Perhetyöntekijän palvelut 15 / 52
 • Perheneuvolapalvelut 12 / 52
 • Vammaispalvelut 10 / 52
 • Päihdepalvelut 14 / 52
 • Toimeentulotukiasiat 5 / 52
 • Terveyskeskuslääkärin päivävastaanotto 28 / 52
 • Lääkärin ilta-, yö- ja viikonloppupalvelut 29 / 52
 • Sosiaalityöntekijän palvelut 6 / 52
 • Palveluasuminen (vanhukset, vammaiset) 15 / 52
 • Erikoislääkäripalvelut 23 / 52
 • Äitiysneuvola 13 / 52
 • Lastenneuvola 13 / 52
 • Kouluterveydenhuolto 9 / 52
 • Opiskelijaterveydenhuolto 11 / 52
 • Kotisairaanhoito 13 / 52
 • Laboratoriopalvelut 18 / 52
 • Röntgenpalvelut 17 / 52
 • Fysioterapia 18 / 52
 • Hammashoito 22 / 52
 • Sairaalapalvelut 17 / 52
 • Vuodeosastopalvelut 11 / 52
 • Psykologinpalvelut 17 / 52
 • Mielenterveyspalvelut 20 / 52
 • Kriisi- ja turvakotipalvelut 12 / 52
 • Ensihoito 25 / 52
Vastaukset
 • Saamenkielisiä työntekijöitä enemmän, jotta saisi palveluja saameksi.

 • rajapaikkakunnilla joustava palvelunsaanti kaikissa pohjoismaissa, saamenkielen arvostaminen koulutuksen tarjoamisessa, jotta saataisiin tarpeeksi saamen kieltä ja kulttuuria ymmärtäviä/osaavia työntekijöitä.

 • Työntekijöille tulisi järjestää niin kielikoulutusta kuin kulttuurikoulutusta, jotta kulttuurisensitiivinen asiakaskohtaaminen olisi mahdollinen ja asiakas tulisi ymmärretyksi niin kielellisesti kuin kulttuurillisesti.

 • Tiedottaa paremmin mistä saapi mitäkin palveluja saameksi. Perustaa saamenkielisiä yksiköitä.

 • Enemmän saamenkielistä palvelua saataville

 • Rajayhteistyötä lisäämällä, ns. Skypepuhelut tulkkauksen järjestämisessä

 • Pohjoismaista yhteistyötä tulisi kehittää niin että raja-alueiden kuntien asukkailla olisi mahdollisuus käyttää Norjan ja Ruotsin palveluita.

 • Kielestä on hyvä aloittaa

 • lähellä ja siten, ettei Hettaan tai muuhun kyläkeskukseen keskittäminen ole automaatio esim. vanhuspäivinä. Pohjoismaista yhteistyötä tulisi kehittää niin että raja-alueiden kuntien asukkailla olisi mahdollisuus käyttää Norjan ja Ruotsin palveluita.

 • Siten, että palvelua todella saisi, eikä vain niistä puhuttaisi.