Siirry sisältöön

Vaikuta! Lähetä (kehittämis)ideasi koskien maakuntauudistusta esivalmistelutiimille.

Puhekupla 5
Keskustelu | Lapin liitto
Keskustelu on päättynyt

Lapin maakunnan esivalmistelu kerää tietoa valtakunnallisesti määritellyistä asiakokonaisuuksista. Tietoja kerätään väliaikaishallinnolle, joka jatkaa valmistelua kesällä 2018 alkaen, kunnes maakuntavaltuustot on valittu ja uudet maakunnat perustetaan.

Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallitusohjelman mukaan ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille, maakunnille.

Lisätietoja: www.alueuudistus.fi

Perustiedot

Päättynyt: 31.5.2017

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Lappilaisten arjen ja erikoistlanteidenkin turvallisuus on huomioitava

Profiilikuvan paikka

Rova Nieminen
9. marraskuuta 2016 kello 12.56.51

Lappi poikkeaa muusta Suomesta mm. vähäväkisyytensä ja pitkien välimatkojensa vuoksi. Normaalissa arjessa tämä on ihan jees, mutta erilaisissa kriiseissä (aina henkilökohtaisesta tapahtumasta myrskytuhoihin / sotaan) ei riitä, jos olemme menneet samoilla eväillä mitä muu maa. Meidän on rakennettava Lapin kriisinkestokyky todella kestävälle pohjalle.

Käytännössä: viranomaisYHTEISTYÖN on toimittava, järjestöjen ja kyläyhteisöjen osallisuus päätöksentekoon on oltava muuta maata korkeammalla tasolla, paikallisia terveyskeskuksia on ylläpidettävä, sosiaalista eristäytymistä on vältettävä, kunnallisinfran laatu ja ylläpito on ylimitoitettava, ensihoitoa ja pelastustoimea on tuettava, alue on pidettävä asuttuna...

Tärkeintä on saada väki puhaltamaan yhteen hiileen ja osallistumaan.


Palvelut ja tehtävät sekä henkilöstö - vapaaehtoistyö ja järjestöjen organisoiti mukaan

Profiilikuvan paikka

Kerttu Oikarinen
17. marraskuuta 2016 kello 19.26.52

Palvelut ja tehtävät
Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ennaltaehkäiseviä palveluja järjestettäessä tulisi ottaa vahvasti ja suunnitelmallisesti huomioon eri järjestöissä tehtävä vapaaehtoistyö. Kilpailutukseen vapaaehtoistyö ei sovi. Maakuntatason hyvinvoinitkertomustyössä sote-järjestöjen edustajia voisivat olla kansanterveystyötä edistävät järjestöt ja sosiaalista hyvinvointia edistävät järjestöt. Rovaniemellä toimii esimerkillisesti vapaaehtoistyön keskus Neuvokas, jonka edustajan mukana olo hyvinvointikertomustyössä olisi erinomaista. Kansanterveystyötä piiritasolla Lapissa tekee Lapin Sydänpiiri taustatukenaan Suomen Sydänliitto, Diabetesliitto ja Aivoliitto.

Henkilöstö
Vapaaehtoistyö ei toimi ilman organisoitua toimintaa. Siksi olisi tärkeää, että maakuntatasolle valittaisiin järjestöpuolelta työpariksi kaksi järjestökoordinaattoria: sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen vapaaehtoistyön koordinaattori ja kansanterveystyön vapaaehtoistyön koordinaattori terveyden edistämisen asiantuntijaksi.


Avoin kirje kuntapäättäjille: Kokonaisvaltaiset hyvinvointipalvelut jokaisen kuntalaisen ulottuville oman kunnan alueella

Profiilikuvan paikka

Eläkeliiton Lapin piiri
6. joulukuuta 2016 kello 22.44.36

Avoin kirje kuntapäättäjille

Ikääntyvän väestön edustajina vetoamme vakavasti kuntien päättäjiä huolehtimaan ajoissa siitä, että sote-palvelujärjestelmää rakennettaessa kokonaisvaltaiset hyvinvointipalvelut tulevat jokaisen kuntalaisen ulottuville oman kunnan alueella.

Sote-toimintojen siirtyessä maakuntatasolle tulee peruspalvelut kuitenkin tarjota kaikissa kunnissa riippumatta siitä löytyykö niissä avoimen sektorin terveyspalveluja. Etenkin pitkien välimatkojen Lapissa tulevien maakuntavaltuutettujen tulee huolehtia solidaarisesti syrjäisimpienkin kylien tarpeista. Kuntapäättäjien puolestaan tulee huolehtia kuntalaistensa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja yhteisyyden tunteesta, joka ennalta ehkäisevänä toimintona pitkällä aikavälillä tulee pienentämään sosiaali- ja terveyspuolen menoja.

Ikääntyvä väestö on enemmän resurssi, voimavara, kuin kuluerä. Se on myös hyvä veronmaksaja. On hyvin tärkeää, että etenkin pienemmissä kunnissa, joissa ei ole kaupallisia vapaa-ajan palveluja, kunnat pitävät huolen liikunta- ja kouluttautumismahdollisuuksista, kirjastoista ja muusta kulttuuritarjonnasta. On myös taattava riittävän hyvät tilat kokoontumisiin periaatteella, että yhdessäolo on yksi parhaista lääkkeistä yksinäisyyteen ja masennukseen. Asumiseen liittyvät näkökohdat, niiden rakentaminen ja sijoittaminen, on otettava huomioon tavoitteena itsenäinen kotona asuminen.
Jotta kuntien velvollisuus hyvinvointipalveluiden luomiseksi täyttyy sata prosenttisesti, pitää kuntien lakisääteiset vanhusneuvostot säilyttää sote-uudistuksessakin. Ne ovat erittäin hyvä ja tärkeä apuväline suunnitteluissa, kunhan päättäjät hyödyntävät niiden tietotaidon.
Rovaniemellä 30.11.2016
Eläkeliiton Lapin piiri ry:n syyskokousMarja-Liisa Oinas Heikki Raappana
Piirin puheenjohtaja Piirin toiminnanjohtaja


Keskipisteenä itsenäinen Lappi

Profiilikuvan paikka

Pentti Ruuhonen
3. huhtikuuta 2017 kello 15.32.16

KESKIPISTEENÄ ITSENÄINEN LAPPI

Tuleva Lappi on itsenäisesti toimiva kansainvälinen alue ja yhteisö. Me toimimme yhä enemmän globaalisti yhteistyössä eri kansakuntien ja valtioiden kanssa. Muu Suomi on joukossa tasavertaisena, mutta ei sanelijana vaan sopeutujana Lapin ja lappilaisten toimintaan.

IHMISET
Tulevaisuus vaatii päteviä ja osaavia ihmisiä Lappiin. Kehityksen edellytys on, että pidämme täällä nämä ihmiset rakentamassa Lappia ja hankimme maailmalta uusia kehittäjiä. Emme silti elä umpiossa, vaan kannustamme nuoria laajentamaan kansainvälistä maailmankuvaa, mutta annamme heille tilaisuuden palata Lappiin hyödyntämään kokemuksiaan.

YHTEISET INTRESSIT
Lapissa vallitsee elinkeinojen osalta selkeä jako energiatuotantoon, maa- ja metsätalouteen, kaivostoimintaan, matkailuun ja porotalouteen sekä kaikkia edellisiä palvelevaan toimintaan.
Maakunnan kilpailukyky ja kehittyminen edellyttää, että löydämme elinkeinojen välillä yhteiset intressit. Vastakkainasettelusta on päästävä terveeseen yhteistyöhön.
Mikään elinkeino ei yksinään vie Lappia eteenpäin, mutta yhdessä ne muodostavat voimavaran, joka mahdollistaa nuorten eteenpäin menevien ihmisten tulevaisuuden Lapissa.

AEC
Suomi saa tänä vuonna kolmen vuoden puheenjohtajuuden Arktisessa Talousneuvostossa. AEC:n sihteeristö toimii Tromsössä ja sihteeristön päällikkönä on suomalainen. Käytetään nämä lähivuodet kanavien rakentamiseen arktiselle alueelle. Meidän tulee rakentaa Lapissa arktista yhteistyötä tämän elimen kautta, koska AEC:n toiminta kattaa pohjoisen Kiinasta Kanadaan.

KOULUTUS
Tuleva kansainvälinen Lappi vaatii kansainvälisyyteen valmentavaa koulutusta. Meidän on valmistauduttava muutokseen lastentarhoista ja esikouluista yliopistoon erilaisten kielten ja kulttuurien kasvatuksessa. Tässä voimme varmasti hyödyntää nykyistä kansainvälistä lappilaista henkilöstöä täydentämällä heidän työtään alkuperämaan ammatti-ihmisillä. Tämä on paras tapa avata Lappi maailmalle ja vastaavasti maailma Lapille pitkällä ajalla.

LAATU
Kaikessa toiminnassa, tuotannossa ja palveluissa tähdätään korkeaan laatuun. Meitä lappilaisia on on tulevaisuudessakin niin vähän, että voimme myydä korkean laatuluokan tuotantoa kaikille sektoreille. Laatutietoisuus on oltava osa kasvatusta ja koulutusta.

DIGITILISAATIO
Digitilisaatio on tärkeä ja nopea yhteydenpitoväline, se on työkalu. Tärkeintä on digiä käyttävien ihmisten laatu ja tuottavuus.

Pyhätunturilla 23.2.2017

Pentti Ruuhonen


Tärkeitä asioita

Profiilikuvan paikka

suomalainen
25. huhtikuuta 2017 kello 8.31.42

Valtio tuhlaa rahaa turhuuksiin. Peruspalvelut, kuten koulutus, ikääntyneistä huolehtiminen ja lapsiperheet on unohdettu täysin. Kunnat toteuttavat konsulttitöinä hienoja selvityksiä, mutta tavallinen, jokapäiväinen toiminta kärsii ja kallistuu. Kiinteistöt rappeutuvat ennenaikaisesti huonon ylläpidon ja epäonnistuneiden korjausten vuoksi.
Koulutuksen tulee olla perusasteella täysin ilmaista koulukyyteineen, ruokineen ja oppimateriaaleineen. Tässä on huomioitava maakuntatasolla erot välimatkoissa. Syrjäisimpienkin alueiden lasten oikeus koulutukseen on taattava laadukkaasti ja inhimillisillä koulupäivien pituuksilla.
Ikääntyneille on taattava heidän arvoisensa palvelut kotiin mahdollisimman pitkälle ja hoivakotiin lähikylään tuttujen lähelle. Lapsiperheitä on kannustettava jaksamaan ja vanhempien rooli kasvattajana on palautettava takaisin kouluilta ja päiväkodeilta.
Lapsille on taattava turvallinen tulevaisuus.
Päivähoitomaksut on hyväksyttävä verovähennyskelpoisina menoina. Näin mahdollistamme monilapsisen perheen molempien vanhempien työllistymishalun sekä taloudellisesti että ajankäytön kannalta.
Myös kuntien pitää huolehtia kiinteistöjensä kunnosta etupainotteisesti. Tarkastuksia on toteutettava ja peruskorjaustöiden on perustuttava laatuun - ei hintaan. Korjauksista on huolehdittava jo ennen kuin joku oireilee.