Siirry sisältöön

Kokkolan uusi kaupunkistrategia

Kysymysmerkki 91
25.9.2017 | Kokkolan kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus ottaa kantaa ja kertoa omat näkemyksensä valmisteilla olevasta kaupunkistrategiasta otakantaa.fi –palvelussa 13.–22.9.2017. Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi 91 vastaajaa. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!

Valtuutetut, kaupungin henkilöstö, kaupungin johtoryhmä sekä sidosryhmien edustajat ovat valmistelleet kaupunkistrategiaa vuosille 2018 – 2021 kevään ja kesän aikana yhteensä seitsemässä työpajassa.

Kaupunginvaltuuston elokuussa viimeistelemä strategialuonnos asetettiin yleisön kommentoitavaksi otakantaa.fi –palveluun. Kyselyllä haluttiin selvittää, onko strategialuonnokseen onnistuttu löytämään ne painopisteet ja toimintatavat, jotka edesauttavat Kokkolan menestystä ja elinvoimaa tulevaisuudessa.

Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 91 vastaajaa, joista 48 oli kaupunkilaisia ja 30 kaupungin työntekijöitä. Vastaajista 7 oli kokkolalaisen yrityksen edustajia, 3 kokkolalaisen järjestön/yhdistyksen edustajia, 1 kaupungin luottamushenkilö ja 2 vastaajaa edusti muita kuin kokkolalaisia vastaajaryhmiä.

Vastauksista nousi esiin huoli palveluiden keskittämisestä. Palveluita haluttiin tulevaisuudessakin kehitettävän yhtäläisesti niin kaupungin keskustassa kuin maaseudullakin. Vastaajat toivoivat myös aitoa vuoropuhelua kaupunkilaisten ja päättäjien sekä viranhaltijoiden välillä sekä kaupunkilaisten näkökulmien ottamista entistä paremmin huomioon asioita suunniteltaessa ja päätöksiä tehtäessä.

Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä vastaajien mielestä toteutus nousee merkittävään asemaan. Sähköiset palvelut toimivat joissakin asioissa. Kasvokkain tapahtuville palveluille on edelleen tilausta ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä pitää huomioida myös kaupunkilaiset, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluita.

Vastauksissa otettiin kantaa ja annettiin palautetta hyvinkin ajankohtaisiin tai parhaillaan käsittelyssä oleviin asioihin, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin, joita alueella on vuoden alusta lähtien järjestänyt Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, tai opetuspalveluiden palveluverkon rakennemuutoksiin.

Otakantaa.fi – palvelun kautta saadut kommentit ja kehittämisehdotukset kootaan yhteen ja ne otetaan huomioon viimeisteltäessä strategiaa lopulliseen muotoonsa. Kehittämisehdotuksia hyödynnetään myös strategiaa toteuttavien kehittämisohjelmien päivittämisessä.

Strategiaehdotus tulee kaupunginhallituksen ja –valtuuston päätettäväksi lokakuussa.

Valtuuston hyväksymästä strategiasta johdetaan keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen. Strategian hyväksymisen jälkeen päivitetään poikkihallinnolliset, strategian kanssa linjassa olevat kehittämisohjelmat, jotka tukevat strategian tavoitteita ja toteuttavat strategiaa. Lisäksi toimialat päivittävät strategian ja kehittämisohjelmien pohjalta omat vuosittaiset suunnitelmasta.

None

Kokkolan kaupunki valmistelee parhaillaan uutta kaupunkistrategiaa vuosille 2018 – 2021. Voit osallistua strategiaprosessiin ottamalla kantaa ja kertomalla omat näkemyksesi uuden kaupunkistrategian sisältöluonnoksesta 22.9.2017 saakka.


Strategia linjaa kaupungin toimintaa ja tavoitteita ja on kuvaus siitä, mihin suuntaan kaupunkia halutaan kehittää uuden valtuuston toimikaudella. Kaupunkistrategian laadintaprosessin aikana on pyritty löytämään ne painopisteet ja toimintatavat, jotka edesauttavat Kokkolan menestystä ja elinvoimaa tulevaisuudessa.

Strategialuonnosta on työstetty kevään ja kesän aikana. Tausta-aineistona on käytetty strategiatyötä pohjustavia kartoituksia ja selvityksiä.

Valtuutetut, kaupungin henkilöstö, johtoryhmä ja sidosryhmät ovat osallistuneet uuden strategian valmisteluun strategiatyöpajoissa. Kuntalaisten mielipiteitä selvitettiin kesän aikana teemakyselyillä. Uusi kaupunginvaltuusto on työstänyt strategialuonnoksen nykyiseen muotoonsa elokuun lopulla.

Strategiaehdotus tulee kaupunginhallituksen ja –valtuuston päätettäväksi lokakuussa.


Perustiedot

Päättynyt: 25.9.2017

Aiheet:
  • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:
  • Kokkola

Liitteet

Ilmianna