Kaavatyyppejä ja kaavan vaiheita kuvaava koodiluettelo

Kysymysmerkki 47
25.6.2018 | ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö on käynnistänyt EU:n INSPIRE-direktiivin edellyttämien kaavoituksen koodiluetteloiden laatimisen. Ensimmäisenä laaditaan kaavatyyppejä ja kaavan vaiheita kuvaavat kansalliset koodiluettelot, joita koskevasta ehdotuksesta pyydetään nyt kommentteja. Koodiluettelo on lista vaihtoehdoista, joita tullaan käyttämään kaavojen ja kaavatiedon luokitteluun erilaisissa tietojärjestelmissä.


Koodiluettelon ehdotus sisältää INSPIRE-direktiivin Suunniteltu Maankäyttö -teeman mukaisen kansallisen version kaavatyyppiä kuvaavalle ominaisuustiedolle (planTypeName). Valmistelutyön aikana on selvinnyt, että on tarpeen laatia myös kaavaprosessin vaiheita kuvaava oma kansallinen muuttuja (prosessinVaihe), jonka arvot linkitetään vastaavuustaulukon avulla INSPIRE-mallin koodiluetteloon. Lisäksi laaditaan vastaavuustaulukko kansallisten kaavatasojemme ja INSPIREssä käytettyjen luokitusten välille. 

Koodiluettelon käytettävyyden parantamiseksi ehdotetaan käytettävän koodiluettelon arvoissa numerokoodausta sekä sanallisia kuvaavia termejä, kuten esimerkiksi (1_maakuntakaava).

Tutustu koodiluettelon ehdotukseen:

Kaavatyypit

Jotta kaavojen luokittelu koodiluettelon mukaan olisi mahdollisimman helppoa, on koodiluettelo pyritty laatimaan mahdollisimman yksikertaiseksi ja yksiselitteiseksi. Malli on hierarkkinen siten, että päätason alla kullakin kaavatyypillä on listattu eri kaavatyypit.

Maakuntakaavojen osalta lähtökohdaksi on otettu HAME-hankkeessa määritellyt kaavatyypit. Niistä ehdotetaan kuitenkin nyt poistettavaksi osa-aluemaakuntakaava laajentamalla kokonaismaakuntakaavan määritelmä käsittämään myös osa-aluemaakuntakaavat.

Yleiskaavojen koodiluettelossa osayleiskaavoille on oma arvo, jotta tietojärjestelmissä voidaan helposti erotella kunnan koko aluetta koskeva yleiskaava osayleiskaavoista. Valmistelutyön aikana keskusteltiin myös rakentamista ohjaavien yleiskaavojen (esimerkiksi tuulivoimayleiskaava, kyläyleiskaava ja rantayleiskaava) lisäämistä luetteloon omina arvoinaan. Työn aikana kuitenkin arvioitiin, että nämä kaavan ominaisuudet eivät välttämättä kohdistu koko kaava-alueeseen. Tästä syystä tieto on parempi liittää kaavan tietomalliin kaavan osa-alueiden tai elementtien ominaisuustietona kuin varsinaisena kaavatyyppinä. Myös kaavan oikeusvaikutteisuus on ajateltu ilmaistavan muun ominaisuustiedon kautta, ei kaavatyyppinä.

Asemakaavojen osalta koodiluettelo on niin ikään pyritty pitämään hyvin yksinkertaisena. Luettelossa on omat arvonsa varsinaisen asemakaavan lisäksi vaihe-asemakaavalla ja ranta-asemakaavalla. Usein omaksi kaavatyypikseen mielletylle maanalaiselle asemakaavalle ei katsottu tarvetta, koska maanalaisuutta ilmaiseva tieto on kaavan tietomallissa pikemminkin kaavakohteisiin liittyvä ominaisuustieto kuin kaavatyyppi.

Kaavaprosessin vaiheet

Kaavaprosessin vaihetta ilmaiseva tieto on tarpeen määritellä osana kansallista kaavan tietomallia. Koska INSPIRE-direktiivin mukainen kaavan vaihetta kuvaava muuttuja (ProcessStepGeneralValue) ei ole laajennettavissa kansallisilla arvoilla, ehdotetaan, luodaan oma kansallinen muuttuja (prosessinVaihe), jolle määritellään kansallisesti toimiva koodilista. Muuttujien välille luodaan arvojen vastaavuustaulukko.

ProcessStepGeneralValue sisältää vain neljä eri vaihetta (luonnos, ehdotus, voimassa tai kumottu). Käytännön tiedonhallinnassa tarvitaan kuitenkin useampia vaiheita, alkaen aloitusvaiheesta ja päättyen kumoamiseen tai kaavan raukeamiseen. Aloitusvaihe ja raukeaminen eivät saa mitään vastaavuutta INSPIRE-mallissa.

Kaavaprosessin vaihe voidaan edellyttää kaavatasolla tai kohdetasolla. On selvää, että kohdetasolla vaihetiedon edellyttäminen aiheuttaisi alkuvaiheessa merkittävää lisätyötä monille kunnille ja maakunnille. Ehdotus on, että alkuvaiheessa vaihetieto on pakollinen kaavatasolla. Myöhemmin tietomallipohjaisen kaavoituksen kehittyessä, voidaan edellyttää vaihetieto kaavan kohteiltakin.


Perustiedot

Julkaistu: 25.6.2018

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #hallinto ja kehittäminen
  • #lainsäädäntö ja oikeudet
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna