Siirry sisältöön

Ota kantaa metsästrategian toimenpiteiden sisältöön

Kysymysmerkki 422
Kysely | Maa- ja metsätalousministeriö
Kysely on päättynyt

Tervetuloa ottamaan kantaa siihen, mihin metsäpoliittiset toimenpiteet tulisi suunnata. Aluksi kysymme muutaman taustakysymyksen. Niihin vastaaminen on tärkeää vastausten analysoimiseksi. Taustakysymysten jälkeen voit ottaa kantaa haluamiisi hankkeisiin ja lopuksi kertoa, mitkä hankkeet ovat tärkeimpiä tai puuttuuko jokin tärkeä teema kokonaan. EU- ja kansainvälisistä metsäasioista on tekeillä omat linjauksensa, joita ei ole mukana tässä kyselyssä.

Perustiedot

Päättynyt: 30.9.2018

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Taustakysymykset
Kerro oma suhteesi metsään. Voit valita useamman vaihtoehdon.
Valitse, mihin ikäryhmään kuulut.
Valitse, mikä seuraavista kuvaa asuinpaikkaasi.
Metsätieto ja alustatalous
Kaikkia eri aihepiirejä läpileikkaavassa hankkeessa parannetaan metsä-, luonto- ja ympäristötietoaineistojen saatavuutta ja käytettävyyttä sekä yhdistettävyyttä muiden tietolähteiden kanssa. Laadukkaiden ja nykyistä tarkempien paikkatietoaineistojen saatavuus edistää digitalisaation kehittymistä ja mahdollistaa uusien työkalujen kehittämisen metsä- ja luonnonhoidon sekä metsäalan palveluiden nykyistä parempaan suunnitteluun, toteutukseen ja vaikuttavuuteen.
1 = ei kovin tärkeä, 2 = melko tärkeä, 3 = hyvin tärkeä, 4 = erittäin tärkeä
Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä
Kaikkia eri aihepiirejä läpileikkaavassa hankkeessa parannetaan moniarvoisen viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla ymmärrystä metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä sekä metsiin perustuvista tuotteista ja palveluista. Tutkimukseen perustuvan ja koordinoidun viestinnän avulla lisätään metsäalan tietoa erityisesti nuorten ja kuntapäättäjien kohderyhmissä, mutta myös muiden tavallisten suomalaisten keskuudessa. Viestinnän ja uusien toimintamallien avulla metsäkulttuurinen näkökulma otetaan osaksi metsäalan ja metsänomistajien vuorovaikutusta.
1 = ei kovin tärkeä, 2 = melko tärkeä, 3 = hyvin tärkeä, 4 = erittäin tärkeä
Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito
Hankkeessa toteutettavan T&K-toiminnan ja kehitettävien paikkatietoon perustuvien työkalujen myötä aktiivinen, oikea-aikainen ja tarkasti kohdennettu metsänhoito lisääntyy kasvattaen talousmetsien kestäviä hakkuumahdollisuuksia. Metsätila- ja omistusrakenne tukee metsänomistajien päätöksentekoa ja metsien kestävää hyödyntämistä. Lisäksi hankkeen valmistelun myötä metsänomistajille suunnattavat uudet 2020-luvun kannustejärjestelmät ovat vaikuttavia ja hallinnollisesti kevyitä, ja osaltaan lisäävät kestävää ja resurssitehokasta metsän- ja luonnonhoitoa.
1 = ei kovin tärkeä, 2 = melko tärkeä, 3 = hyvin tärkeä, 4 = erittäin tärkeä
Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus
Hankkeessa toteutettavan kehitystyön myötä talousmetsien luonnonhoito tulee nykyistä vaikuttavammaksi ja kiinteämmäksi osaksi normaalia metsänhoitoa. Paikkatieto ja uudet sovellukset mahdollistavat nykyistä paremmin puuntuotannon ja muiden ekosysteemipalveluiden yhteensovittamisen. Metsäpuiden geenivarat turvataan ja METSO-ohjelmaa toteutetaan siten, että tavoitteet saavutetaan asetetussa aikataulussa.
1 = ei kovin tärkeä, 2 = melko tärkeä, 3 = hyvin tärkeä, 4 = erittäin tärkeä
Ilmastonmuutoksen hallinta
Hankkeen avulla lisätään tietämystä hiilivarastojen ja hiilensidonnan kehittymisestä metsissä sekä metsien ja metsänhoidon merkityksestä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyen. Tiedon avulla metsänomistajien riskienhallinta paranee ja ilmastonmuutoksen hallinta tulee paremmin huomioon metsiin liittyvässä päätöksenteossa.
1 = ei kovin tärkeä, 2 = melko tärkeä, 3 = hyvin tärkeä, 4 = erittäin tärkeä
Metsätiet ja metsien saavutettavuus
Hankkeen avulla nostetaan tieverkon palvelutasoa ja käytettävyyttä muun muassa paikkatietoa hyödyntämällä, ja siten edistetään metsien monipuolista käyttöä sekä puuta käyttävän teollisuuden toimintaedellytyksiä. Panostukset infrastruktuuriin edistävät metsien monipuolista hyödyntämistä, virkistyskäyttöä ja luontomatkailua.
1 = ei kovin tärkeä, 2 = melko tärkeä, 3 = hyvin tärkeä, 4 = erittäin tärkeä
Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut
Hankkeessa parannetaan luontomatkailun, metsien terveys- ja hyvinvointipalveluiden sekä luonnontuotealan toimintaedellytyksiä. Uudet arvoketjut ja metsänomistajien ansaintamallit tukevat luovat uutta metsiin ja luontoon perustuvaa liiketoimintaa.
1 = ei kovin tärkeä, 2 = melko tärkeä, 3 = hyvin tärkeä, 4 = erittäin tärkeä
Osaaminen ja koulutus
Hankkeen myötä tutkimuksen, elinkeinoelämän ja koulutuksen yhteistyö syventyy, mikä auttaa osaamisen turvaamisessa niin metsäalan ammattilaisten kuin opiskelijoiden keskuudessa. Nykyistä voimakkaampi panostus paikkatiedon, talousmetsien luonnonhoidon, suometsänhoidon ja metsätieverkostoon liittyvään osaamiseen ja koulutukseen vähentää osaamisessa havaittuja pullonkauloja. Uudet epämuodolliset tavat oppia tulee hyödyntää uusien osaamistarpeiden lisääntyessä.
1 = ei kovin tärkeä, 2 = melko tärkeä, 3 = hyvin tärkeä, 4 = erittäin tärkeä
Lopuksi
Voit halutessasi myös perustella vastaustasi.
Valitse mielestäsi kolme tärkeintä hanketta.
Voit halutessasi myös perustella vastaustasi.