Kysely kaivoslain uudistamiseksi

Kysymysmerkki 189
Kysely | Työ- ja elinkeinoministeriö
Kysely on päättynyt

Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnistynyt kaivoslain (621/2011) uudistamishanke. Hanke perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan. Hallituksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua.

Tavoitteen saavuttamiseksi kaivoslainsäädäntö uudistetaan. Uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Tämän lisäksi valtioneuvoston päätöksen (TEM/2019/121) sisältyvän lausuman mukaan kaivoslain uudistamisen yhteydessä valmistellaan säännösehdotuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että jatkossa lupaa haettaessa kaikki hakuhetkellä tiedossa olevat teknistaloudellisesti hyödyntämiskelpoiset mineraalit, kuten uraani, luvitetaan yhdellä kertaa.

Tämän lisäksi hankkeessa otetaan huomioon työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön teettämän selvitys kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuudesta. Hankkeessa otetaan huomioon myös Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloite (KAA 7/2019 vp) ja eduskunnan siihen antama vastaus.

Osa hallitusohjelman kirjauksista kohdistuu työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvaan kaivoslakiin, osa taas ympäristöministeriön toimialaan kuuluviin lakeihin, kuten luonnonsuojelulakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin, ympäristönsuojelulakiin ja eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettuun lakiin. Ympäristöministeriön toimialaan kuuluu myös ympäristövastuun toissijaisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen. Hallitusohjelmassa on lisäksi kaivostoimintaan liittyviä verokirjauksia, jotka kuuluvat valtiovarainministeriön toimialaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan ulkopuolelle kohdistuvat hallitusohjelmakirjaukset ja niihin liittyvät mahdolliset lainsäädäntömuutokset valmistellaan nyt kyseessä olevasta hankkeesta erillisinä lakeina toimivaltaisissa ministeriöissä. Toisin sanoen, nyt käsillä olevassa lainsäädäntöhankkeessa ei ole mahdollista tehdä muutoksia muihin kuin työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvaan kaivoslakiin ja sen nojalla annettuihin alemman asteisiin säädöksiin. Mahdollista kaivosveron käyttöönottoa ei siten käsitellä tässä hankkeessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö kartoittaa näkemyksiä kaivoslain uudistamisesta kaikille avoimella verkkokyselyllä.

Kerro meille näkemyksesi millä tavoin kaivoslakia tulisi muuttaa. Vastaa kyselyyn ja osallistu keskusteluun!

Lisätietoja kysymyksiin löytyy liitetiedostosta.

Lisätietoja kaivoslain uudistamishankkeesta: www.tem.fi/kaivoslakiuudistus

Voimassa oleva kaivoslaki (621/2011): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110621

Perustiedot

Päättynyt: 18.5.2020

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.