NEAHTTAJEARAHALLAM

Kysymysmerkki 0
Kysely | Työ- ja elinkeinoministeriö
Kysely on päättynyt

Bargo- ja ealáhusministeriijas lea álggahuvvon ruvkelága (621/2011) ođasmahttinfidnu.

Fidnu vuođđun lea oaiveministtar Sanna Marin ráđđehusa prográmmas. Ráđđehusprográmma strategalaš mihttomeriid fáhtemii ráđđehusa mihttomearri lea buoridit ruvkkiid birassuodjaleami.

Mihttomeari fáhtemii ruvkeláhkaásaheapmi ođasmahtto. Ođastusa vuolggasadjin lea birassuodjaleami dási buorideapmi, ruvkkiid doaibmaeavttuid sihkkarastin ja báikkálaš dohkkeheami ja váikkuhanvejolašvuođaid buorideapmi. Dán lassin stáhtaráđi mearrádussii

(TEM/2019/121) gullan cealkámuša mielde ruvkelága oktavuođas válmmaštallat njuolggadusevttohusaid, maid dárkkuhussan lea sihkkarastit, ahte boahttevuođas lobi ozadettiin buot ohcanáigge dieđus lean teknihkalašekonomalaš ávkkástallangelbbolaš minerálat, dego urána, mieđihuvvojit lobit ovtta háve.

Dán lassin fidnus váldojuvvojit vuhtii bargo- ealáhusministeriija ja birasministeriija dagahan čielggadusa ruvkedoaimma stivren láhkaásaheami doaibmamis. Fidnus váldit vuhtii maiddái Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloite (KAA 7/2019 vp) ja riikkabeivviid dasa addán vástádus.

Oassi ráđđehusprográmma merkemiin čuohcá bargo- ja ealáhusministeriija doaibmasuorgái gullevaš ruvkeláhkii, oassi fas birasministeriija doaibmasuorgái gullevaš lágaide, dego luonddusuodjalanláhkii, eanageavahan- ja huksenláhkii, birassuodjalanláhkii ja muhtun birrasii gullevaš lohpemeannudemiid oktiiheiveheamis addojuvvon láhkii. Birasministeriija doaibmasuorgái gullá maiddái birasovddasvástádusa nuppisaji ruhtadanvuogádaga ođasmahttin. Ráđđehusprográmmas lea dan lassin ruvkedoibmii gullevaš vearrogirjemat, mat gullet stáhtaruhtaministeriija doaibmasuorgái.

Bargo- ja ealáhusministeriija doaibmasuorggi olggobeallái čuohcán ráđđehusprográmmagirjemat ja daidda gullevaš vejolaš láhkaásahusnuppástusat válmmaštallojuvvojit dál jearaldagas lean fidnus sierra lágaid bokte doaibmaválddálaš ministeriijain. Nuppiiguin sániiguin, dál gieđahallamis lean láhkaásahusfidnus ii leat vejolaš dahkat nuppástusaid eará go bargo- ja ealáhusministeriija doaibmasuorgái gullevaš ruvkeláhkii ja dan vuođul addojuvvon vuolit dási njuolggadusaide. Vejolaš ruvkevearu atnuiváldin ii ná gieđahallo dán fidnus.

Bargo- ja ealáhusministeriija kárte oainnuid ruvkelága ođasmahttimis buohkaide rabas neahttajearahallamiin.

Muital midjiide oainnuidat man láhkai ruvkelága galggašii rievdadit. Vástit jearahallamii ja oassálastte háleštallamii!Lassidieđut ruvkelága ođasmahttinfidnus: www.tem.fi/kaivoslakiuudistus

Fámus lean ruvkeláhka (621/2011):

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110621

Perustiedot

Päättynyt: 18.5.2020

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.