Kysely Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen palvelutasosta

Kysymysmerkki 2
Kysely | Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Kysely on päättynyt

Etelä-Karjalan pelastuslaitos kysyy asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden sekä yhteistyökumppaneiden mielipiteitä palveluidensa tasosta ja näiden kehittämistarpeista. Kyselyn vastauksia hyödynnetään parhaillaan valmisteltavan palvelutasopäätösesityksen 2021-2025 valmistelussa niin että palvelut vastaisivat jatkossa vieläkin paremmin yhteiskunnallisia turvallisuustarpeita.

Perustiedot

Päättynyt: 28.8.2020

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaukset
 • Etelä-Karjalan alueen asukas 0 / 2
 • Vapaa-ajan asukas 1 / 2
 • Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen yhteistyökumppani 1 / 2
Vastaukset
 • Imatra 0 / 2
 • Lappeenranta 1 / 2
 • Lemi 0 / 2
 • Luumäki 0 / 2
 • Parikkala 0 / 2
 • Rautjärvi 0 / 2
 • Ruokolahti 0 / 2
 • Savitaipale 0 / 2
 • Taipalsaari 0 / 2
Vastaukset
 • Viranomaista 0 / 2
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa 1 / 2
 • Yritystä 1 / 2
 • Oppilaitosta 0 / 2
 • Järjestöä tai yhdistystä 1 / 2
 • Seurakuntaa 2 / 2
 • Muuta yhteistyötoimijaa 1 / 2
Pyydämme seuraavaksi sinua kuvaamaan tyytyväisyyttäsi Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen palveluihin tai niiden osalta tehtyyn yhteistyöhön.
Neuvontapuhelimen kautta annetaan ohjeita, neuvontaa ja opastusta rakentamiseen, pelastussuunnitelmien laadintaan ja muihin onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä sekä onnettomuus- ja vaaratilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Neuvontasähköpostissa otetaan vastaan pelastusviranomaiselle toimitettavia sähköisiä asiakirjoja.
Vastaukset
 • erittäin tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytyväinen 0 / 2
 • erittäin tyytyväinen 0 / 2
 • en ole käyttänyt palvelua / tehnyt sen osalta yhteistyötä 1 / 2
Valvontapalveluilla tarkoitetaan pelastusviranomaisen palotarkastustoimintaa sekä asukkaiden toteuttamaa, lomakemuotoista itsearviointia rakennusten palo- ja onnettomuusriskien arvioimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.
Vastaukset
 • erittäin tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytyväinen 0 / 2
 • erittäin tyytyväinen 0 / 2
 • en ole käyttänyt palvelua / tehnyt sen osalta yhteistyötä 1 / 2
Turvallisuusviestinnällä tarkoitetaan pelastusviranomaisen valistus-, opastus- ja koulutuspalvelua tavoitteena parantaa yhteiskunnan palo- ja onnettomuusriskien ennakointi- ja ehkäisyvalmiutta. Turvallisuuskoulutusta ovat pelastusviranomaisen tuottamat valistus- ja neuvontatilaisuudet, avoimet yleisötapahtumat paloasemilla sekä viestinnälliset kampanjat (esimerkiksi sosiaalisessa mediassa).
Vastaukset
 • erittäin tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytyväinen 0 / 2
 • erittäin tyytyväinen 1 / 2
 • en ole käyttänyt palvelua / tehnyt sen osalta yhteistyötä 0 / 2
Pelastuslaitos seuraa Etelä-Karjalan alueella, miten alueita suunnitellaan käytettäväksi (kaavoitus). Seuraamme myös rakennetussa ympäristössä (esimerkiksi taajamat) paloturvallisuuden tilaa ja pyrimme omilla palveluillamme vähentämään henkilöihin, omaisuuteen ja ympäristöön kohdentuvia riskejä. Toimintaympäristömme käsittää rakennetussa ympäristössä yritystoiminnan, teollisuuslaitokset, asumisen, kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden. Tunnistettujen riskien perusteella pelastuslaitos tuottaa viranomaisohjauksella ennakoivaa tietoa ja kohdentaa ohjaustoimenpiteitä henkilö-, palo-, ympäristö- ja kulttuuririskeihin kaikissa turvallisuustilanteissa.
Vastaukset
 • erittäin tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytyväinen 0 / 2
 • erittäin tyytyväinen 1 / 2
 • en ole käyttänyt palvelua / tehnyt sen osalta yhteistyötä 0 / 2
Nopean avun tuottaminen ja näihin liittyvä harjoittelu palo- ja pelastustilanteissa: ihmisten pelastaminen, tulipalojen sammuttaminen, liikenneonnettomuuksien hoitaminen, metsäpalojen sammutus, vesipelastustehtävät, eläimen pelastaminen, vahingon torjuntatehtävät
Vastaukset
 • erittäin tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytyväinen 0 / 2
 • erittäin tyytyväinen 1 / 2
 • en ole käyttänyt palvelua / tehnyt sen osalta yhteistyötä 0 / 2
Öljyvahinkoihin kuuluvat tehtävät.
Vastaukset
 • erittäin tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytyväinen 0 / 2
 • erittäin tyytyväinen 0 / 2
 • en ole käyttänyt palvelua / tehnyt sen osalta yhteistyötä 1 / 2
Etelä-Karjalan pelastuslaitos tuottaa erillisen sopimuksen perusteella sosiaali- ja terveyspiirille ensivastetehtävien hoitamista. Ensivasteella tarkoitetaan potilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista yksikköä, joka kykenee aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi, antamaan tehostettua ensiapua, arvioimaan potilaan tilan ja raportoimaan tilanteesta eteenpäin. Ensivasteyksikkö hälytetään, kun se saavuttaa potilaan merkittävästi ensihoidon yksikköä nopeammin. Yksikkö voidaan hälyttää myös ensihoidon yksiköiden lisäavuksi.
Vastaukset
 • erittäin tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytyväinen 0 / 2
 • erittäin tyytyväinen 0 / 2
 • en ole käyttänyt palvelua / tehnyt sen osalta yhteistyötä 1 / 2
Varautumisella tarkoitetaan, että yhteiskunnallisten tehtävien, pelastustoimi mukaanlukien, hyvä, häiriötön hoitaminen on varmistettu häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Poikkeusoloilla tarkoitetaan yhteiskunnallisesti merkittävää uhkaa tai tapahtumaa, kuten Suomeen kohdistuvaa aseellista hyökkäystä tai sen merkittävää uhkaa, laajaa suuronnettomuutta tai laajalle levinnyttä, vaarallista tartuntatautia. Yhteiskunnan häiriötilanteita ovat esim. elintärkeiden toimintojen, kuten sähkön- tai vedenjakelun merkittävä häiriintyminen esimerkiksi luonnononnettomuuksista (myrky, tulva) johtuen. Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta edellyttää ennakkosuunnittelua, materiaalien hankintaa, resurssien varaamista sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden tiivistä yhteistyötä.
Vastaukset
 • erittäin tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytyväinen 0 / 2
 • erittäin tyytyväinen 1 / 2
 • en ole käyttänyt palvelua / tehnyt sen osalta yhteistyötä 0 / 2
Omatoimisella varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään onnettomuuksien ehkäisyyn ja valmistaudutaan toimimaan vaaratilanteissa. Kotivaralla tarkoitetaan elintarvikkeista, vedestä ja lääkkeistä sekä muista päivittäistavaroista ja välttämättömyystarvikkeista koostuvaa kotitalouskohtaista varantoa 72 tunnin ajaksi häiriötilanteiden varalle.
Vastaukset
 • kyllä 1 / 2
 • ei 0 / 2
Pelastuslaitos kehittää jatkuvasti suorituskykyään ja parantaa palveluitaan tutkimus- ja kehitystoiminnalla. Näin se kykenee vastaamaan toimintaympäristön kehityksestä aiheutuviin, muuttuviin palveluvaatimuksiin sekä tehostamaan toimintaansa.
Vastaukset
 • erittäin tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytymätön 0 / 2
 • melko tyytyväinen 0 / 2
 • erittäin tyytyväinen 1 / 2
 • en ole käyttänyt palvelua tai tehnyt sen osalta yhteistyötä 0 / 2
Vastaukset
 • Joustava yhteistyö ja muiden toimijoiden ammattitaidon sekä asiantuntijuuden arvostaminen. Sitoutuminen yhteistyöhön ja kiinnostus jatkuvaan kehittämiseen. Henkilösön innostus kehittämiseen. Oman asiantuntemuksen antaminen yhteistyötahojen käyttöön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vastaukset
 • Ei vastauksia
Vastaukset
 • huonosti 0 / 2
 • melko huonosti 0 / 2
 • melko hyvin 0 / 2
 • hyvin 1 / 2
Vastaukset
 • eri mieltä 0 / 2
 • osittain eri mieltä 0 / 2
 • osittain samaa mieltä 0 / 2
 • samaa mieltä 1 / 2
Vastaukset
 • huono 0 / 2
 • melko huono 0 / 2
 • melko hyvä 0 / 2
 • hyvä 1 / 2
Vastaukset
 • Sitoutumista yhdessä asetettuihin tavoitteisiin huomioiden kunkin toimijatahon osaaaminen ja vastuut. Myönteistä ja yhteistyöhö innostavaa motivaatiotyötä.

Vastaukset
 • Lämmin kiitos mukavasta yhteistyöstä!