Siirry sisältöön

Kommentoi strategialuonnosta ja ehdota mittareita

Kysymysmerkki 7
Kysely | Valtiovarainministeriö
Kysely on päättynyt

Strategiassa on neljä painopistealuetta, joilla on tavoitteita. Voit kommentoida painopisteitä ja tavoitteita ja esittää tavoitteille mittareita. 

Perustiedot

Päättynyt: 30.10.2020

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Esitä liitteenä olevan strategian painopiste 1:lle toimenpiteitä ja mittareita.
Vastaukset
 • valtio opin kursseja kehitysvammaisille vammaisia ois ehokkana https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2513/

 • Toimenpide: Avoimen hallinnon tulee ymmärtää yhteiskunnan haavoittuvassa asemassa olevia keräten heidän kokemuksiaan hallinnon tilasta ja saadun palautteen pohjalta kehittää prosesseja.
  Mittari: palautejärjestelmän kehitysideat on huomioitu ja prosesseja sujuvoitettu niiden pohjalta eri viranomaistasoilla.

 • ois valtio opin kursseja kehitysvammaisille mun koulussa ei ollu yhteiskuntaoppia ja ois valtiotieteitä kehitysvammaisille oon kiinnostunut politiikasta asun mikkelissä


 • Kotimaisten kielten keskuksen kommentit:
  Tavoitteissa pitäisi lisäksi nostaa esiin se, että hallinto vahvistaa vuoropuhelua myös niiden ihmisten kanssa, joiden ääni ei muuten kuulu yhteiskunnassa ja joilla ei ole voimavaroja tai mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti keskusteluihin digitaalisen vuorovaikutuksen kanavissa ja medioissa (vrt. painopisteet 2 ja 3). Samalla hallintoa on kehitettävä niin, että aktiivisen kansalaisuuden vaatimus ei muodostu hyvinvoinnin esteeksi niille, jotka eivät tätä vaatimusta kykene täyttämään.

  Toimenpiteenä näihin tavoitteisiin: Vuorovaikutuksellisen ammattitaidon vahvistaminen tarkoittaa vahvempaa kielenkäytön ja viestinnän osaamista sekä tietoa ja ymmärrystä siitä, millä tavoin ja millaisissa kanavissa eri ryhmiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä voidaan tavoittaa ja kuulla.
  Mittari: Valtionhallintoon on rekrytoitu lisää kielen asiantuntijoita.
  Kansalaisjärjestöihin liittyvät tavoitteet:
  Toimenpiteenä kartoitus: Onko olemassa systemaattista tietoa kansalaisjärjestöistä, minkälaisia on, keille pitäisi saada tieto kuulemisista ja motivoida osallistumaan?
  Mittarina: Kysely kansalaisjärjestöille, tietävätkö vaikutusmahdollisuuksista, saavatko tiedon lausunto- tms. kuulemisesta, miksi osallistuvat, miksi eivät jne.
  Mittarina: Kartoitus, ketkä vastaavat, laajeneeko joukko vai pysyykö samana.

Esitä liitteenä olevan strategian painopiste 2:lle toimenpiteitä ja mittareita.
Vastaukset
 • valtio opin kursseja kehitysvammaisille vammaisia ois ehokkana https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2513/

 • Viittomakieltä käyttävien oikeuksia tulee vahvistaa entisestään. Viittomakielilaki velvoittaa viranomaisia edistämään viittomakieltä käyttävien mahdollisuuksia saada tietoa omalla kielellään ja käyttää omaa kieltään. Avoimen hallinnon tulee ottaa myös tämä huomioon omassa toiminnassaan. Nyt sitä ei strategiassa näy. (Ks. myös PL 17.3 §)

 • Toimenpide: Lapsuudessa ja nuoruudessa vakavaa lähisuhde-/seksuaaliväkivaltaa kokeneiden ihmisten kokemuksia kuunnellaan, eikä kielletä tai kiistetä niitä. Toimenpide toteutetaan eri viranomaistasolla, myös yhteiskunnan ylimmällä päättävällä tasolla blogien ja kokemusasiantuntijavierailujen muodossa.
  Mittari: esim. kerran vuodessa julkaistaan Best Practice -koonti, aineisto, johon on koottu esimerkkejä tilanteista, missä viranomaiset ovat kuunnelleet uhreja/selviytyjiä.
  Perustelu: Olisi hienoa, jos uskallettaisiin kohdata uhrien ja erityisesti lasten arkitodellisuus. Viranomaisilla voi olla taipumus etäännyttää vaikeita asioita teorioiden ja vanhentuneiden menettelytapojen viidakkoon – ja uhrien hätä saattaa jäädä kohtaamatta. Väkivalta on traumatisoivaa, myös viranomaisten oma henkilökohtainen kyky käsitellä asioita on rajallista ja edellyttää siksi uudenlaista valmentautumista.

 • Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen kommentit:

  Toimenpide: Valtionhallinnon pitää tarjota työntekijöilleen koulutusta selkokielisestä viestinnästä.
  Mittari: Kuinka moni henkilö on käynyt selkokielen koulutuksen.
  Perustelu: Jotta selkokieli saadaan pysyväksi osaksi viestintää, siihen tarvitaan osaamista. Jatkuvuuden varmistamiseksi ja koulutuksen oikein kohdentamiseksi hyvä malli on kouluttaa osa työntekijöistä selkokouluttajiksi, jotka valtionhallinnon sisällä kouluttavat muita.

  Toimenpide: Selkokielestä vastaavan henkilön viran perustaminen valtionhallintoon.
  Mittari: Valtionhallinnossa työskentelee henkilö, jonka tehtävänä on suunnitella ja koordinoida selkokielistä viestintää.
  Perustelu: Jotta selkokieli on mahdollista ottaa suunnitelmallisesti käyttöön ja kohdistaa siihen käytettävät resurssit oikein, tarvitaan henkilö, joka on vastuussa selkokielisestä viestinnästä, selkokielen koulutuksen koordinoinnista sekä selkokielisen materiaalin tuottamisesta. Selkokielestä vastaava henkilö arvioi, mille hallinnon aloille selkokielistä viestintää ensisijaisesti tarvitaan. Esimerkiksi Satakunnan sairaanhoitopiirissä, jonka kaikki potilaille suunnattu viestintä on selkokielistä, työskentelee selkokielikoordinaattori.

  Toimenpide: Tuotetaan selkokielistä materiaalia ja tarjotaan selkokielistä tietoa eri kanavissa.
  Mittari: Tuotettujen materiaalin määrät. Verkkosivujen kävijämäärät.
  Perustelu: Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen näkemys on, että selkokielistä tietoa tarvitaan aina silloin, kun
  • asia koskee kaikkia kansalaisia
  • asia koskee erityisesti selkokieltä tarvitsevia ihmisiä
  • tieto on saatavilla vain digitaalisessa muodossa.

  Erityisesti kriisitilanteessa pitää olla valmius tiedottaa nopeasti myös selkokielellä.

  Toimenpide: Varmistetaan, että selkokielen lisäksi on riittävät resurssit myös kielenhuoltoon ja hyvän virkakielen tuottamiseen.
  Mittari: Valtionhallinnossa työskentelee kielenhuoltajia.
  Perustelu: Kielenhuolto ja hyvä virkakieli ovat edellytys selkokielisen tiedottamisen toteutumiselle. Selkokieli kuuluu myös luontevaksi osaksi kielenhuoltajien osaamista. Tästä esimerkkinä on Kelan selkokielinen tiedottaminen.

 • ois valtio opin kursseja kehitysvammaisille mun koulussa ei ollu yhteiskuntaoppia ja ois valtiotieteitä kehitysvammaisille oon kiinnostunut politiikasta asun mikkelissä

 • Kotimaisten kielten keskuksen kommentit:

  Toimenpiteenä: Valtionhallintoon on perustettava virkoja selkokielen asiantuntijoille tai asiantuntijaryhmälle.
  Mittari: Valtionhallinnossa on virkoja selkokielen asiantuntijoille.
  Perustelut: Selkokielen asiantuntemus ei voi olla vain (sinänsä hyvin toimivan) järjestötoimijan eli Selkokeskuksen varassa.
  Toimenpiteenä: Valtionhallintoon rekrytoidaan lisää kielen asiantuntijoita. Selkokielen asiantuntijoiden lisäksi tarvitaan hyvän virkakielen asiantuntijoita.
  Mittarit: Jokaisessa ministeriössä on yksi tai useampi kielenhuoltaja.
  Perustelut: Kielen ja kielenhuollon asiantuntemus on tällä hetkellä valtionhallinnossa riittämätöntä siihen nähden, että työ on läpikotaisin kielellistä.

  Toimenpiteenä: Hyvän virkakielen ja selkokielen koulutus otetaan osaksi pakollista työhön perehdyttämistä valtionhallinnosta, esim. osaksi Valtioneuvostopassia.
  Mittari: Kielenkäytön koulutus on otettu osaksi Valtioneuvostopassia.

  Toimenpiteenä: Kun halutaan edistää kaikkien oikeutta ja mahdollisuutta ymmärtää ja tulla kuulluksi, viestinnän ja palvelujen kehityshankkeisiin on otettava kattavasti mukaan eri asiakas- ja palvelujen käyttäjäryhmät. On kerättävä systemaattisesti palautetta sekä testattava palveluita ja niiden kielen ymmärrettävyyttä.

  Mittarina: Kysely tai muu palautetapa (kokemusasiantuntijaryhmä, testaus): ketkä asiakkaista lukevat selkokielistä viestintää, miten viestintä sillä koetaan? Vastaako viestinnän kielenkäyttö ihmisten odotuksia? Koetaanko se avoimeksi? Miksi koetaan tai miksi ei?

Esitä liitteenä olevan strategian painopiste 3:lle toimenpiteitä ja mittareita.
Vastaukset
 • valtio opin kursseja kehitysvammaisille vammaisia ois ehokkana https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2513/

 • Toimenpide-ehdotus: Hallitusohjelmaan ja ministeriöitä ohjaaviin asiakirjoihin ilmiöpohjaista tarkastelua lisää. Yksi ilmiö voisi olla "Lapsuudessa ja nuoruudessa vakavaa lähisuhde- ja/tai seksuaaliväkivaltaa kokeneiden uhrien polku uhrista selviytyjäksi": viranomaisille holistinen/asiakaslähtöinen/siilot ylittävä näkemys väkivaltailmiöstä.
  Perustelu edellä ehdotettuun toimenpiteeseen: sillä on merkittävä vaikutus osallisuuden kokemukseen yhteiskunnassa, sillä holistinen näkökulma luo edellytykset parantaa ihmisten hyvinvointia ylisukupolvisesti.
  Mittarista: Ehdotetun toimenpiteen mahdollinen toimeenpano tulisi näkymään monien jo olemassa olevien mittareiden tuloksissa suotuisasti erityisesti OM:n, SM:n, STM:n, TEM:n ja OM:n hallinnonaloilla jo lyhyellä aikajänteellä ja progressiivisesti, kun mennään ajassa eteenpäin.

 • ois valtio opin kursseja kehitysvammaisille mun koulussa ei ollu yhteiskuntaoppia ja ois valtiotieteitä kehitysvammaisille oon kiinnostunut politiikasta asun mikkelissä

 • Kotimaisten kielten keskuksen kommentti:
  Johtaminen on tärkeässä roolissa, kun vahvistetaan osaamista.

  Toimenpiteenä: Vuorovaikutuksellisen ammattitaidon ja kielenkäytön ja viestinnän osaamisen kehittäminen tulee olla osa työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista ja tulosten arviointia (vrt. painopiste 1). Johdon tuki ja ohjaus on välttämätöntä, kun toimintatapoja uudistetaan niin, asiakkaiden ja myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääni ja näkemykset tulevat huomioiduiksi palvelujen ja hallinnon kehittämisessä. Kielenkäytön ja viestinnän osaamisen vahvistaminen on tehokas keino vastata kansalaisten kasvaviin vaatimuksiin, koska se on tehokas keino parantaa palveluja ja dialogia kansalaisten kanssa. Kielenkäytön osaamisen vahvistamien ei pitemmällä aikavälillä vaadi lisää resursseja vaan pikemminkin tehostaa toimintaa ja tuo säästöjä.
  Mittarina, em. toimenpiteitä toteutettu esimerkiksi Hyvän virkakielen toimintaohjelman ehdotusten mukaisesti.

 • Avoimuuden johtamisesta:

  Toimenpide-ehdotus: Valtiovarainministeriön etiikkapaketti pakollisesti läpikäytäväksi.
  Mittari: Paketti on läpikäyty.
  Toimenpide-ehdotus: VM-baroon lisäkysymyksiä etiikasta tai erillisiä etiikkakyselyjä säännöllisesti valtionhallintoon.
  Mittarit: On säännöllistä etiikkaseurantaa esim. kyselyin.
  Toimenpide-ehdotus: Pilliin puhaltamisen kanava koko valtionhallintoon
  Mittari: Kanava luotu
  Toimenpide-ehdotus: Luodaan matalan kynnyksen kanava virkamieseettisten asioitten kysymistä ja varmistamista varten. Erityisesti ministeriöiden alaisissa laitoksissa vahvistetaan rakenteita, joiden avulla viraston ulkopuolelta saa helposti neuvoa eettisissä asioissa. Tämä voisi tarkoittaa myös sitä, että helpotetaan henkilöstön mahdollisuutta kommunikoida ohjaavan ministeriön suuntaan ohi oman virastojohdon.
  Mittari: Rakenteet luotu jne.

Esitä liitteenä olevan strategian painopiste 4:lle toimenpiteitä ja mittareita.
Vastaukset
 • valtio opin kursseja kehitysvammaisille vammaisia ois ehokkana https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2513/

 • Toimenpide: Parhaat hallinnon kehittämiskokemukset esitellään kansainvälisillä foorumeilla.
  Mittari: Jokaisella hallinnonalalla kerätään kansainvälisillä foorumeilla esiteltyjen avoimen hallinnon menettelyjen lukumäärät/arviot vaikuttavuudesta vuosittain ja seurataan trendiä.

 • ois valtio opin kursseja kehitysvammaisille mun koulussa ei ollu yhteiskuntaoppia ja ois valtiotieteitä kehitysvammaisille oon kiinnostunut politiikasta asun mikkelissä

 • Kotimaisten kielten keskuksen kommentti: Esitellään muiden maiden toimenpiteitä ja mittareita ja niiden tuloksia sekä vertaillaan omaa tilannetta ja tuloksia niihin

Vastaukset
 • valtio opin kursseja kehitysvammaisille vammaisia ois ehokkana https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2513/ ps kansalaisaloitteen vois tehä sähköpostilla ja väittelyt pois https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2469/

 • Kielellisten oikeuksien nykyistä laajempi turvaaminen tulee olla strategian toteuttamisen yksi tärkeä painopiste.

 • ois valtio opin kursseja kehitysvammaisille mun koulussa ei ollu yhteiskuntaoppia ja ois valtiotieteitä kehitysvammaisille oon kiinnostunut politiikasta asun mikkelissä

 • Kotimaisten kielten keskuksen kommentit:
  Maininta kaksikielisyydestä lisättävä: Strategiassa mainitaan selkeä kieli ja selkokieli, mutta maininta kaksikielisyydestä puuttuu. Kuitenkin samat tavoitteet koskevat myös ruotsin kieltä.
  Strategiateksti on luonteensa vuoksi väistämättä hyvin yleinen, mutta voisi miettiä, missä määrin abstraktioita voisi avata ja konkretisoida ja esimerkiksi inhimillisten toimijoiden läsnäoloa tekstissä lisätä. Seuraavissa joitakin abstraktisuuden pohjalta kummunneita kysymyksiä:
  Yleiskommentit kohtaan Avoin hallinto on vuoropuhelun vahvistaja yhteiskunnassa, s. 1.
  Virkkeessä ”Julkisen keskustelun ja osallistumisen kautta syntyy yhteinen sitoutuminen tulevaisuutta koskeviin päätöksiin ja vaikutusten aikaansaamiseen.” Sana vaikutusten vaatisi määritteen täsmennyksekseen. Mistä vaikutuksista on kyse?
  Mitä tarkoittaa: ”Hallinto toimii ja viestii eettisesti oikein käyttämällä selkeää ja ymmärrettävää kieltä.”? ´Käyttämällä selkeää kieltä saadaan aikaan eettisesti oikea toiminta ja viestintä’? Vai ’toimii ja viestii oikein silloin, kun käyttää selkeää kieltä`? Vai ’toimii ja viestii eettisesti oikein ja käyttäen selkeää kieltä’?
  Yleiskommentteja kohtaan 1, s. 2

  Olisiko täsmennettävissä, kenen kanssa dialogit käydään? Mitä siis dialogeilla tarkoitetaan, keiden välisiä ne ovat ja mitä tarkoitetaan sillä, että ne tuodaan ”vahvemmin hallinnon toimintatavaksi”. Mitä tarkoitetaan vuorovaikutuksellisella ammattitaidolla? Myös kohdan viimeinen virke kaipaisi avaamista: ”Huolehditaan että hallinnossa on hyvä ymmärrys kansalaisyhteiskunnan toimintalogiikasta sen eri rooleissa ja näiden muutoksista.”