Siirry sisältöön

Mitä digikuntakokeilussa tulisi tehdä?

Kysymysmerkki 117
Kysely | Valtiovarainministeriö
Kysely on päättynyt

Valtiovarainministeriö valmistelee Digikuntakokeilu-kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää kuntien palveluiden tuotanto- ja toimintatapojen ennakkoluulotonta, kuntalaisten hyvinvointia parantavaa ja tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä sekä parantaa asiakkuuden johtamisen edellytyksiä. Tavoitteena on kokeilujen kautta aikaansaada näyttöön perustuvaa säästöä ja/tai hillitä kuntien kustannusten kasvua digitalisaatiota hyödyntämällä.Ohjelman tavoitteena on löytää keinoja, joilla kunnat saavat todennetusti kustannuksia laskemaan. Tavoitteena on aikaansaada merkittäviä kustannussäästöjä samalla kuin asiakaskokemus parantuu. Kokeilua suunnitellaan keväällä ja kesällä 2016.

Kysymme nyt näkemyksiäsi saadaksemme aikaan kuntia mahdollisimman hyvin hyödyttävän ohjelmakokonaisuuden. Kyselyn vastaukset ovat avoimesti kaikkien nähtävillä ja toivommekin niiden herättävän muissa vastaajissa lisää ajatuksia. Tervetuloa vaikuttamaan!

Perustiedot

Päättynyt: 30.6.2016

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaukset
 • toimintakulttuurin muutosta kunnassa 70 / 117
 • asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä 72 / 117
 • valmistautumista tulevaan kuntien roolin muutokseen 12 / 117
 • digiosaamisen lisääntymistä kunnissa 22 / 117
 • eri toimijoiden verkostoitumisen ja yhteistyön lisääntymistä 31 / 117
 • uusia palveluinnovaatioita 35 / 117
 • sujuvampia prosesseja 54 / 117
 • parempaa tiedon liikkuvuutta 26 / 117
 • parempia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia kuntalaisille 37 / 117
Kuntien tehtäviä ovat tulevaisuudessa mm. asukkaiden päättämät itsehallintotehtävät (yleinen toimiala), työllisyyden hoito ja edistäminen, opetus, osaamisen ja sivistyksen edistäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, liikunta-, kulttuuri ja muut vapaa-ajan palvelut, nuorisotoimi, paikallinen elinkeinopolitiikka, maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu. Tuleville maakunnille puolestaan siirtyvät: sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen edistäminen, alueiden käytön ohjaus ja suunnittelu, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen
Vastaukset
 • kunnan tulevia tehtäviä (sote-/maakuntauudistuksen jälkeen) 88 / 117
 • myös maakunnille siirtyviä tehtäviä 26 / 117
 • osallistumista ja vaikuttamista 75 / 117
 • sähköistä päätöksentekoa kunnassa 62 / 117
 • elinvoiman lisäämistä 45 / 117
Vastaukset
 • Xbrl muotoisen tiedon tuottaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen

 • -

 • sähköinen päätöksenteko ei sovellu niiden palveluihin, joilla ei ole nettiä.

 • sähköinen, vuorovaikutteinen suunnittelu maankäyttöön ja rakentamiseen liittyen

 • sähköinen, vuorovaikutteinen suunnittelu maankäyttöön ja rakentamiseen liittyen

 • Sivistystoimen rooli on uudessa mallissa keskeisin kunnan tehtäväkenttä. Tarvitaan uusia avauksia ja kuntalaisten aitoa mahdollisuutta osallistua, kuntalaisilla on käyttämättömiä voimavaroja ja ideoita joilla hieman ummehtunutta kultturikenttää voidan uudistaak

 • Kunnan eri toimialojen yhteistyötä ja kommunikaation parantamista. Luoda uusia oikeasti digitaalisia prosesseja - ei vaan digitalisoimalla paperiprosessja!

 • Elinkeino- ja yritystoiminnan popab- koulutusta aloittaville uusille yrityäjille
  Verkostoituminen kuntalaisten kesken, palvelujenkäytön perehdytys
  Sivistystoimen kehittäminen aikuisopetuksessa

 • Sähköiset ajanvaraussysteemit, omien papereiden katsominen, laboratoriovastausten ja muiden tutkimusten vastausten kysely (tavalliset ihmiset)

 • Järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön uusia muotoja

Vastaukset
 • Kunnat, kumppaneina järjestöt ja valtionhallinnon tärkeimmät sidosryhmät

 • Kunta vastaavana hakijana, mutta vaatimuksena, että mukana on oltava muita paikallisia toimijoita (jo sitoutuneena haussa). Erityisesti olisi hyvä elinvoiman lisäämisen näkökulmasta saada mukaan yrityksiä.

 • Kunnat hakijoina. Kumppaneina ja toimijoina yritykset (erit. startupit), tki-organisaatiot, muut kunnat.

 • Kunnat/maakunnat, kumppaneina järjestöt, tutkimuslaitokset, koulutusorganisaatiot ja valtionhallinnon tärkeimmät sidosryhmät

 • Kunnat, yhteistyössä kaikkien alueen toimijoiden kanssa,

 • Kunnat, järjestöt ja maakunnat

 • kunnat, kumppaneina ja toimijoina järjestöt ja muut paikalliset toimijat, kuntarajat ylittävä yhteistyö

 • Kunnat, kumppaneina järjestöt ja muut paikalliset toimijat ja yrittäjät, kuntarajat ylittävä yhteistyö

 • Kunnat, järjestöt, muu kolmas sektori ja maakunnat

 • Kunnat ja kumppaneina yhdistykset ja järjestöt.

Vastaukset
 • valmentamista 55 / 117
 • työpajoja ja/tai vuorovaikutteisia tilaisuuksia kokeilijoiden kesken 50 / 117
 • mentorointia tai sparrausta kuntien, valtion ja muiden toimijoiden kesken 62 / 117
 • tukea kumppaneiden löytämiseen 26 / 117
 • tukea kokeilujen tulosten arviointiin ja levittämiseen 51 / 117
 • taloudellista avustusta 68 / 117
Vastaukset
 • Webinaareja tai muita sähköisiä puheenvuoroja uusista teknologisista tuulista.

 • Toimivat tietoliikenneverkot, laajakaista esim.

 • Tukea prosessin selkeyttämiseen, tehtävänjakoon ja siihen, että kokeilu etenee tavoitteellisesti = oikea halu toimintakulttuurin muutokseen

 • -

 • On otettava palveluja tarvitseva asiakas mukaan, muuten ei tule hyviä tuloksia.

 • Rohkaisua, hyviä esimerkkejä onnistumisista, epäonnistumisten analysointia ja niistä oppimista

 • Pitäisi saada tietoa ja motivaatiota päättäjille vaatia virkamiehiltä toimenpiteitä digitalisaation edistämiseksi.
  Taloudellista tuke pilotteihin.
  Sparrausverkostoja valtakunnallisesti ja paikallisesti.

 • 1.Toimivat tietoliikenneverkot, laajakaista esim.
  2.On otettava palveluja tarvitseva asiakas mukaan, muuten ei tule hyviä tuloksia.
  3.Tukea prosessin selkeyttämiseen, tehtävänjakoon ja siihen, että kokeilu etenee tavoitteellisesti = oikea halu toimintakulttuurin muutokseen.

 • Pitää tukea ikäihmisten ja muiden tietotekniikkaa huonosti hallitsevien valmentamista uuteen mailmaan, esim helppkäyttöisiä laitteita kirjastossa ym, jossa saatavilla tuki

 • Tietoiskuja verkossa, kuntaliiton tukea yhtenäisten käytäntöjen luomiseksi ja ohjeistusten jakamiseksi.

Vastaukset
 • Olennaisesti kaikkien asiakastyyppien osalta toimintaa parempaan muuttanut, tuotantoon jäänyt ja monistumaan/laajentumaan lähtenyt käännös.

 • Onnistunut digikuntakokeilu tuo valmiuksia digitaalisten palvelujen tarpeen arviointiin, itse kokeilun tekemiseen ja erityisesti uusien digitaalisten ratkaisujen juurtumiseen vakiintuneiksi käytännöiksi.

 • Rohkea pieni kokeilu, joka opettaa sekä kokeilemaan ennakkoluulottamasti, että lisää rohkeutta oppia myös epäonnistumisista. Erityisen onnistunut kokeilu on sellainen, jonka avulla tunnistetaan jotain, josta voidaan rakentaa suunnitelma, jonka pohjalta lähteä ihan pilotoimaan asiaa tavoitteena tuottaa jotain tuotantoon ja levitykseen asti. Kokeilua ei pidä sekoittaa pilotointiin!

 • Kerran luotu tieto hyödynnetään useaan eri käyttötarkoitukseen #XBRL

 • Kokeilu, jonka oppeja analysoidaan, hyödynnetään ja jaetaan avoimesti - oli se sitten onnistunut tai epäonnistunut toiminnan tasolla!

 • palvelujen savutettavuus paranee, palveluprosessit nopeutuu, vuorovaikutus lisääntyy

 • Onnistuu vahvistamaan alueen monipuolista kehittymistä, luo uusia toimintatapoja myös konkreettiseen kanssakäymiseen ja toimintoihin.

 • Vanhoja toimintatapoja muuttanut kokeilu

 • Onnistunut digikuntakokeilu sitouttaa jatkuvaan palvelujen kehittämiseen. Se antaa välineet tuottaa/käyttää/arvioida palvelujen laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta. Digitaaliset ratkaisut koetaan niin toimiviksi, että ne vakiintuvat vaivattomasti osaksi palveluprosessia.

 • Sellainen, josta jää onnistumiskokemus jollain tasolla sekä kokeilun toteuttajille että kuntalaisille. Sen pitää tuoda lisäarvoa arkeen, kuntalaisten ja toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen sekä kustannuksiin. Tuloksien jakamista verkostojen kesken, jotta opitaan ja saadaan uusia, toimivampia innovaatioita.

Vastaukset
 • Lupa peesata ilman kipeitä hankintahallintokierroksia. Valtakunnallistettavaksi soveltuvat työkalu- ym. valinnat. SaaS-palvelujen maksimaalinen hyödyntäminen.

 • Yhteisiä tilaisuuksia kertoa onnistumisista ja myös epäonnistumisista ilman mitään "teilaamisen" pelkoa ja pönötystä. Vapaata ja avointa keskustelua kokemuksista, omalta kunnalta lupa lähteä myös "vaihto-oppilaaksi" tai "vaihto-opettajaksi" toiseen kuntaan.

 • Opit viedään arvioinnin kautta jatkotyöstöön. Koko digikuntakokeilu itsessään toteutetaan täysin avoimesti, jolloin myös ne, jotka eivät kokeile, voivat seurata asiaa.

 • Tietojärjestelmissä valtakunnallisesti yhteneväisinä hyödynnetyt ratkaisut

 • Tilaisuudet, webinaarit, blogit, jne. Toisessa kommentissa kuvattu vaihto-oppilas-idea erinomainen!

 • vuorovaikutteisilla seminaareilla/webnaarioilla, mentoroinnilla/peesauksella/työn varjostamisella

 • tiedottaminen

 • Hyvät käytännöt jakoon

 • Avoin tieto on kaiken perusta. Verkostomainen toimintatapa. Jatkuva monitahoarviointi.

 • Kuntademokratiaverkoston kautta, hyvällä viestintäsuunnitelmalla alusta asti ja prosessin alkuvaiheista saakka

Vastaukset
 • Yksi kokeilun aihe pitää olla 100% paperiton (ainakin ulkoisten rajapintojen suhteen) kunta. Liian mieto tavoitteenasetanta antaa liian mietoja tuloksia.

 • Pitäkää kokeilut pieninä, ketterinä ja nopeina. Kokeiluhanke on ihan eri asia kuin kehittämishanke, jossa suunnitellaan pitkälle ja toteutetaan ajatuksena saada jotain suoraan tuotantoon.

 • Www.taltio.net
  Www.XBRL.org

 • Taloudellinen avustus tulisi olla ketterä, ei byrokraattinen. Pieniä summia pieniin kokeiluihin.

 • Mahdollisuus nopeisiin ja pienimuotoisiin case-kokeiluihin ilman raskasta hankehallinnointia. Valmiita työkaluja kokeilun valmisteluun, läpiviemiseen ja arviointiin.

 • Kokeilut pieniä, ketteriä ja nopeita, mutta ennakkoluulottomia ja uuteen kurottavia. Ottakaa mukaan yllättäviä yhteistyökumppaneita.

 • Selkeät tavoitteet ja perustelut, pilotointi kevyillä panoksilla aluksi. Tuki vahvana taustalla. Vuoropuhelua muiden kokeilijoiden kanssa, miten menee - vertaistuki.

 • -

 • Ketteryys ja paperittomuus tuskin toimii kaikilla. Tästä on puhuttu vuosia.

 • Some mukaan hankkeen valmisteluun. Tämä kyselykin oli kyllä hyvä.