Kommentoi ehdotusta Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaksi vuosille 2021-2025

Kysymysmerkki 41
9.8.2021 | Salon kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma valtuustokaudelle 2021-2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 24.5.2021. Ohjelmassa tunnistetaan kaupunkiorganisaation keskeisimmät toimenpiteet ja suuntaviivat lähitulevaisuuden ilmasto- ja ympäristötyölle. Keskeinen tavoite on ympäristövastuullisuuden ja resurssiviisauden toteutuminen läpileikkaavana teemana kaikissa kaupungin toiminnoissa. Kaupunki haluaa toimia asukkailleen ja toimijoilleen suunnannäyttäjänä ja kestävämmän tulevaisuuden mahdollistajana.

Ohjelmakaudelle on neljä päätavoitetta, jotka keskittyvät hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2035 mennessä, kiertotalouden edistämiseen sekä luonnon monimuotoisuuden ja lähivesistöjen tilan turvaamiseen ja parantamiseen.

Tavoitteiden edistämiseksi ohjelmassa määritellään 85 toimenpidettä, joista 23 tunnistettiin keskeisimmiksi avaintoimenpiteiksi. Ohjelmassa toimenpiteet muodostavat temaattisia aihekokonaisuuksia, joita ovat muun muassa resurssiviisaus, kestävä elinympäristö ja liikkuminen sekä puhtaat lähivedet.

Toimenpiteet lähestyvät Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristötyötä useasta näkökulmasta. Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään muun muassa luopumalla öljystä pääasiallisena lämmitysmuotona ja parantamalla energiatehokkuutta kaupungin omistamissa kiinteistöissä sekä tukemalla julkisen ja kevyen liikenteen valitsemista liikkumismuotona. Lisäksi ohjelman toimeenpanossa tunnistetaan ilmaston ja ympäristön näkökulmista keskeisimmät hankinnat ja asetetaan niille ohjelman tavoitteita tukevat valintakriteerit. Energia- ja resurssiviisaan talouden kehitystä edistetään muun muassa Metsäjaanun ja Korvenmäen teollisuusalueilla sekä Yrityssalon hankkeissa yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiselle merkittäviä toimenpiteitä ovat keskeisimpien perinnebiotooppien tunnistaminen ja hoidon toteuttaminen sekä kaupungin viher- ja katualueiden luonnon monimuotoisuutta tukevien hoitokäytäntöjen kehittäminen. Lähivesien tilaa parannetaan muun muassa pohjavesialueiden valvonnan ja suojelun kehittämisellä sekä Perniönjoen tulvasuojeluhankkeella. Vesihuollon suunnitelmallisella kehittämisellä pienennetään toiminnasta syntyviä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia, muun muassa korjaamalla ja uusimalla vesijohtoverkostoa. Ympäristökasvatusta ja -sivistys edistetään kaikilla oppiasteilla sekä kaupungin kulttuuri-, ulkoilu- ja virkistyspalveluissa.

Ohjelma laadittiin yhteistyössä Salon kaupungin ja Turun yliopiston välillä. Ohjelman valmistumisen jokaista vaihetta oli lisäksi ohjeistamassa päättäjistä tähän työhön valittu ohjausryhmä.. Ohjelman sisällön määrittelyyn osallistettiin laaja-alaisesti kaupunkikonsernin edustajia. Asukkaat ja paikallisyhdistykset taas pääsivät vaikuttamaan ohjelman sisältöön asukaskyselyn sekä Otakantaa.fi palvelussa toteutetun ohjelmaluonnoksen kommentoinnin kautta. 

Ohjelman tavoitteiden aktiivinen toimeenpano ja seuranta ovat tae ohjelman tavoitteiden saavuttamiselle. Tavoitteita sisällytetään soveltuvin osin kaupungin talousarvion laadinnan yhteydessä asetettaviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja niiden toteutumista seurataan vuosittain.

Salon ilmasto- ja ympäristöohjelma vuosille 2021 - 2025 

Salon keskusta-alue ja urheilupuisto ilmakuvassa

Ehdotus Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaksi vuosille 2021-2025 on valmis kommentoitavaksi. Toivomme palautetta muun muassa tavoitteiden sisällöstä, tavoitetasosta sekä ohjelman toimenpiteiden ja sisällön kattavuudesta. Ohjelmaa voi kommentoida keskiviikkoon 31.3.2021 asti.


Voit kommentoida ohjelman päätavoitteita, kehityspolkuja ja painopisteitä sekä yleisesti koko ohjelman sisältöä. Kehityspoluille ja painopisteille on omat avoimet kysymyksensä.

Kysymyksiin vastaaminen on valinnaista. Voit halutessasi kommentoida vain osaa teemoista.


Perustiedot

Päättynyt: 9.8.2021

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #ympäristö ja luonto
  • #talous
  • #liikenne
  • #opetus ja koulutus
  • #kulttuuri ja vapaa-aika
  • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:
  • Salo

Liitteet

Ilmianna