Kommentoi suositusluonnoksia mepolitsumabista ja reslitsumabista eosinofiilisen astman hoidossa

Kysymysmerkki 25
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) hyväksyi suositukset alustavasti kokouksessaan 7.6.2017. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnoksia. Suositusluonnokset ja taustamuistiot löydät avaamalla kohdan Näytä lisätiedot ja sieltä väliotsikon Liitteet alta. Ennen vastaamista tutustu sekä suositusluonnoksiin että taustamuistioihin. Kommentointiaika päättyy 8.11.2017.

PALKOn suositusluonnoksen mukaan reslitsumabi ja mepolitsumabi eivät kuuluisi Suomen terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan vaikean eosinofiilisen astman hoidossa.

Reslitsumabi ja mepolitsumabi ovat aikuispotilaiden vaikean eosinofiilisen astman hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi, kun astmaa ei saada riittävästi hallintaan muulla lääkehoidolla. Fimean arviointiraporttien perusteella lääkkeiden vaikutukset ovat lumeeseen verrattuna vaatimattomia.

Kummakin lääkkeen yhden vuoden potilaskohtaiset lääke- ja annostelukustannukset ovat noin 19 000–20 000 euroa, ja hoidolla saavutetut säästöt muissa terveydenhuollon kustannuksissa sekä sairauspoissaoloihin liittyvissä kustannuksissa ovat standardihoitoon verrattuna vajaa tuhat euroa.

Perustiedot

Päättynyt: 8.11.2017
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaajan taustatiedot
Tämä kenttä vaaditaan.
Kerro mistä näkökulmasta kommentoit suositusta
Tämä kenttä vaaditaan.
Suositusluonnos
Mepolitsumabi/reslitsumabi ei kuulu Suomen terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan vaikean eosinofiilisen astman hoidossa.
Tämä kenttä vaaditaan.
Vaikea astma huonontaa potilaiden toimintakykyä ja voi johtaa keuhkojen toiminnan pysyvään huononemiseen, toistuviin pahenemisvaiheisiin ja pitkäaikaisen glukokortikoidihoidon haittoihin. Vuoden 2015 lopussa erityiskorvattaviin astmalääkkeisiin oikeutettuja aikuisia oli Suomessa lähes 150 000. Fimean arvion mukaan heistä noin 1 120 sairastaa vaikeaa eosinofiilista astmaa ja heistä vain osa tarvitsee lääkehaittojen tai riittämättöman hoitovasteen vuoksi lisälääkitystä.
Mepolitsumabin hoidolliset vaikutukset tutkimuksissa ovat vaatimattomat lumeeseen verrattuna. Kliinisesti merkittäviä astman pahenemisvaiheita potilasvuotta kohden oli mepolitsumabi-ryhmässä 0,83 ja lumeryhmässä 1,74. Mepolitsumabin vaikutukset sairausspesifiseen elämänlaatuun sekä osin myös astman hallintaan näyttäisivät olevan kliinisesti merkittäviä, mutta vaikutuksia bronkodilataatiota edeltävään uloshengityksen sekuntikapasiteettiin ei voida pitää kliinisesti merkittävinä. Yhdessä aktiivisen intervention kanssa mepolitsumabilla on suotuisa vaikutus systeemisen kortikosteroidiannoksen vähenemiseen, mutta vaikutus on melko vaatimaton.
Tutkimusnäytön perusteella reslitsumabi-hoito on lumeeseen verrattuna vaikutuksiltaan vähäinen. Reslitsumabi-hoitoa saaneilla potilailla astman pahenemisvaiheita, jotka vaativat vähintään 3 päivää kestävän systeemisen kortikosteroidihoidon, oli potilasvuotta kohti noin yksi vähemmän kuin lumeryhmässä (1,81 vs. 0,84 pahenemisvaihetta per potilasvuosi). Vaikutuksia elämänlaatuun, astmaoireisiin, astman hallintaan ja uloshengityksen sekuntikapasiteettiin ei voida pitää kliinisesti merkittävinä.
Ei merkittäviä haittavaikutuksia tai turvallisuusongelmia.
Potilaskohtaiset lääkekustannukset hoitovuotta kohti ovat 18 800 euroa, saavutetut säästöt muissa kustannuksissa noin 900 euroa ja hoidon aiheuttamat lisäkustannukset standardihoitoon verrattuna noin 17 800 euroa. Mikäli arvioidaan, että vuosittain 40 uutta potilasta aloittaa mepolitsumabi-hoidon, niin vuotuinen budjettivaikutus on 0,3–2,0 miljoonaa euroa vuosina 1–5.
Reslitsumabi-hoidossa yhden vuoden potilaskohtaiset lääke- ja annostelukustannukset ovat noin 20 100 euroa, ja hoidolla saavutetut säästöt muissa terveydenhuollon kustannuksissa sekä sairauspoissaoloihin liittyvissä tuottavuuskustannuksissa standardihoitoon verrattuna noin 800–900 €/hoitovuosi. Mikäli reslitsumabi-hoito otettaisiin Suomessa käyttöön 10–30 %:lle vaikeaa eosinofiilista astmaa sairastavista potilaista vuosittain, arvioitu budjettivaikutus (kustannusten lisäys standardihoitoon verrattuna) on ensimmäisenä vuonna 1–3 miljoonaa euroa ja nousee viidentenä vuotena 5–10 miljoonaan euroon vuositasolla. Reslitsumabin käyttöönotto tulisi kasvattamaan terveydenhuollon kokonaismenoja, eli hoidolla saavutetut säästöt ovat oleellisesti pienemmät kuin hoidon lääkekustannukset.
Potilasta voidaan tutkia ja hoitaa palveluvalikoimaan kuulumattomalla lääketieteellisellä tai hammaslääketieteellisellä tutkimus- ja hoitomenetelmällä, jos se on potilaan henkeä tai terveyttä vakavasti uhkaavan sairauden tai vamman takia lääketieteellisesti välttämätöntä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen. Tällainen tilanne voisi mepolitsumabin/reslitsumabin kohdalla tulla kyseeseen, jos yksittäisellä potilaalla olisi toistuvia sairaalahoitoa vaativia pahenemisvaiheita asianmukaisesta lääkityksestä huolimatta.
Niillä potilailla, joilla hoito on aloitettu ennen suosituksen voimaantuloa tai aloitetaan potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan tilanteen vuoksi, on tärkeää seurata hoidon vastetta ja hoitovasteen puuttuessa tai ollessa vähäinen, lopettaa lääkehoito.
Vaatimattoman hoidollisen arvon ja korkeiden kustannusten vuoksi mepolitsumabin/reslitsumabin kuulumista suomalaiseen palveluvalikoimaan ei voi pitää perusteltuna. Poikkeustilanteissa lääkettä voidaan kuitenkin ottaa käyttöön, kun hoitovastetta huolellisesti seurataan.
Lisätietoa tarvitaan mepolitsumabin käytöstä, kustannuksista, hoitotuloksista ja turvallisuudesta sen mahdollisen kliinisen käytön yhteydessä.
Lisätietoa tarvitaan mm. seuraavista aiheista: Millaisille potilaille reslitsumabi-hoito kannattaa aloittaa?, Kuinka kauan reslitsumabi-hoitoa kannattaa jatkaa?, Millaisia hoitovasteita reslitsumabi-hoidolla voidaan saavuttaa terveydenhuollon arjessa?
Yleisarviosi suosituksista
Täysin hyödytön = 1 ... Erittäin hyödyllinen = 5
Tämä kenttä vaaditaan.