Kommentoi suositusluonnosta: Pertutsumabi varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoidossa

Kysymysmerkki 1
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi kokouksessaan alustavasti 18.12.2018 suositusluonnoksen, joka koskee pertutsumabi-lääkkeen käyttämistä HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitona. Suositusluonnoksen mukaan pertutsumabi ei tässä käyttöaiheessa kuuluisi terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Luonnos on nyt kommentoitavana otakantaa.fi-sivuilla 15.1.2019 saakka, jonka jälkeen Palko hyväksyy lopullisen suosituksen. Suositus- ja muistioluonnoksen sekä Fimean arviointiraportin löydät avaamalla kohdan Näytä lisätiedot ja sieltä väliotsikon Liitteet alta.

Suositusluonnoksen mukaan pertutsumabi ei kuuluisi kansalliseen palveluvalikoimaan varhaisvaiheen HER2-positiivista rintasyöpää sairastavien aikuispotilaiden leikkauksen jälkeisenä liitännäishoitona solunsalpaaja- ja trastutsumabi-hoidon lisänä.

Palko katsoo suositusluonnoksessa, ettei pertutsumabi-hoidon lisääminen HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitoon ole lääketieteellisesti perusteltua. Hoidon aiheuttamat lisäkustannukset ovat myös kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn ja hoidolliseen arvoon nähden tilanteessa, jossa sen vaikuttavuus on vähäinen.

Tutkimusten mukaan pertutsumabin lisääminen varhaisvaiheen rintasyöpäpotilaiden liitännäishoitoon vähensi jonkin verran syövän uusiutumisen riskiä, etenkin imusolmukkeisiin levinneissä taudeissa. Absoluuttinen ero pertutsumabi-ryhmän hyväksi oli neljän vuoden seurannan jälkeen 1,7 prosenttiyksikköä. Pertutsumabin lisäämisen vaikutuksia kokonaiselossaoloaikaan ei vielä tiedetä. Potilaiden raportoimassa elämänlaadussa ei esiintynyt merkittäviä eroja pertutsumabi- ja standardihoitoryhmien välillä. Yleisimpiä haittavaikutuksia ja yleisimpiä vakavia haittavaikutuksia pertutsumabilla oli yhtä paljon tai enemmän kuin vertailuryhmässä. Lääkkeen hyötyjä ja haittoja on kuvattu Fimean arvioinnista laaditussa tiivistelmässä.

Pertutsumabi-hoidosta aiheutuvat lisäkustannukset ovat keskimäärin 46 700 euroa potilasta kohti verottomilla tukkumyyntihinnoilla laskettuna.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Vuonna 2015 uusia rintasyöpiä diagnosoitiin 5 191 henkilöllä, joista naisia oli 5 161. Rintasyöpään kuoli vuonna 2015 yhteensä 841 naista. Arviolta noin 15 % rintasyöpäkasvaimista on HER2-positiivisia. Fimean arvion mukaan noin 200 henkilöä vuodessa voisi soveltua saamaan pertutsumabia nyt kysymyksessä olevassa käyttöaiheessa, mutta arvioon liittyy suurta epävarmuutta.

Pertutsumabilla on HER2-postiivisessa rintasyövässä kaksi muutakin käyttöaihetta, joita suositusluonnos ei koske.

Perustiedot

Päättynyt: 15.1.2019

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaajan taustatiedot
Tämä kenttä vaaditaan.
Kerro mistä näkökulmasta kommentoit suositusluonnosta
Tämä kenttä vaaditaan.
Suositusluonnos
Pertutusumabi ei kuulu kansalliseen palveluvalikoimaan varhaisvaiheen HER2-positiivista rintasyöpää sairastavien aikuispotilaiden leikkauksen jälkeisenä liitännäishoitona solunsalpaaja- ja trastutsumabi-hoidon lisänä.
Tämä kenttä vaaditaan.
Rintasyöpä on yleisin naisten syöpä Suomessa. Rintasyövän ikävakioitu ilmaantuvuus on 2,3-kertaistunut viimeisten 40 vuoden aikana. Vuonna 2015 uusia rintasyöpiä diagnosoitiin 5 191 henkilöllä, joista miehiä oli 30 ja naisia 5 161. Rintasyöpään kuoli 841 naista. Rintasyöpäkasvaimista arviolta 15 % tai hieman vähemmän on HER2-positiivisia.
Varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitona annetaan suomalaisen hoitosuosituksen mukaan 6–8 sykliä solunsalpaajaa kolmen viikon välein ja HER2-vasta-aine trastutsumabia yleensä yhden vuoden kestoisesti. Varhaisvaiheen rintasyövän liitännäishoito sisältää usein myös paikallisen sädehoidon ja/tai vuosien kestoisen hormonihoidon.
Pertutsumabin lisääminen varhaisvaiheen HER2-positiivista rintasyöpää sairastavien potilaiden liitännäishoitoon vähensi jonkin verran syövän uusiutumisen riskiä. Pertutsumabin liitännäishoitoon lisäämisen vaikutuksia potilaiden elossaoloaikaan (OS) ei vielä tiedetä. Potilaiden raportoimassa elämänlaadussa ei esiintynyt merkittäviä eroja pertutsumabi- ja standardihoitoryhmien välillä.
Arvioidussa tutkimuksessa pertutsumabia saaneilla potilailla esiintyi haittavaikutuksena yleisemmin ripulia verrattuna vertailulääkettä saaneiden ryhmään. Muita haittavaikutuksia oli suunnilleen yhtä paljon kummassakin hoitohaarassa.
Varhaisvaiheen rintasyövän liitännäishoidossa pertutsumabia annetaan yhdistelmänä solunsalpaaja- ja trastutsumabi-hoidon kanssa 3 viikon välein yhden vuoden kestoisesti. Pertutsumabin lisääminen varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitoon nostaisi potilaskohtaisen vuoden kestoisen lääkehoidon kustannukset yli kaksinkertaisiksi (76 000 euroa) verrattuna pelkkiin solunsalpaaja- ja trastutsumabi-hoidon kustannuksiin (29 300 euroa). Mikäli arviolta 200 potilasta Suomessa saisi vuosittain liitännäishoitona tavanomaisen hoidon lisäksi vuoden kestoisesti pertutsumabia, vuosittainen lisäkustannus hoidosta olisi noin 9,3 miljoonaa euroa.
Suhteessa vertailulääkkeisiin pertutusumabin lisäämisen hoidolliset vaikutukset ovat hyvin vähäiset, haittavaikutuksien riski hieman korkeampi ja lääkkeen kustannukset saavutettaviin hyötyihin nähden korkeat.
Pertutsumabilla on kaksi muutakin käyttöaihetta, jotka kaikki liittyvät HER2-positiivisen rintasyövän hoitoon. Tiedot pertutsumabia saaneiden potilaiden lukumääristä käyttöaiheen mukaisesti eriteltynä, hoitojen kesto ja tulokset sekä muut annetut syöpähoidot suositellaan keräämään ja raportoimaan rutiininomaisesti.
Yleisarviosi suosituksesta
Täysin hyödytön = 1 ... Erittäin hyödyllinen = 5
Tämä kenttä vaaditaan.