Kommentoi suositusluonnoksia: Atetsolitsumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

Kysymysmerkki 3
Kysely | Sosiaali- ja terveysministeriö
Kysely on päättynyt

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi kokouksessaan alustavasti 18.12.2018 suositusluonnokset, jotka koskevat atetsolitsumabia, nivolumabia ja pembrolitsumabia ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Suositusluonnosten mukaan lääkkeet kuuluisivat terveydenhuollon palveluvalikoimaan, mutta niiden käytölle olisi tiukat kriteerit.

Luonnokset ovat nyt kommentoitavana otakantaa.fi-sivuilla 17.1.2019 saakka, jonka jälkeen Palko hyväksyy lopulliset suositukset. Suositus- ja muistioluonnokset sekä Fimean arviointiraportit löydät avaamalla kohdan Näytä lisätiedot ja sieltä väliotsikon Liitteet alta.

Palko katsoo suositusluonnoksessa, että atetsolitsumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi voisivat kuulua terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Lääkkeillä on todettu suotuisia vaikutuksia hoitovasteeseen ja elossaoloaikaan verrattuna hoitovaihtoehtoihin. Myös niiden turvallisuus on vaihtoehtoja parempi. Palko katsoo kuitenkin, että lääkkeiden käyttämiselle tulisi olla potilaan terveydentilaa ja kasvaimen tyyppiä koskevia lääketieteelliseen näyttöön perustuvia ehtoja, jotta hoito kohdistuisi niihin potilasryhmiin, jotka voivat siitä varmimmin hyötyä. Ehdot ilmenevät tarkemmin suositusluonnoksista.

Atetsolitsumabin, nivolumabin ja pembrolitsumabin vaikutus perustuu syöpäsoluihin kohdistuvan immuunivasteen voimistamiseen. Kun immuunivaste vahvistuu, elimistön oma puolustusmekanismi voi tuhota syöpäsoluja. Pembrolitsumabilla on myyntiluvan mukainen käyttöaihe sekä ensimmäisen että toisen tai myöhemmän linjan hoitoon, kun taas atetsolitsmabilla ja nivolumabilla on käyttöaihe ainoastaan toisen tai myöhemmän linjan hoitoon.

Vuonna 2015 keuhkojen tai henkitorven syöpätapauksia todettiin 2 626 henkilöllä ja niihin liittyviä kuolemia oli 2 235. Keuhkosyöpä on eniten kuolleisuutta aiheuttava syöpä Suomessa. Noin 85–90 % kaikista keuhkosyövistä on ei-pienisoluisia. Fimean arvion mukaan noin 130 potilasta voisi vuosittain soveltua saamaan pembrolitsumbia ensi linjan hoitona. Vastaavasti noin 120 potilasta voisi saada jotain kolmesta lääkkeestä toisen linjan hoitona.

Lääkehoidosta aiheutuva kustannus annostelukustannuksineen potilasta kohti vaihtelee lääkkeestä ja hoitolinjasta riippuen vajaasta 100 000 eurosta reiluun 130 000 euroon. Kustannus perustuu vuoden pituiseen hoitoon ja se on laskettu verottomilla tukkumyyntihinnoilla.

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaajan taustatiedot
Tämä kenttä vaaditaan.
Kerro mistä näkökulmasta kommentoit suositusta
Tämä kenttä vaaditaan.
Atetsolitsumabi kuuluu palveluvalikoimaan monoterapiana paikallisesti edennyttä tai metastasoinutta ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien aikuispotilaiden hoidossa aiemman solunsalpaajan jälkeen. Kasvainten tulee olla PD-L1 positiivisia (TPS ≥ 1%) ja EGFR- sekä ALK-negatiivisia. Potilaiden yleistilan tulee olla hyvä (ECOG 0-1), heillä ei saa olla vakavasti immuniteettia heikentäviä sairauksia tai lääkitystä, ja heitä ei ole hoidettu aiemmin PD-1/PD-L1-estäjillä. Hoidon yhtäjaksoinen kesto voi olla enintään vuoden ja hoidon vaikuttavuutta suhteessa haittoihin tulee arvioida 6 kk kohdalla. Suosituksen ehtona on hinnanalennus.
Tämä kenttä vaaditaan.
Pembrolitsumabi kuuluu palveluvalikoimaan monoterapiana metastasoineen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa aikuisille, joiden kasvaimet ilmentävät PD-L1-ligandia ja joiden TPS on ≥ 50 % ja joiden kasvaimessa ei ole EGFR- tai ALK- positiivisia mutaatioita. Lisäksi pembrolitsumabi kuuluu palveluvalikoimaan monoterapiana paikallisesti edenneen tai metastasoineen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa myös niillä aikuispotilailla, jotka ovat saaneet aiemmin ainakin yhtä solunsalpaajahoitoa ja joiden kasvaimet ilmentävät PD-L1-ligandia (TPS ≥ 1 %) ja joiden kasvaimissa ei ole EGFR- ja ALK- positiivisia mutaatioita.
Tämä kenttä vaaditaan.
Pembrolitsumabia saavien potilaiden yleistilan tulee olla hyvä (ECOG 0-1), heillä ei saa olla vakavasti immuniteettia heikentäviä sairauksia tai lääkityksiä, ja heitä ei ole hoidettu aiemmin PD-1/PD-L1-estäjillä. Hoidon yhtäjaksoinen kesto voi olla enintään vuoden ja hoidon vaikuttavuutta suhteessa haittoihin tulee arvioida 6 kk hoidon kohdalla. (ECOG 0-1), heillä ei saa olla vakavasti immuniteettia heikentäviä sairauksia tai lääkityksiä. Suosituksen ehtona on hinnanalennus.
Tämä kenttä vaaditaan.
Nivolumabi kuuluu palveluvalikoimaan monoterapiana paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa solunsalpaajahoidon jälkeen aikuisilla. Kasvainten tulee olla PD-L1 positiivisia (TPS ≥ 1%) ja EGFR- sekä ALK-negatiivisia. Potilaiden yleistilan tulee olla hyvä (ECOG 0-1), heillä ei saa olla vakavasti immuniteettia heikentäviä sairauksia tai lääkitystä, ja heitä ei ole hoidettu aiemmin PD-1/PD-L1-estäjillä. Hoidon yhtäjaksoinen kesto voi olla enintään vuoden ja hoidon vaikuttavuutta suhteessa haittoihin tulee arvioida 6 kk hoidon kohdalla. Suosituksen ehtona on hinnanalennus.
Tämä kenttä vaaditaan.
Keuhkosyöpä on eniten kuolleisuutta aiheuttava syöpä Suomessa. Vuonna 2015 Suomessa todettiin 2 626 uutta keuhkojen tai henkitorven syöpätapausta. Ikävakioitu suhteellinen elossaololuku 5 vuoden kuluttua diagnoosista on miehillä 11 % ja naisilla 16 %. Suurin osa (85–90 %) kaikista keuhkosyövistä on ei-pienisoluisia.
Ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito pyritään nykyään kohdentamaan mahdollisimman tarkasti kasvaimen ominaisuuksien mukaan. Atetsolitsumabi on PD-L1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke, jota voidaan käyttää mm. ei-pienisoluisen keuhkosyövän toisen linjan hoitoon. Saman sairauden vaiheen hoitoon voidaan myös käyttää solunsalpaajia (esimerkiksi dosetakselia), kohdennettuja pienimolekylaarisia TKI-estäjiä, PD-1-estäjä nivolumabia tai PD-1-estäjä pembrolitsumabia.
Ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito pyritään nykyään kohdentamaan mahdollisimman tarkasti kasvaimen ominaisuuksien mukaan. Nivolumabi on PD-1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke, jota voidaan käyttää mm. ei-pienisoluisen keuhkosyövän toisen linjan hoitoon. Saman sairauden vaiheen hoitoon voidaan myös käyttää solunsalpaajia (esimerkiksi dosetakselia), kohdennettuja pienimolekylaarisia TKI-estäjiä, PD-L1-estäjä atetsolitsumabia tai PD-1-estäjä pembrolitsumabia.
Ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito pyritään nykyään kohdentamaan mahdollisimman tarkasti kasvaimen ominaisuuksien mukaan. Pembrolitsumabi on PD-1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke, jota voidaan käyttää mm. ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon. Saman sairauden hoitoon käytetään yleisesti solunsalpaajahoitoja ja kohdennetusti pienimolekylaarisia TKI-estäjiä. Toisen (tai myöhemmän) linjan hoitovaihtoehtoina ovat myös PD-1-estäjä nivo-lumabi ja PD-L1-estäjä atetsolitsumabi.
Aiemman solunsalpaajahoidon jälkeen atetsolitsumabin on osoitettu pidentävän kokonaiselossaoloaikaa (OS) ja saavutetun hoitovasteen kestoa verrattuna dosetakselia saaneisiin potilaisiin. Alaryhmäanalyysien mukaan atetsolitsumabin suotuisa vaikutus elossaoloaikaan oli riippumaton kasvaimen histologiasta tai PD-L1 ilmentymisen tasosta.
Ei-pienisoluisen keuhkosyövän toisen (ja myöhemmän) linjan hoidossa nivolumabilla on osoitettu dosetakseliin verrattuna kokonaiselossaoloaikaa (OS) pidentävä vaikutus sekä levyepiteeliperäisen että ei-levyepiteeliperäisen keuhkosyövän hoidossa. Ei-levyepiteeliperäisen keuhkosyövän hoidossa nivolu-mabin vaikutukset elossaoloon olivat suotuisat vain, kun kasvainten PD-L1-ilmentymisen taso on vähintään 1 %. Hoidon tehon viivästynyt alkaminen tulee myös huomioida hoidettaessa huonon ennusteen ja/tai aggressiivisia ei-levyepiteeliperäisiä syöpiä.
Ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa pembrolitsumabilla (200 mg) on todettu platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon verrattuna suotuisia vaikutuksia muun muassa seuraavissa muuttujissa; elossaoloaika ennen taudin etenemistä (PFS), 12 kuukauden elossaolo-osuus ja objektiivinen hoitovaste. Lisäksi yleistä terveydentilaa/elämänlaatua kuvaavien EORTC-QLQ-C30-pisteiden muutos oli pembrolitsumabille suotuisa solunsalpaajahoitoon verrattuna.
Fimean arvioimissa keuhkosyöpätutkimuksissa hoitoon liittyviä haittavaikutuksia yleensä ja vakavia haittavaikutuksia ilmeni vähemmän atetsolitsumabia saaneilla potilailla kuin dosetakselia saaneilla. PD-1/PD-L1-estäjien käyttöön on todettu liittyvän kliinisesti merkittäviä immuunijärjestelmään vaikuttavia haittavaikutuksia, joista osa voi ilmaantua vasta kuukausia hoidon päättymisen jälkeen.
Fimean arvioimissa keuhkosyöpätutkimuksissa haittavaikutuksia yleensä ja vakavia asteen 3–4 haittavaikutuksia ilmeni huomattavasti vähemmän nivolumabia saaneilla potilailla kuin dosetakselia saaneilla. PD-1/PD-L1-estäjien käyttöön on todettu liittyvän kliinisesti merkittäviä immuunijärjestelmän toimintaan vaikuttavia haittavaikutuksia, joista osa voi ilmaantua vasta kuukausia hoidon päättymisen jälkeen.
Fimean arvioimissa keuhkosyöpätutkimuksissa pembrolitsumabihoidoissa ilmeni haittavaikutuksia yleensä ja vakavia asteen 3–5 haittavaikutuksia vähemmän kuin solunsalpaajia saaneilla potilailla. PD-1/PD-L1-estäjien käyttöön on todettu liittyvän kliinisesti merkittäviä immuunijärjestelmän toimintaan liittyviä haittavaikutuksia, joista osa voi ilmaantua vasta kuukausia hoidon päättymisen jälkeen.
Atetsolitsumabia annostellaan 1 200 mg 3 viikon välein. Yhden lääkeannoksen veroton tukkumyyntihinta on 5 178 euroa ja annostelukustannukset huomioiden vuoden kestoisen atetsolitsumabihoidon potilaskohtaiset kustannukset ovat arviolta 99 000 euroa. Mikäli 60 potilasta saisi 12 kk kestävän hoidon, kokonaiskustannukset olisivat noin 5,9 miljoonaa euroa vuosittain. Käytännössä budjettivaikutus eli lisäkustannus muihin hoitovaihtoehtoihin verrattuna on tätä kokonaiskustannusta pienempi riippuen siitä, mikä on annettavien hoitojen kesto ja miten potilaat jakautuvat eri hoitovaihtoehtojen kesken.
Nivolumabia annostellaan yleensä 480 mg 4 viikon välein. Yhden lääkeannoksen veroton tukkumyyntihinta on 7 094 euroa ja annostelukustannukset huomioiden vuoden kestoisen nivolumabihoidon potilaskohtaiset kustannukset ovat 96 000 euroa. Mikäli 60 potilasta saisi 12 kk kestävän hoidon, kokonaiskustan-nukset olisivat noin 5,8 miljoonaa euroa vuosittain. Käytännössä budjettivaikutus eli lisäkustannus muihin hoitovaihtoehtoihin verrattuna on tätä kokonaiskus-tannusta pienempi riippuen siitä, mikä on annettavien hoitojen kesto ja miten potilaat jakautuvat eri hoitovaihtoehtojen kesken.
Pembrolitsumabia annostellaan 200 mg 3 viikon välein. Yhden lääkeannoksen veroton tukkumyyntihinta on 7 132 euroa ja annostelukustannukset huomioiden vuoden kestoisen pembrolitsumabihoidon potilaskohtaiset kustannukset ovat arviolta 134 000 euroa. Mikäli 60 potilasta saisi 12 kk kestoisen hoidon, kokonaiskustannukset olisivat noin 8 miljoonaa euroa vuosittain. 130 potilaan hoitaminen aiheuttaisi vastaavasti 17,4 miljoonan euron kustannukset. Käytännös-sä budjettivaikutus eli lisäkustannus muihin hoitovaihtoehtoihin verrattuna on näitä kokonaiskustannuksia pienempi riippuen siitä, mikä on annettavien hoitojen kesto ja miten potilaat jakautuvat eri hoitovaihtoehtojen kesken.
PD-1/PD-L1-estäjillä toteutettujen hoitojen optimaalista kestoa ei tunneta. Terveydenhuoltojärjestelmän käytettävissä olevien taloudellisten voimavarojen kannalta on perusteltua rajata PD-1/PD-L1-estäjien käytön enimmäiskesto ja käyttää hoidoissa hankinta- ja annostelukustannuksiltaan edullisinta PD-1/PD-L1-estäjää.
1 = matalin arvosana, 5 = korkein arvosana