Keran katu- ja puistosuunnitteluhanke

Puhekupla 23
9.7.2021 | Espoon kaupunki
Havainnekuva suunnittelualueesta

Keran alueen asemakaavamuutoksen laadinta on käynnissä ja nykyinen pääosin logistiikka- ja teollisuuskäytössä oleva alue on muuttumassa tulevien vuosien aikana kävely- ja pyöräilypainotteiseksi asuin- ja liiketilakeskukseksi.
Suunnitelmaluonnoksen ja esittelyvideon löydät painamalla tämän tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.


Alueelle tulee sijoittumaan tulevaisuudessa uusien katu- ja kevyenliikenteen yhteyksien lisäksi mm. koulukeskus, päiväkoti sekä koneellisesti jäädytettävän tekojääradan, lähiliikunta- ja leikkipaikan sisältävä toiminnallinen puistoalue.

Asemakaavamuutoksen laatimisen rinnalla alueelle on laadittu katujen ja puistojen suunnitelmaluonnoksia. Suunnittelutyön yhteydessä kaduista ja puistoista on laadittu erilaisia tarkasteluja sekä vaihtoehtoja, joiden parhaaksi nähdyt periaatteet on esitetty tämän hetken suunnitelmaluonnoksissa. Vaihtoehtoja on puntaroitu mm. kaupunkikuvan, eri liikennemuotojen, rakennettavuuden ja kunnossapidon näkökulmista.

Koronarajoitusten vuoksi ei järjestetä perinteistä asukastilaisuutta. Sen sijaan katusuunnitelmaluonnosta voi kommentoida Otakantaa.fi -sivustolla 19.7.2021 – 16.8.2021.

Katualueet

Suunnittelualueen katuverkosto koostuu aluetta idässä ja lännessä rajaaviin alueellisiin kokoojakatuihin Karamalmintiehen ja Kutojantiehen. Sekä Karamalmintiellä että Kutojantiellä on myös joukkoliikennettä. Kutojantien itäreunaan on varattu tilaa myös mahdollisesti tulevaisuudessa toteutuvalle raitiotielinjaukselle. Kutojantie tulee kulkemaan rautatien alitse alikulkukäytävän kautta Keran ja Karapellon asemakaavamuutosalueiden välillä.

Kutojantien länsipuolen kiinteistöjen liikenne johdetaan Artesaaninkadun kautta ja alueen keskiosan kiinteistöjen liikenne johdetaan Kutojantieltä Kukkavaasinkadun kautta ja Karamalmintieltä Savenvalajankadun ja Viilivadin kautta. Kukkavaasinkadun ja Viilivadin välinen katualueen osa on varattu vain kevyelle liikenteelle. Alueen läpi itä-länsisuunnassa kulkee kevyelle liikenteelle varattu Keskipihanpolku ja alueen läpi etelä-pohjoissuunnassa kulkee kevyelle liikenteelle varattu Amppelipolku. Kyseiset yhteydet sijaitsevat pääosin alueelle sijoittuvien puistoalueiden sisällä. Amppelipolku tulee kulkemaan rautatien alitse alikulkukäytävän kautta Keran ja Karapellon asemakaavamuutosalueiden välillä. Lisäksi alueen pohjoisreunaan nykyisen raitiotien eteläpuolelle sijoittuu itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen laatuyhteys Päivänkestämänpolku. Päivänkestämänpolku on osa laajempaa kevyen liikenteen laatuyhteyskäytävää.

Karamalmintien ja Kutojantien rinnakkaiset kevyen liikenteen väylät ovat pääosin eroteltuja jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Suunnitelmaluonnoksissa kyseiset yhteydet on pääosin esitetty yksisuuntaisina, mutta joiltain osin (mm. rakentamisen vaiheistuksesta johtuen) väylät jouduttaneen ensimmäisissä rakennusvaiheissa toteuttamaan osittain kaksisuuntaisina. Aluetta halkovat Keskipihanpolku ja Amppelipolku ovat myös pääosin eroteltuja jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Alueen sisäisessä katuverkossa pyöräily tulee sijoittumaan pääosin ajoradalle ja ajoratojen rinnakkaiset kevyen liikenteen väylät on varattu jalankulkijoille.

Suunnitelmaluonnoksissa katu- ja aukioalueille on esitetty myös istutuksia. Katujen vierialueille on suunniteltu nurmea, niittyä, pensaita ja katupuita. Katualueille toteutetaan myös kiveysalueita. Aukioiden ja katualueiden toteutuksessa huomioidaan esteettömät ratkaisut. Aukioiden ja alikulkutunneleiden viihtyvyyttä korostetaan materiaalivalinnoin, muuriratkaisuin sekä erikoisvalaistuksen keinoin. Taideteoksen toteutukselle varataan mahdollisuus esim. Savikukonaukiolle ja alikulkutunneleiden rakenteisiin sijoitettuna. Kaikki kadut ja erilliset kevyen liikenteen väylät valaistaan.

Puistoalueet

Suunnittelualueella sijaitsee neljä puistoaluetta: Kerankenttä, Keranpuisto, Kehlopuisto, Viilivadinpuisto ja Nihtivalli.

Kerankentän ja Keranpuiston puistoalueet muodostavat keskuspuistomaisen toiminnallisen kokonaisuuden rakennettujen korttelialueiden keskelle. Koulukeskukseen, päiväkotiin ja asuinkortteleihin rajautuvaan puistoon sijoittuu mm. koneellisesti jäädytettävä tekojäärata/pelikenttä, koripallokenttä, leikkipaikka, lähiliikuntapaikka, oleskelualue sekä kaupunkiviljelyalue. Puiston läpi kulkee suunnittelualueen merkittävin pyöräilyn ja jalankulun yhteys, Amppelipolku. Puiston ydinaluetta reunustavat kumpuilevat maastonmuodot, jotka istutetaan monilajisin puu- ja pensasistutuksin. Alueen hulevesiä pyritään imeyttämään ja viivyttämään ohjaamalla ne puistokäytävien vierellä sijaitseviin kasvipeitteisiin hulevesipainanteisiin. Kentän eteläpuolelle sijoitetaan maanalainen hulevesien viivytysalue. Keranpuistoon varataan myös paikka julkista ulkotaideteosta varten. Puiston pohjoisosassa sijaitsee pieni metsikkö. Suuri osa alueen nykyisestä puustosta joudutaan poistamaan Amppelipolun alikulun ja pohjavesikaukalon rakentamisen vuoksi, mutta osa lakialueella kasvavista männyistä pyritään säilyttämään. Keranpuiston itäisin osa-alue sijaitsee Karamalmintien melualueella eikä sinne sijoiteta levähdyspaikan lisäksi muita puistotoimintoja.

Päivänkestämänpolun ja asuinkorttelin 54043 välissä oleva Viilivadinpuisto sijoittuu rautatien melualueelle. Pitkänomaiseen puistoon on sijoitettu niittypintainen hulevesipainanne, jonne ohjataan Päivänkestämänpolun ja puistoalueen hulevedet. Painanteen ja asuinkorttelien välinen alue istutetaan monikerroksisella puu- ja pensasistutuksella.

Suunnittelualueen kaakkoiskulmassa sijaitseva Kehlopuisto rajautuu idässä Karamalmintiehen, pohjoisessa päiväkodin ja asuinkerrostalojen korttelialueeseen ja etelässä pysäköintilaitoksen ja asuinkerrostalojen korttelialueeseen. Puiston läpi kulkee Keran merkittävin länsi-itäsuuntainen pyöräilyn ja jalankulun yhteys, Keskipihanpolku, joka alittaa Karamalmintien puiston kaakkoispuolella Nihtiristin liittymän kohdalla. Kehlopuistoon sijoitetaan niittypintainen hulevesien viivytyspainanne, jota reunustavat monikerroksiset puu- ja pensasistutukset.

Suunnittelualueen eteläreunassa sijaitseva Nihtivalli on pitkäomainen melu- ja näkösuojavalli entisen logistiikkakeskuksen ja pientaloalueen välissä. Puiston pohjoisreunaan tehdään korjaus- ja täydennysistutuksia, mutta suuri osa puistosta säilyy nykytilassa. Nihtivallin länsiosa rajautuu Kukkavaasintien ja Kutojantien katualueisiin. Katujärjestelyien vuoksi nykyisen meluvallin länsipää korvataan Kukkavaasinkadun eteläpuolella melumuurilla, jonka tarkka julkisivun verhoilu päätetään jatkosuunnittelun yhteydessä (esim. puurimaverhoilu). Melumuurin korkeus vaihtelee nykyiseen maanpintaan nähden, mutta on yläpinnastaan korkeusasemassa n. + 28.50.

Keran pyöräilyyn tarkoitetut reitit ovat eroteltuja jk-, pp-reittejä ja päällystetty asfaltilla. Muut puistoalueelle sijoittuvat reitit ovat kivituhkapintaisia puistoraitteja. Pääverkosto on esteetön. Pyöräilylle on varattu pyöräparkkialueita sekä katu- että viheralueelle. Reittien varrelle asennetaan myös penkkejä ja roska-astioita.

Kuivatus ja vesihuolto

Suunnittelualueelle rakennetaan koko Keran asemakaavamuutosaluetta palvelevia vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja. Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti. Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Suunnitelman vaikutukset

Esitetyillä järjestelyillä parannetaan alueen yleisten alueiden kaupunkikuvaa, identiteettiä sekä viihtyvyyttä ja alue toteutetaan mahdollisimman korkeatasoisena. Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia ja osittain kivettyjä. Ajoradan reunakivet ovat graniittia. Katujen ja erillisten kevyen liikenteen väylien vierialueille istutetaan nurmea, niittyä, pensaita ja katupuita. Alikulkutunneleiden ilmeeseen ja turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja niihin on suunniteltu erikoisvalaistusta. Vierialueita toteutetaan tarvittaessa myös kivettyinä riippuen kortteleiden puolelle toteutettavien reuna-alueiden ratkaisusta.

Aikataulu

Koronarajoitusten vuoksi ei järjestetä perinteistä asukastilaisuutta. Sen sijaan katusuunnitelmaluonnosta voi kommentoida Otakantaa.fi -sivustolla 19.7.2021 – 16.8.2021. Kommentit toivotaan ensisijaisesti OtaKantaa.fi-sivustolle.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville syksyllä 2021. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan erikseen. Teknisen lautakunnan käsiteltäväksi katusuunnitelmaehdotukset menevät vasta kun Keran asemakaava on lainvoimainen.

Lisätietoja:

Katusuunnittelu: Maija Salmela maija.salmela@espoo.fi
Puistosuunnittelu: Leena Ihalainen leena.ihalainen@espoo.fi


Perustiedot

Julkaistu: 9.7.2021

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #ympäristö ja luonto
  • #työelämä
  • #liikenne
  • #kulttuuri ja vapaa-aika
Kunnat:
  • Espoo

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna