Siirry sisältöön

Maankäyttörajoitusten tietomalli

Kysymysmerkki 2
Kysely | Ympäristöministeriö
Kysely on päättynyt

Ympäristöministeriö ja sen hankkimat konsultit (Ubigu Oy ja Plandisain Oy) kutsuvat maankäyttörajoituksia laativia ja sen tuntemia tahoja ja sidosryhmiä kertomaan mielipiteensä uuden kaavoitus- ja rakentamislain (KRL) luonnoksen mukaisen tietomallin tämän hetkisestä luonnoksesta. Tietomallia kehitetään marraskuun 2021 loppuun asti aktiivisesti, jonka jälkeen siihen tehdään vielä tarpeen vaatiessa muokkauksia. Vastaamalla tähän kyselyyn pääset vaikuttamaan tietomallin rakenteeseen ennen sen ensimmäisen version julkaisua.

Maankäyttörajoituksia koskevat tiedot ovat julkaistu sivulla https://ym-rakennettu-ymparisto.github.io/maankayttorajoitusten-tietomalli/. Suosittelemme tutustumaan sivustoon ennen kyselyyn vastaamista. Kehittämistyö on osa ympäristöministeriön Ryhti-hanketta, jonka myötä on jo aiemmin tuotettu yleis- ja asemakaavalle oma tietomalli sekä tonttijakosuunnitelmalle.  Tietomalli, ja sen käsittämät käsitteet ja koodistot ovat julkaistu myös Yhteentoimivuusalustalla, jossa niihin pääsee tutustumaan halutessaan.

Kysely rakentuu viidestä osasta:

 1. Vastaajan perustiedot (organisaatiosi ja asiantuntijaroolisi, henkilötietoja ei kysytä)
 2. Käsitteet: Voit tutustua maankäyttörajoitusten käsitemalliin sivustolla sanastot.suomi.fi. Pyrkimyksenä on semanttinen yhteentoimivuus
 3. Koodistot: Voit tutustua maankäyttörajoitusten koodistoihin sivustolla koodistot.suomi.fi ja kirjoittamalla hakukenttään "maankäyttörajoituksen". Pyrkimyksenä on, että maankäyttörajoitusta kuvaavat muuttujat voisivat saada vain tiettyjä, ennalta määriteltyjä arvoja.
 4. (Looginen) Tietomalli: Voit tutustua maankäyttörajoitusten tietomalliin sivustolla tietomallit.suomi.fi. Tietomalli kuvaa maankäyttörajoituksen eri osasten väliset suhteet tavalla, joka varmistaa tiedon eheyden.
 5. Kokonaisuuden arvostelu: Voit kommentoida maankäyttörajoitusten tietomallityötä kokonaisuutena.

Avaa seuraavaksi kyselyyn liittyvät käsitteet tästä ja tietomalli tästä Verkkosivulla pääset tarkastelemaan tietomallia kokonaisuudessaan. Kyseiset sivustot auttaa erityisesti kyselyn viimeisen osion väittämiin vastaamisessa.

Vastaa kyselyyn pe 12.11.2021 mennessä. Kerro näkemyksesi tietomallin toimivuudesta oman asiantuntijaroolisi näkökulmasta.

Kyselyyn liittyvät kysymykset ja kommentit voi lähettää Marko Kaupille (Ubigu Oy, marko.kauppi@ubigu.fi).

Perustiedot

Päättynyt: 12.11.2021

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

PERUSTIEDOT
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastaukset
 • Suuri kaupunki (asukasmäärä yli 100.000) 1 / 2
 • Suurehko kaupunki tai kunta (asukasmäärä 50.001 - 100.000) 0 / 2
 • Keskikokoinen kaupunki tai kunta (asukasmäärä 10.001 - 50.000) 1 / 2
 • Pieni kunta (asukasmäärä alle 10.000) 0 / 2
 • Valtion viranomainen 0 / 2
 • Yksityinen sektori (tietotekninen ala) 0 / 2
 • Yksityinen sektori (suunnitteluala) 0 / 2
 • Yksityinen sektori (muu) 0 / 2
 • Koulutus- tai tutkimusala (yliopisto, AMK...) 0 / 2
 • Järjestö tai kolmas muu kolmannen sektorin organisaatio 0 / 2
 • Yksityishenkilö 0 / 2
 • Jokin muu 0 / 2
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Vastaukset
 • Asemakaavoitus 0 / 2
 • Yleiskaavoitus 1 / 2
 • Muu maankäytön suunnittelu 1 / 2
 • Kiinteistöt ja mittaus 1 / 2
 • Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksessa 1 / 2
 • Paikkatieto 1 / 2
 • Rakennusvalvonta 0 / 2
 • Jokin muu 0 / 2
KÄSITTEET
On tärkeää, että kaikki toimijat hyödyntävät työssään samoja määritelmiä (semanttinen yhteentoimivuus). Maankäyttörajoitus on yläkäsite rajoituksille ja kielloille. Osa käsitteistä kuten 'erityisharkinta-alue' ovat uusia ja tulevat KRL:n luonnoksesta. Uudet maankäyttörajoitukset vastaisi kutakuinkin nykyisen lain sisältöä. Käsitteistä puuttuvat rakennuskielto, rakentamisrajoitus ja toimenpiderajoitus, koska nämä on jo määritelty nykyisen MRL:n sanastossa ja näin ollen näihin ei ole tarvetta ottaa kantaa.
Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Vastaukset
 • On

 • Kohtalaisen

Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Vastaukset
 • On, edellyttäen, että KRL:n nimitykset ovat onnistuneita.

 • Kohtalaisen

Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Vastaukset
 • KRL 338 §:ssämaankäyttörajoitukset tulevat voimaan, kun päätös on saanut lainvoiman. KRL 339 §:ssä rajoitusten täytäntöönpano ennen päätöksen lainvoimaisuutta. MRL:ssä voimaantulo, kun päätöksestä kuulutettiin. Jokin ei ole onnistunut.

 • Käsite varmastikin ok, mutta käytännön toteutus tulee ilmetä laista selkeästi.

Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Vastaukset
 • on

 • On

Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Vastaukset
 • on

 • On

Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Vastaukset
 • KRL 52 §:n 1 momentissa on laki suoraan määritellyt alueen erityisharkinta-alueeksi. Eli tässä määrittely ei ole onnistunut.

 • Ei osu omaan käytännön toimintakenttään. Terminä kuulostaisi sopivalta. Aiempi vastaus näyttäisi tuomitsevan käsitettä osittain.

Valitse yksi.
Vastaukset
 • 10 0 / 2
 • 9 1 / 2
 • 8 0 / 2
 • 7 1 / 2
 • 6 0 / 2
 • 5 0 / 2
 • 4 0 / 2
 • En osaa sanoa 0 / 2
Vastaukset
 • Ranta-alueet puuttuvat. (nekin rajoittavat rakentamista)

 • Rakennuskielto-käsite ei enää kata nykyisen MRL 81 §:n mukaista rakennuskieltoa eikä esitetyn KRL 100 §:n mukaista laihasti vielä samankaltaista rakennuskieltoa. Tämä tulee korjata. Lakiesityksestä antamassamme lausunnossa olemme tuoneet laajoin perustein esille, että rakennuslupaa (esityksessä sijoittamislupaa) ei jatkossakaan tule myöntää ennen tonttijaon mukaisen tontin merkitsemistä kiinteistörekisteriin.

KOODISTOT
Koodistot ovat valmiiksi määriteltyjä arvojoukkoja, joita yksilöity muuttuja voi saada arvokseen.
Onko maankäyttörajoituksen voimaantulotavan ja lajin erottaminen kahdeksi koodistoksi onnistunut?
Vastaukset
 • on

 • Kaiketi. Mutta toivottavasti iterointikin onnistuu, mikäli havaitaan ongelmia.

Kerro mielipiteesi mahdollisista arvoista: 1) Automaattinen maankäyttörajoitus, 2) Päätöksellä määrätty maankäyttörajoitus ja 3) Voimassa olevan maankäyttöpäätöksen rajoitus. Kuvaako vaihtoehdot kaikki mahdolliset voimaantulotavat? Onko voimaantulotavan erottaminen omaksi attribuutiksi onnistunut?
Vastaukset
 • Eikö tuo automaattinenkin maankäyttörajoitus vaadi päätöksen? tarkoittaako kohta 3 voimassa olevaan kaavaan sisältyviä rajoituksia? kaikki rajoitukset vaativat päätöksen, ja rajoitus tulee voimaan KRL:n mukaan, kun päätös saa lainvoiman.

 • On

Kerro mielipiteesi mahdollisista arvoista: 1) Asemakaavan rakennuskielto, 2) Asemakaavan toimenpiderajoitus, 3) Yleiskaavan rakennuskielto, 4) Yleiskaavan toimenpiderajoitus, 5) Yleiskaavan rakentamisrajoitus, 6) Yleiskaavan erityisharkinta-alue, 7) Maakuntakaavan rakentamisrajoitus ja 8) Rakennusjärjestyksen erityisharkinta-alue. Onko maankäyttörajoituksen lajin erottaminen omaksi attribuutiksi onnistunut?
Vastaukset
 • 1) Rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi (tai muuttamiseksi)? 2) sisältyy automaattisesti 1:een. 3) Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi (tai muuttamiseksi) 4)Toimenpiderajoitus yleiskaavan laatimiseksi (tai muuttamiseksi)...termit vähän epätäsmällisiä.

 • Mukana ei ole nykyisen MRL 81 §:n mukaista rakennuskieltoa eikä esitetyn KRL 100 §:n mukaista laihasti vielä samankaltaista rakennuskieltoa. Tämä tulee korjata. Lakiesityksestä antamassamme lausunnossa olemme tuoneet laajoin perustein esille, että rakennuslupaa (esityksessä sijoittamislupaa) ei jatkossakaan tule myöntää ennen tonttijaon mukaisen tontin merkitsemistä kiinteistörekisteriin.

  Tarkoittaako / sisältyykö rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi kohtaan 1? Vastaavasti sisältyykö kohtaan 4 nykyisen MRL 38.1 §:n rakennuskielto, jonka vastine on uskoakseni myös esitetyssä KRL:ssä.

Kerro mielipiteesi mahdollisista arvoista: 1) Voimassa, 2) Rauennut, 3) Kumoutunut osittain ja 4) Kumoutunut kokonaan. Onko kaikki mahdolliset elinkaaren tilat huomioitu?
Vastaukset
 • Tässä tulee mielenkiintoinen kun rakennuskielto on voimassa kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman...

 • On

Kerro mielipiteesi mahdollisista arvoista: 1) Maankäyttörajoituksen määrääminen, 2) Maankäyttörajoituksen jatkaminen ja 3) Maankäyttörajoituksen kumoaminen. Onko muita käsittelytapahtumia?
Vastaukset
 • maankäyttörajoituksen kumoutuminen esim. kun kaava, jonka laatimiseksi rajoitus on määrätty, tulee voimaan

 • Automaattinen määräytyminen ja poistuminen

Looginen tietomalli kuvaa maankäyttörajoituksen tiedot ja tietorakenteet loogisella tasolla. Looginen tietomalli on käsitemallista tarkemmalle tasolle viety kuvaus, joka kuvaa maankäyttörajoitusten tietomallin luokat, niiden väliset assosiaatiot (suhteet) ja luokkiin sisältyvät attribuutit.
Kommentoi yllä esitettyä väittämään maankäyttörajoitusten ilmentymän ja käytettävyyden kannalta.
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 1 / 2
 • Suhtaudun väittämään varauksella 1 / 2
 • Väittämässä on korjattavaa 0 / 2
 • En osaa sanoa 0 / 2
Vastaukset
 • Ko. asian suunnittelussa tulee huomioida myös aiempiin kysymyksiin antamani vastaukset.

Kommentoi yllä esitettyä väittämään maankäyttörajoitusten elinkaaren tilan kannalta.
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 0 / 2
 • Suhtaudun väittämään varauksella 1 / 2
 • Väittämässä on korjattavaa 1 / 2
 • En osaa sanoa 0 / 2
Vastaukset
 • Kaavoihin sisältyvät rajoitukset eli asemakaava tai yleiskaavassa määrätyt rajoitukset eivät ole määräaikaisia vaikka ovatkin tulleet päätöksellä voimaan.

 • Ko. asian suunnittelussa tulee huomioida myös aiempiin kysymyksiin antamani vastaukset.

Kommentoi yllä esitettyä väittämään maankäyttörajoituksen elinkaaren tilan sekä asemakaavan vaikutuksen näkökulmasta.
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 1 / 2
 • Suhtaudun väittämään varauksella 1 / 2
 • Väittämässä on korjattavaa 0 / 2
 • En osaa sanoa 0 / 2
Vastaukset
 • Ko. asian suunnittelussa tulee huomioida myös aiempiin kysymyksiin antamani vastaukset.

Kommentoi yllä esitettyä väittämää?
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 1 / 2
 • Suhtaudun väittämään varauksella 1 / 2
 • Väittämässä on korjattavaa 0 / 2
 • En osaa sanoa 0 / 2
Vastaukset
 • Ko. asian suunnittelussa tulee huomioida myös aiempiin kysymyksiin antamani vastaukset.

Kommentoi yllä esitettyä väittämää?
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 1 / 2
 • Suhtaudun väittämään varauksella 1 / 2
 • Väittämässä on korjattavaa 0 / 2
 • En osaa sanoa 0 / 2
Vastaukset
 • Todennäköisesti ok

Kommentoi yllä esitettyä väittämää voimassaoloajan näkökulmasta?
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 0 / 2
 • Suhtaudun väittämään varauksella 1 / 2
 • Väittämässä on korjattavaa 1 / 2
 • En osaa sanoa 0 / 2
Vastaukset
 • Jatkopäätökset myös näkyviin.

 • Kuulostaa mielekkäältä

Kommentoi yllä esitettyä väittämää?
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 1 / 2
 • Suhtaudun väittämään varauksella 1 / 2
 • Väittämässä on korjattavaa 0 / 2
 • En osaa sanoa 0 / 2
Vastaukset
 • Todennäköisesti ok

Kommentoi yllä esitettyä väittämään maankäyttörajoitusten tietomallin toimivuuden kannalta.
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 0 / 2
 • Suhtaudun väittämään varauksella 0 / 2
 • Väittämässä on korjattavaa 2 / 2
 • En osaa sanoa 0 / 2
Vastaukset
 • kts edellä.

 • Suunnittelussa tulee huomioida myös aiempiin kysymyksiin antamani vastaukset.

KOKONAISUUS
Millaisia ajatuksia maankäyttörajoitusten tietomallin luonnos herättää kokonaisuutena?
Kommentoi väittämää.
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 0 / 2
 • Suhtaudun väittämään varauksella 2 / 2
 • Väittämässä on korjattavaa 0 / 2
 • En osaa sanoa 0 / 2
Kommentoi väittämää.
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 0 / 2
 • Suhtaudun väittämään varauksella 1 / 2
 • Väittämässä on korjattavaa 1 / 2
 • En osaa sanoa 0 / 2
Valitse yksi.
Vastaukset
 • 10 0 / 2
 • 9 0 / 2
 • 8 0 / 2
 • 7 2 / 2
 • 6 0 / 2
 • 5 0 / 2
 • 4 0 / 2
 • En osaa sanoa 0 / 2
Tässä olivat kaikki kysymykset/väittämät. Kiitos paljon ajatuksistasi! Löydät projektin yhteyshenkilöt sivulta https://ym-rakennettu-ymparisto.github.io/maankayttorajoitusten-tietomalli/
Vastaukset
 • Ei vastauksia