Siirry sisältöön

Tonttijakosuunnitelman tietomallin päivitys

Kysymysmerkki 17
Kysely | Ympäristöministeriö
Kysely on päättynyt

Ympäristöministeriö ja sen hankkima konsultti (Ubigu Oy) pyytävät tonttijakoja laativia ja sen tuntevia tahoja ja sidosryhmiä kertomaan mielipiteensä tietomallin päivitetystä sisällöstä.

Ympäristöministeriön Ryhti-hankkeessa päivitetään vuonna 2021 tehtyä KRL-luonnoksen tonttijakosuunnitelman tietomallia. Lainsäädännössä tonttijaon osalta palataan nyt nykyisen MRL:n mukaiseen menettelyyn, mutta vaatimus tietomallimuotoisuudesta säilyy.

Tietomallia kehitetään 17.6.2022 asti aktiivisesti, jonka jälkeen siihen tehdään vielä tarpeen vaatiessa muokkauksia. Vastaamalla tähän kyselyyn pääset vaikuttamaan tietomallin rakenteeseen ennen sen julkaisua.

Tonttijakosuunnitelman päivitystä koskevat tiedot tullaan julkaisemaan tietomallit.ymparisto.fi -sivulle, kun saadut palautteet on otettu huomioon. Kehittämistyö on osa Ympäristöministeriön Ryhti-hanketta, jonka myötä on jo aiemmin tuotettu yleis- ja asemakaavalle oma tietomalli. Tämän tonttijakosuunnitelman päivitystyön muutokset koskevat myös asemakaavan tietomallia tietyiltä osin. Käsitemalli, looginen tietomalli ja koodistot tullaan julkaisemaan yhteentoimivuusalustalla.

Tässä kyselyssä tonttijakosuunnitelma on jäljempänä sitova tonttijako. Kysely ottaa kantaa kaavatietomalliin tarvittaviin mahdollisiin muutoksiin, jotta kaavoituksen ja sitovan tonttijaon prosessien tietojen yhteentoimivuus varmistetaan.

Kysely rakentuu viidestä osasta:

 1. Vastaajan perustiedot (organisaatiosi ja asiantuntijaroolisi, henkilötietoja ei kysytä)
 2. Käsitteet: Pyrkimyksenä on semanttinen yhteentoimivuus.
 3. Koodistot: Pyrkimyksenä on, että sitovan tonttijaon kuvaavat muuttujat voisivat saada vain tiettyjä, ennalta määriteltyjä arvoja.
 4. (Looginen) Tietomalli: Tietomalli kuvaa sitovan tonttijaon eri luokkien väliset suhteet tavalla, joka varmistaa tiedon eheyden.
 5. Kokonaisuuden arvostelu: Voit kommentoida tonttijaon päivitystä kokonaisuutena.

Avaa seuraavaksi kyselyyn liittyvä Miro-työskentelytila klikkaamalla tästä. Miro-työtilassa pääset tarkastelemaan päivitettyä kaavan ja sitovan tonttijaon tietomallia kokonaisuudessaan (ja mahdollisuus vertailla keskenään). Kyseinen työtila auttaa erityisesti kyselyn viimeisen osion väittämiin vastaamisessa.

Vastaa kyselyyn viimeistään ti 14.6.2022 mennessä. Kerro näkemyksesi tietomallin toimivuudesta oman asiantuntijaroolisi näkökulmasta.

Kyselyyn liittyvät kysymykset ja kommentit voi lähettää Marko Kaupille (Ubigu Oy, marko.kauppi@ubigu.fi). 

Perustiedot

Päättynyt: 14.6.2022

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

PERUSTIEDOT
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastaukset
 • Suuri kaupunki (asukasmäärä yli 100.000) 7 / 17
 • Suurehko kaupunki tai kunta (asukasmäärä 50.001 - 100.000) 2 / 17
 • Keskikokoinen kaupunki tai kunta (asukasmäärä 10.001 - 50.000) 8 / 17
 • Pieni kunta (asukasmäärä alle 10.000) 0 / 17
 • Valtion viranomainen 0 / 17
 • Yksityinen sektori (tietotekninen ala) 0 / 17
 • Yksityinen sektori (suunnitteluala) 0 / 17
 • Yksityinen sektori (muu) 0 / 17
 • Koulutus- tai tutkimusala (yliopisto, AMK...) 0 / 17
 • Järjestö tai kolmas muu kolmannen sektorin organisaatio 0 / 17
 • Yksityishenkilö 0 / 17
 • Jokin muu 0 / 17
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastaukset
 • Asemakaavoitus 3 / 17
 • Yleiskaavoitus 1 / 17
 • Kiinteistöt ja mittaus 14 / 17
 • Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksessa 1 / 17
 • Paikkatieto 9 / 17
 • Rakennusvalvonta 0 / 17
 • Tietomallinnus 2 / 17
 • Jokin muu 0 / 17
KÄSITTEET
On tärkeää, että kaikki toimijat hyödyntävät työssään samoja määritelmiä (semanttinen yhteentoimivuus). Tonttijakosuunnitelma on jatkossa MRL:n mukaisesti SITOVA TONTTIJAKO. Tietomalli vastaa nykyisen lain sitovaa tonttijakoa. Seuraavana on nostettu vain merkittävimpiä muuttuneita tai uusia (mitä ei ollut tonttijakosuunnitelmassa) käsitemääritelmiä joihin halutaan mielipide, onko määrittely onnistunut.
Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Vastaukset
 • On

 • On

 • ON

 • On

 • On

 • On

 • on

 • on

 • on

 • on

Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Vastaukset
 • Ei. Erillinen tonttijako on mielestäni vakiintunut termi.

 • Määritelmä on huono kielellisesti. Vakiintunut termi erillinen tonttijako on parempi.

 • TONTTIJAKOTONTTI on tontti jolla on hyväksytty tonttijako / tonttijaon muutos ja jonka kiinteistömuodostusta ole vielä tehty

 • On

 • On

 • On hyvä ja kuvaa ymmärrettävästi suunniteltua yksikköä. Vaihtoehtoinen voisi olla suunniteltu tontti.

 • Ei

 • on

 • On. Tonttijakotontti tarvinnee parikseen rekisteritontin tms. käsitteen, jotta merkitys on selvä.

 • on

Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Vastaukset
 • On

 • On

 • On

 • On

 • On

 • On

 • on

 • Myös kaavan mukaan muodostettu rekisteritontti on kaavayksikkö ( sisältää kaavayksikön). Kaavayksiköllä on oma tietosisältönsä, joka säilyy myös kiinteistön muodostuksen jälkeen. Se ei ole tekninen apuväline kiinteistön muodostamiseksi.

 • Kaavayksikkö ohjaa kiinteistönmuodostusta, ennemmin kuin on tekninen apuväline. Kiinteistöthän pyritään muodostamaan voimassa olevien kaavayksiköiden mukaan.

 • on

Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Vastaukset
 • Kaavoitustilanne voisi olla selvempi

 • Mitä yksityiskohtaista tietoa KAAVATILANNETIETOon kuuluu. Määritelmä jaa hyvin avoimeksi. Onko vain voimassa oleva kaavatieto vai jotain muuta.

 • Kaavatilannetieto ja niiden vaikutukset, mitä pitää sisällään ?

 • Määritelmää pitäisi selkeyttää

 • Määritelmää tulisi selkeyttää sen osalta, mitä vaikutukset tässä tarkoittavat.

 • Kaavoitustilannetieto voisi olla vielä parempi.

 • Eikö kaavatilanne liity kaavaan? Tonttijakotonttiin se liittyisi kaavayksikön ja sitä kautta kaavan kautta. Tonttijako tontti on aina jonkin kaavan mukainen. Jos samalla paikalla on ollut toinen kaava, siihen on liittynyt eri tonttijakotontti, joka on sittemmin menettänyt kaavallisen voimassa olonsa.

 • Mitä tällä haetaan? Voiko tonttijakotonttiin liittyä useampia kaavoja?

 • Määrittelyä voisi avata enemmän, ja vaikutuksia kuvata tarkemmin. Termi kaavatilannetieto on kömpelö. Tarkoitetaanko myös vireillä olevia kaavoja?

 • Muuten selkeä, mutta mitä vaikutukset tässä tarkoittavat?

Tämä on Kaavatilannetiedon attribuuttitieto. Onko käsitteen määrittely onnistunut?
Vastaukset
 • Ihan hyvä

 • Mikäli käytetään JHS:n mukaisia kaavan lajeja niin selkeä. Onko tarvetta sisältää muuta attribuuttitietoa?

 • On hyvä

 • On

 • On

 • on

 • Tarkoitatteko Kaavayksikönlaji-luokittelua?

 • ?

 • on

 • On

KOODISTOT
Koodistot ovat valmiiksi määriteltyjä arvojoukkoja, joita yksilöity muuttuja voi saada arvokseen. Seuraavana on esitetty vain uudet koodistot, joita ei tonttijakosuunnitelmassa ollut. Nämä koodistot tulevat olemaan myös osana kaavan tietomallia.
Koodistoa käytetään asemakaavaprosessin puolella. Asemakaavan yhteydessä laadittavassa sitovassa tonttijaossa tonttijakotontit luokittuvat automaattisesti sitovan tonttijaon tietomalliin. Onko koodiston määrittely onnistunut? Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK
Vastaukset
 • Käyttäisin termiä erillinen tonttijako laadittava.

 • Erillinen tonttijako on käytetty termi.

 • OK

 • On

 • On

 • Kannatan termiä erillinen tonttijako laadittava

 • Jos tonttijakoon liittyvä sääntely aiotaan pitää ennallaan, on kyse kai erillisestä tonttijaosta (joka on aina sitova), joka on laadittava

 • on

 • OK

 • OK

Koodisto perustuu JHS 135 kaavan lajiin. Koodisto kertoo tonttijakotontille asemakaavan tai vaiheasemakaavan muutostiedon, jolla on kumoava tai uuden version luova vaikutus esitonttiin. Koodisto määrittelee myös kaavatietomallin puolella kaavakohteen muutoksen. Onko koodiston määrittely onnistunut? Mitä muutoksia koodistoon tulisi tehdä?
Vastaukset
 • Minulle koodisto kelpaa.

 • En osaa sanoa mihin tämmöstä tietoa tarvitaan ominaisuutena.

 • Ei tarvetta muutoksille.

 • Yksikkökohtainen kaavanlaji kertoo parhaiten minkä muutoksen asemakaava aiheuttaa kaavayksikölle esim kiinteistörajojen muutos.
  Mitä kohdat 08 ja 09 tarkoittavat...ei aukene mitä tarkoitetaan.

 • On ok

 • On ok

 • Ei tarvetta muutoksille.

 • ok

 • Tässä tunnutaan tuovan kaavayksikkötasolle asioita, jotka nykyisin ovat pikemmin kaavan ominaisuuksia.

 • OK

LOOGINEN TIETOMALLI
Looginen tietomalli kuvaa sitovan tonttijaon tiedot ja tietorakenteet loogisella tasolla. Looginen tietomalli on käsitemallista tarkemmalle tasolle viety kuvaus, joka kuvaa sitovan tonttijaon tietomallin luokat, niiden väliset assosiaatiot (suhteet) ja luokkiin sisältyvät attribuutit.
Kommentoi yllä esitettyä väittämään tonttijaon suunnittelutyön toimivuuden kannalta.
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 7 / 17
 • Suhtaudun väittämään varauksella 1 / 17
 • Väittämässä on korjattavaa 5 / 17
 • En osaa sanoa 1 / 17
Vastaukset
 • Onhan tuo aika epäselvästi ilmaistu.

 • Huonoa suomen kieltä

 • Asemakaavan yhteydessä laadittavassa tonttijaossa tonttijakotontti näkyy automaattisesti johdettuna sitovan tonttijaon mukaisena kaavamääräyksenä. Mitä tällä tarkoitetaan? Nykyisin tuleva tonttijakotontti asemakaavan yhteydessä laadittavassa tonttijaossa merkataan ak:aan ja sille on annettu tulevan tontin numero

 • Eikö tonttijaon mukaiselle tontille johdeta asemakaavan mukaiset kaavamääräykset eli sitovan tonttijaon mukainen tontti on alue, jolle johdetaan/kohdistetaan tonttikohtaiset kaavamääräykset.

 • Alkuosa erillistä tonttijakoa koskien kuulosti tutulta ja oikealta. Jälkimmäinen osa tuntuu ohittavan joitain asioita ja painottavan kaavamääräystä. Myös kaavayksikön pitää syntyä.

 • Tonttijakotontti voi muodostua myös asemakaavan yhteydessä laadittavassa erillisessä sitovassa tonttijaossa.
  Tätä käsitystä en ainakaan yllä olevasta kuvauksesta saanut.

 • Loppuosa on epäselvä.

Kommentoi yllä esitettyä väittämään tonttijaon suunnittelutyön toimivuuden kannalta.
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 9 / 17
 • Suhtaudun väittämään varauksella 4 / 17
 • Väittämässä on korjattavaa 0 / 17
 • En osaa sanoa 0 / 17
Vastaukset
 • Käsin syöttäminen kuulostaa varsin epäilyttävältä. Tavoite on sentään kaiketi automaattisessa tiedonsiirrossa.

 • Kaiketi kaikki tonttijakoon tulevat määräykset tulee johtaa asemakaavan määräyksistä....

 • Kaavan ja tonttijaon yksityiskohtaisen tiedon välittävä tekijä on kaavayksikkö, joka prosessissa jalostuu korttelin osasta tonttijaon mukaiseksi tontiksi.

 • Tonttijaolla ei voi muuttaa määräyksiä, joten ne pitäisi tulla suoraan kaavasta, ei syöttää käsin.

Kommentoi yllä esitettyä väittämään tonttijaon suunnittelutyön toimivuuden kannalta.
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 3 / 17
 • Suhtaudun väittämään varauksella 8 / 17
 • Väittämässä on korjattavaa 3 / 17
 • En osaa sanoa 0 / 17
Vastaukset
 • Tässäkin termi erillinen tonttijako on vakiintunut termi

 • Ohjeelliset tontit eivät läheskään aina toteudu sellaisinaan erillisissä sitovissa tonttijaoissa. Alueittain ja tilanteesta ja hankkeiden tarpeista riippuen sitovien tonttijakojen tonttijakotontit ovat usein täysin erilaisia kuin ohjeelliset kaavan mukaiset tontit. Myös omakotialueilla suunnitellaan jatkuvasti tiheämpää rakennuspaikkajakoa kuin mitä asemakaavoissa on suunniteltu ohjeellisina kaavan mukaisina tontteina.

 • Kaavoittaja voisi tehdä vain korttelin osia, joista tonttijaon laatija jakaa tonttijakotontteja. Tuossa väitteessä ei huomioida sitä vaihtoehtoa.

 • Ohjeellisen tonttijaon perusteella ei muodosteta tontteja? Tontteja voidaan muodostaa vain sitovan tonttijaon perusteella, ainakin nykyisen lain mukaan. Mitä tällä siis haetaan?

 • Eihän tämä pakota laatimaan tonttijakoa juuri kaavan ohjeellisen tj:n mukaan?

 • Voimassa olevan asemakaavan mukainen sitova tonttijako on sen alueella olevien kaavayksiköiden lähtötieto. Siis tonttijakotontti on kaavayksikön lähtötieto.

Kommentoi yllä esitettyä väittämään tonttijaon suunnittelutyön toimivuuden kannalta.
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 11 / 17
 • Suhtaudun väittämään varauksella 0 / 17
 • Väittämässä on korjattavaa 0 / 17
 • En osaa sanoa 2 / 17
Vastaukset
 • Ei vastauksia
Kommentoi yllä esitettyä väittämään tonttijaon suunnittelutyön toimivuuden kannalta.
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 4 / 17
 • Suhtaudun väittämään varauksella 3 / 17
 • Väittämässä on korjattavaa 4 / 17
 • En osaa sanoa 3 / 17
Vastaukset
 • Ei aukene mitä halutaan kertoa

 • Mitä tässä väittämässä tarkoitetaan? Onko tarkoitus kumota voimassa olevan kaavan ohjeellinen yksikkö alta pois, ja perustaa uusi sitovan tonttijaon mukainen yksikkö/tontti? Vaikka ohjeellinen ja sitova olisivat täsmälleen samat eikä mm. sijainnillisesti mikään muuttuisi? Miksei ohjeellinen siinä tapauksessa voisi elää eteenpäin ja saada sitovan statuksen?

 • Tämä väittämä selventää tietomallin laatijoiden ajatuksia. Miro-kuvasta en ymmärtänyt, mitä tuolla tarkoitettiin. KaavaKumoamis-tieto otsikko kuulostaa kaavaa koskevalta tiedolta, jonka tulisi tulla kaavayksiön kautta tonttijakotontille. Ohjeellisten tonttien korvautuminen sitovilla tonttijakotonteilla on kuitenkin marginaalista kaupungeissa, joissa tehdään erillisiä sitovia tonttijakoja ilman mitään ohjeellisia tontteja.

 • Miksi tehdään ohjeellista tonttijakoa jos tarvitaan sitova?

 • Mitä tällä haetaan?

Millaisia ajatuksia tonttijakosuunnitelman tietomallin luonnos herättää kokonaisuutena?
KOKONAISUUS
Kommentoi väittämää.
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 0 / 17
 • Suhtaudun väittämään varauksella 12 / 17
 • Väittämässä on korjattavaa 2 / 17
 • En osaa sanoa 0 / 17
Kommentoi väittämää.
Vastaukset
 • Olen samaa mieltä väittämän kanssa 1 / 17
 • Suhtaudun väittämään varauksella 11 / 17
 • Väittämässä on korjattavaa 0 / 17
 • En osaa sanoa 2 / 17
Tässä olivat kaikki kysymykset/väittämät. Kiitos paljon ajatuksistasi! Löydät projektin yhteyshenkilöt sivulta https://tietomallit.ymparisto.fi/tonttijakosuunnitelma