Siirry sisältöön

Kommentoi luonnosta: Aikuisten kotihoidon ja ikääntyvien asumisen palvelujen myöntämiskriteerit

Puhekupla 21
Keskustelu 4 päivää, 4 tuntia jäljellä | Keski-Suomen hyvinvointialue

Perustiedot

Avoin: 26.9.2022 - 4.10.2022

Päättymispäivä: 4.10.2022

Liitteet

Ilmianna

Puhekupla Uusi kommentti

Kotihoitoon kotiutuminen

Profiilikuvan paikka

J.
20. syyskuuta 2022 kello 10.55.20

Sivulla kaksitoista, neljännen kappaleen toiseksi viimeinen virke poistettava tai muutettava esimerkiksi muotoon: Kotihoidon asiakkaan kotiutuminen tapahtuu tuetusti kotiutumisen toimintamallin mukaisesti.

Joka maantieteellisellä alueella ei ole välttämättä erillistä kotiutustiimiä kotiutuksia toteuttamaan.


Kuljetuspalvelu

Profiilikuvan paikka

Hanna
21. syyskuuta 2022 kello 9.05.17

Harkinnanvarainen sosiaalihuoltalain mukainen kuljetuspalvelu, sivu 10 ja viimeinen lause:
"Harkinnanvaraista kuljetuspalvelua voi käyttää lähimpään taajamaan". Tämä lause rajaa osalta asiakkaista pois mahdollisuuden asioida oman kunnan palveluissa, koska lähin taajama voi olla naapurikunnan taajama. Näinhän se ei missään tapauksessa saisi mennä, koska monen ikäihmisen on nimenomaisesti pystyttävä asioimaan omassa kunnassa ja käyttämään oman kunnan palveluja.

Profiilikuvan paikka

Anne
28. syyskuuta 2022 kello 7.36.57

Samaa mieltä. Esimerkiksi sitä oman pankin konttoria, jossa asioidaan, ei välttämättä löydykään sieltä lähimmästä taajamasta. Tämä on erityisesti pienissä kunnissa arkipäivää.


Kauppapalvelu

Profiilikuvan paikka

Kh
21. syyskuuta 2022 kello 23.05.48

Sivu 10, kauppapalvelu tuotetaan kotihoidon kautta. Käytännössä mahdoton toteuttaa 15 min resurssoitujen juoksulistojen ohessa ja moni muukin asia.


Kotona toteutettavissa olevat lääke- ja sairaanhoidolliset tehtävät

Profiilikuvan paikka

MH
23. syyskuuta 2022 kello 17.12.55

s. 13.
Voisiko kipupumppujen asentamisen kohdalla olla lisäys että se kuuluu kotisairaalalle tai ainakin sen oltava mukana koska kaikkialla ei ole osaamista ko toimintaan.
Tarvitseeko haavanhoidoissa aina olla lääkärin ohje (myös kroonisissa) vai voiko esim sh tai haavanhoitaja muuttaa hoitoa. Vai tarkoitetaanko tässä haavanhoidon aloittaista ainoastaan.
Olisiko kriteereissä mahdollista edellyttää koneellista lääkkeiden jakoa kotihoidon asiakkaille.


Kuntalainen?

Profiilikuvan paikka

TSJ
24. syyskuuta 2022 kello 16.43.06

Koko asiakirjassa käytetään systemaattisesti termiä kuntalainen vaikka oikeampi termi olisi hyvinvointialueen asukas tms.


Kotihoidon kuntoisuus

Profiilikuvan paikka

TSJ
24. syyskuuta 2022 kello 16.58.04

Pitäisi määritellä, että kotona ei voi asua asukkaita, joilla joudutaan pitämään ovet ulkoapäin lukittuna ja asukas on sellaisessa kunnossa, että ei kykene itsenäisesti kotonaan liikkumaan. Tällaisella asukkaalla ei ole mahdollisuuksia pelastautua talosta esimerkiksi tulipalon tullessa joten heitä ei voi hoitaa turvallisesti omassa kotona, vaan tulisi tarjota hoivapaikka muualta.


Kotihoito

Profiilikuvan paikka

SA
27. syyskuuta 2022 kello 12.59.18

s. 12 "Kotihoito ei ole kotona annettavien palveluiden ensisijainen palveluntuottaja vaan tulee olla aina kartoitettuna vammaispalveluiden ja mielenterveys/päihde asiakkaiden palvelut ennen kuin tarjotaan kotihoidon käyntejä."
Pitäisikö täsmentää, että kotihoito ei ole vammais - ja mielenterveys-/päihde asiakkaiden ensisijainen palveluntuottaja.....?

Profiilikuvan paikka

Anne
28. syyskuuta 2022 kello 14.53.17

Tähän samaan lauseeseen kiinnitin huomiota. Lause itsessään ei ole selkeä eikä kieliopillisestikaan oikein. Voisiko olla esim. Vammaispalvelun sekä mielenterveys/päihde asiakkaiden palveluiden tulee olla kartoitettuna ensisijaisesti kotihoidon palveluihin nähden?


Asumispalvelut

Profiilikuvan paikka

ÖÖÖ
27. syyskuuta 2022 kello 13.02.46

sivulla 4. mainitaan tavallinen palveluasuminen ja sivulla 12 yhteisöllinen asuminen. Onko nämä asumismuodot samanlaisia? Jos on pitäisikö muoto yhtenäistää?

Profiilikuvan paikka

Ger
30. syyskuuta 2022 kello 12.05.25

Uudet lainsäädännössä olevat termit otettava käyttöön: ympärivuorokautinen palveluasuminen ja yhteisö/yhteisöllinen asuminen.
Ensimmäinen on vanhaa tehostettua palveluasumista ja toinen tavallista palveluasumista.


Hygieniapalvelu

Profiilikuvan paikka

Anne
28. syyskuuta 2022 kello 15.05.09

Kohdassa Hygieniapalvelu puhutaan ensin peseytymisestä, sitten saunomisesta: Peseytymismahdollisuus asiakkaalle järjestetään esim. kuntouttavan päivätoiminnan yksiköissä tai muissa sovituissa toimipisteissä, jos
-Saunominen on asiakkaalle psyykkisesti ja/tai sosiaalisesti tärkeää eikä muuten mahdollista.
-asiakas tarvitsisi pesuapuun kotihoidon käynnin
-kotona on esteelliset pesutilat

Jää hieman epäselväksi, täytyykö kaikkien ym. kriteerien täyttyä että palvelua voi järjestää?
Saunominen sisältää peseytymisen, mutta peseytymisen ei tarvitse sisältää saunomista. Moni selviää itsenäisesti vielä peseytymisestä, mutta saunassa käyminen jo riskialtista yksin. Haluaisi kuitenkin saunoa. Missä kulkee raja tuon psyykkisen/sosiaalisen tärkeyden kohdalla? Palvelun myöntäjän näkökulmasta epäselvää. Rajaisin pelkkään peseytymiseen.


Saattajapalvelu

Profiilikuvan paikka

Anne
28. syyskuuta 2022 kello 15.09.37

Tukipalveluiden kohdalla puhutaan Saattajapalvelusta, kotihoidon muut tehtävät -kohdassa Saattoavusta. Voisiko käyttää yhdenmukaisia termejä?


Lääkeautomaatti

Profiilikuvan paikka

Anne
28. syyskuuta 2022 kello 15.14.28

Lääkeautomaatin käyttäjäksi soveltuu asiakas joka:
-ei ole vakavasti dementoitunut.
Voisiko olla mieluummin
-ei ole vaikeasti muistisairas?

Dementoitunut termin käyttö ei nykypäivänä enää ole suositeltavaa.


Hygieniapalvelut

Profiilikuvan paikka

Kommentoija
30. syyskuuta 2022 kello 9.14.52

Ehdotus ja kommentti kohtaan Muut tukipalvelut, Hygieniapalvelut s. 11:
Asiakkaalle, jonka kodin peseytymistilat ovat puutteelliset tai peseytyminen ei onnistu säännöllisen kotihoidon palvelun avulla. Hygieniapalvelun asiakkaalle järjestetään tarvittaessa edestakainen kuljetus. Hygieniapalvelusta ja kuljetuksesta peritään maksu.
Peseytymismahdollisuus asiakkaalle järjestetään esim. kuntouttavan päivätoiminnan yksiköissä tai muissa sovituissa toimipisteissä, jos
• saunominen on asiakkaalle psyykkisesti ja/tai sosiaalisesti tärkeää, eikä muuten mahdollista TÄMÄ POIS  Tällä perusteella tulisi paljon lisää asiakkaita, resurssit? Hoiva-avustajat?
• asiakas tarvitsisi pesuapuun kotihoidon käynnin Kotiin annettava apu oltava ensisijainen
• Kotona on esteelliset pesutilat.  Tätä pitäisi painottaa!
Palvelua järjestetään enintään kerran viikossa.


Kuntouttava päivätoiminta

Profiilikuvan paikka

Kommentoija
30. syyskuuta 2022 kello 9.22.22

Ehdotus kohtaan kuntouttava päivätoiminta, s. 8 (selkeyttä kuvaukseen ja tarkennusta sisältöön):
Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, joiden toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Palvelun myöntämisessä hyödynnetään palvelutarpeen arvioinnista sekä RAI-arvioinnista asiakkaan toimintakyvystä saatua tietoa. Kuntouttavan päivätoiminnan myöntämisen edellytyksenä on, että asiakas hyötyy ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta ja hän kykenee sitoutumaan tavoitteelliseen harjoitusjaksoon. Palvelu on määräaikaista.

Kesto on kuusi (6) kuukautta, kerran viikossa neljä (4) tuntia/kerta. Yksilöllisen harkinnan mukaan voidaan myöntää toinen kuuden kuukauden jakso. Palveluun ovat oikeutettuja henkilöt
- joiden toimintakyky on heikentynyt terveydentilan muutoksen tai sairaalajakson jälkeen
tai
- henkilön liikuntakyky, lihasvoima tai tasapaino on heikentynyt ja kaatumisen riski on kasvanut
tai
- asiakkaan kotona selviytymisen edellytykset ovat vaarantuneet toimintakyvyn laskun myötä
tai
- joiden läheisverkostot ja sosiaaliset kontaktit ovat vähäiset tai heikot

Kuntouttava päivätoiminta sisältää asiakkaan toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa, esim. liikuntaa, ulkoilua ja erilaisia toimintatuokioita. Tärkeänä osana on sosiaalinen kanssakäyminen ja vertaistuki. Palvelu sisältää ruokailun. Kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaille tehdään toimintakyvyn alku- ja seuranta-arvioinnit.


Päivätoiminta

Profiilikuvan paikka

Kommentoija
30. syyskuuta 2022 kello 9.31.34

Kommentit kohtaan Päivätoiminta, s. 8:
Päivätoiminta on tarkoitettu omaishoidettaville ikääntyneille, (entä epäviralliset omaishoidettavat?), muistisairaille ja yksinäisille ikääntyneille (Nämä asiakkaat voivat hyötyä myös kuntouttavasta päivätoiminnasta, milloin siis ohjaudutaan päivätoimintaan? Eli asiakassegmentin tarkempi kuvaus). Päivätoiminta tukee omaishoidettavien ja omaisten jaksamista arjessa. Edellytyksenä on, että asiakas pystyy toimimaan ohjattuna ryhmässä ja voimavarat riittävät useamman tunnin kestävään päivätoiminnan käyntiin. Pystyy toimimaan pääosin sanallinen ohjauksen turvin. Palvelu on pysyvää (voidaanko kenellekään myöntää pysyvää palvelua, vai olisiko puolen vuoden/vuoden määräaikaisuus, jonka jälkeen tilannetta arvioitaisiin, säännöllinen arviointi, RAI-arvioinnin hyödyntäminen?) Ja huomiona että toteutus on keskitettävä eri yksikköön kuin kuntouttava päivätoiminta, vaatii mahdollisesti kulunvalvonnallisempaa ympäristöä.


Etäpäivätoiminta

Profiilikuvan paikka

Kommentoija
30. syyskuuta 2022 kello 9.35.40

Kommentti ja ehdotus kohtaan Etäpäivätoiminta, s. 8 (tarkennusta kuvaukseen ja ryhmiin):

Kuntouttava etäpäivätoiminta on tavoitteellista, ääni- ja videovälitteistä pienryhmätoimintaa, jota suunnataan palvelutarpeen arvioinnin perusteella ikääntyneille tai omaishoitajille, joilla ilmenee psykososiaalisen tuen tarvetta. Etäpäivätoiminnan myöntämisen edellytyksenä on, että asiakas hyötyy ryhmämuotoisesta toiminnasta ja hän kykenee sitoutumaan tavoitteelliseen harjoitusjaksoon.

Etäpäivätoiminnan asiakkaan toimintakyvyn tulee olla riittävä kyetäkseen osallistumaan ryhmään teknologiavälitteisesti. Asiakkaan toimintakyky tulee olla sellainen, että hän osaa toimia suullisella ohjauksella.

Etäpäivätoiminta 1
Etäpäivätoiminta 1 palveluun ovat oikeutettuja henkilöt
− jotka kokevat itsensä yksinäisiksi
− joiden läheisverkostot ja sosiaaliset kontaktit ovat vähäiset
− joiden kotona selviytymisen edellytykset ovat vaarantuneet toimintakyvyn laskun myötä

Etäpäivätoiminta 2
Etäpäivätoiminta 2 palveluun ovat oikeutettuja henkilöt
- jotka toimivat asiakkaan omaishoitajina ja kokevat arjessa sekä väsymystä että vertaistuen
puutetta liittyen omaishoitajuuteen.

Etäpäivätoiminta on tarkoitettu kuntouttavan päivätoiminnan tueksi (toinen käynti viikossa) tai itsenäiseksi palveluksi. Toiminta on määräaikaista. (3 tai 4 kk:n mittainen jakso?)


Kotihoito, avustaminen ruokailutilanteissa yhteisöllisessä asumisessa

Profiilikuvan paikka

Palveluntuottaja
30. syyskuuta 2022 kello 10.57.18

s 12 kohta: henkilökohtainen avustaminen ruokailutilanteissa

Yhteisöllisessä asumisessa / palveluasumisessa, jota tuotetaan tällä hetkellä kotipalvelunsetelillä on haasteita, kun asukkaat ruokailevat yhteisissä tiloissa. Yhteinen ruokailu on asukaan elämänlaadun ja toimintakyvyn säilymisen kannalta erittäin tärkeää ja merkityksellistä. Määritelmä s 12 "henkilökohtainen avustaminen ruokailussa, esim. syöttäminen ja saattaminen ruokasaliin
yhteisöllisessä asumisessa". vaikeuttaa yhteisöllisen ruokailun järjestämistä. Määritelmän ulkopuolelle jää yhteisten ruokailutilanteiden järjestämiseen liittyvät asiat kuten, ruuan annostelu, pöytään kantaminen, astioiden pois vieminen, pöytien siistiminen yms. Yhteisöllinen ruokailu on kokonaistaloudellisesti edullisempaa, toimintakykyä edistävää ja elämänlaatua parantavaa. Sivulla 12 olevan määritelmän vuoksi yhteisöllisessä asumisessa oleva asukas on eri arvoisessa asemassa kuin yksin kotona asuva, joka ruoka tarvittaessa lämmitetään, tarjoillaan, korjataan pois, pestään astiat ja pyyhitään pöytä ja tarkistetaan jääkaapin sisältö yms.

Profiilikuvan paikka

Ger
30. syyskuuta 2022 kello 12.09.58

Yhteisöllisessä asumisessa oleva henkilö on avohoidossa eli KOTONA ihan samalla tavalla kuin yksityiskodissa asuva henkilö, joka saa kotihoidon palveluja.. Näin ollen suhtautuminen ja käytännöt eivät saa missään tapauksessa olla keskenään eriasrvoistavia. Tässä on kyse myös perustuslain mukaisesta oikeudesta yhnvertaisuuteen.


Iäkkäiden asuminen

Profiilikuvan paikka

Palveluntuottaja
30. syyskuuta 2022 kello 11.44.50

s 19 "Iäkkäiden asuminen "ei ole mainintaa miten sitä tuotetaan. Kotihoidon kohdalla on: "Kotihoidon palveluita tuotetaan
hyvinvointialueen omana toimintana, palvelusetelillä ja/tai ostopalveluna."


Lisää uusi Kommentti

Paljonko on 6 - 4?