MRL-sanasto, kiinteistökäsitteet

Kysymysmerkki 4
Kysely | ympäristöministeriö, Sanastokeskus ry
Kysely on päättynyt

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistuksen sanasto on osa ympäristöministeriön rakennetun ympäristön sanastoprojekteja. Nyt kommentoitavana oleva osuus keskittyy kiinteistöön liittyviin, lakiuudistuksen kannalta tarpeellisiin käsitteisiin.

Ympäristöministeriö ja Sanastokeskus kutsuvat maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen sanaston kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja sidosryhmiä kommentoimaan sanaston tämänhetkistä luonnosta, jossa on keskeisimpiä kiinteistökäsitteitä. Pyydämme ystävällisesti jakamaan tätä pyyntöä eteenpäin sellaisille tahoille ja henkilöille, joiden näkemyksiä pidätte tarpeellisina. Kaikenlaiset sanastoa koskevat kommentit ovat tervetulleita. Kommentit voivat sisältää kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että yksittäisiin käsitteisiin.

Tavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen sanaston nyt kommentoitavana olevan osuuden tavoitteena on selvittää kiinteistöön liittyvien keskeisten käsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä sekä antaa vastineet suomen termeille ruotsiksi ja englanniksi. Käsitteet pyritään määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti.

Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi lainsäädännössä esiintyvien kiinteistökäsitteiden parissa työskenteleville, mutta siitä on hyötyä kaikille tätä aihealuetta koskevia termejä ja määritelmiä tarvitseville. Sanasto edistää myös julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta, ja se julkaistaan yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa osana Rakennetun ympäristön pääsanastoa .

Sanastoluonnoksen kommentointipyynnön tavoitteena on saada sidosryhmiltä asiantuntijapalautetta. Sanastosta saatuja kommentteja käytetään hyväksi sanaston viimeistelyssä. Niillä voi vaikuttaa niin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiin termeihin kuin määritelmiin ja huomautuksiin.

Aikataulu

Kommentit pyydetään jättämään viimeistään maanantaina 8.5.2023.

Vastausohjeet vastaanottajille

Pyydämme kommentoimaan Otakantaa.fi-palvelun kautta. Voitte kommentoida organisaation tai yksittäisen henkilön nimissä. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niissä sanaston kohdissa, joissa olette eri mieltä. Mikäli sanasto vaikuttaa hyvältä sellaisenaan, kuulemme mielellämme senkin.

Käsitteet esitetään sanastossa sekä termitietueina että käsitekaavioina. Termitietueessa esitellään suomenkieliset termit, joita käsitteestä suositetaan käytettäväksi, sekä mahdolliset termit, joita käytetään mutta joita ei haluta suosittaa. Sanastossa annetaan myös ruotsin- ja englanninkieliset termit. Tämän lisäksi annetaan määritelmä, joka kuvaa käsitteen sisällön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä. Määritelmän lisäksi annetaan usein yksi tai useampia huomautuksia, joissa annetaan lisätietoa käsitteestä, kuten esimerkkejä tai viittauksia sovellettaviin lakeihin. Kaavioihin on otettu mukaan ensisijainen suositettava suomenkielinen termi ja käsitteen määritelmä ilman muita termitietueessa esitettyjä tietoja. Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Nämä kaikki tiedot löytyvät sanastoluonnoksesta (PDF).

Määritelmissä päähuomio kannattaa kiinnittää asiasisältöön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä ilmaisemalla selvästi käsitteen olennainen sisältö ja käsitteiden väliset suhteet.

Suomenkielisten termien osalta toivomme kommentteja muun muassa annetuista suosituksista ja siitä, viittaavatko synonyymeiksi merkityt termit todella samaan käsitteeseen.

Ruotsin- ja englanninkielisiä vastineita kommentoivan tulisi tarkastaa, vastaavatko annetut vastineet käsitteelle annettua määritelmää. Mikäli tiedossanne on vastineita, jotka luonnoksesta puuttuvat, otamme tiedon mieluusti vastaan.

Sanastoluonnos (PDF) löytyy tämän kuvauksen jälkeen linkistä Näytä lisätiedot.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen sanaston kiinteistöosuuden laatineeseen asiantuntijaryhmään ovat kuuluneet (vähintään osan ajasta):

Janne-Ville Kinnunen , Maanmittauslaitos
Pekka Luokkala, Maanmittauslaitos
Tomi Marjamäki, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto
Tarja Myllymäki, Maanmittauslaitos
Maaret Stenström, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto
Jari Vaarma, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto (27.6.2022 asti)
Sirpa Suhonen, Sanastokeskus ry, terminologi.

Sanaston laatimiseen tarvitun terminologisen työn on rahoittanut ympäristöministeriö.

Perustiedot

Päättynyt: 8.5.2023

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Tämä kenttä vaaditaan.