Kulttuuriympäristösanasto

Kysymysmerkki 29
Kysely | ympäristöministeriö, Sanastokeskus ry
Kysely on päättynyt

Kulttuuriympäristösanasto

Kulttuuriympäristösanasto on osa ympäristöministeriön rakennetun ympäristön sanastotyötä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistuksen parissa. Sanastotyön pohjana on ollut vuonna 2019 julkaistu Rakennusperinnön suojelun käsitteitä -sanasto, ja sitä on sanastotyössä vuosina 2022–23 päivitetty ja laajennettu merkittävästi. Kulttuuriympäristösanastoon sisältyy myös Museoviraston arkeologian sanastotyössä keväällä 2023 määriteltyjä käsitteitä.

Ympäristöministeriö ja Sanastokeskus kutsuvat Kulttuuriympäristösanaston kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja sidosryhmiä kommentoimaan sanaston tämänhetkistä luonnosta. Pyydämme ystävällisesti jakamaan tätä pyyntöä eteenpäin sellaisille tahoille ja henkilöille, joiden näkemyksiä pidätte tarpeellisina.

Kaikenlaiset sanastoa koskevat kommentit ovat tervetulleita. Kommentit voivat sisältää kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että yksittäisiin käsitteisiin.

Tavoitteet

Kulttuuriympäristösanaston tavoitteena on kulttuuriympäristöön, kulttuuriperintöön, rakennusperintöön, arkeologiseen kulttuuriperintöön ja maisemaan liittyvien peruskäsitteiden määrittely, suositettavien termien valinta ja termien käytön selkeyttäminen. Käsitteet pyritään määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti eri yhteyksissä.

Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi alueidenkäytön, rakennetun ympäristön ja kulttuuriympäristön parissa työskenteleville. Sanasto edistää myös julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta, ja se julkaistaan kommentointikierroksen jälkeen Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa.

Sanastoluonnoksen kommentointipyynnön tavoitteena on saada sidosryhmiltä asiantuntijapalautetta. Sanastosta saatuja kommentteja käytetään hyväksi sanaston viimeistelyssä. Niillä voi vaikuttaa niin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiin termeihin kuin määritelmiin ja huomautuksiin.

Aikataulu

Kommentit pyydetään jättämään viimeistään perjantaina 26.5.2023.

Vastausohjeet vastaanottajille

Pyydämme kommentoimaan Ota kantaa -palvelun kautta. Voitte kommentoida organisaation tai yksittäisen henkilön nimissä. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niissä sanaston kohdissa, joissa olette eri mieltä. Mikäli sanasto vaikuttaa hyvältä sellaisenaan, kuulemme mielellämme senkin.

Käsitteet esitetään sanastossa sekä termitietueina että käsitekaavioina. Termitietueessa esitellään suomenkieliset termit, joita käsitteestä suositetaan käytettäväksi, sekä mahdolliset termit, joita käytetään mutta joita ei haluta suosittaa. Sanastossa annetaan myös ruotsin- ja englanninkieliset termit. Tämän lisäksi annetaan määritelmä, joka kuvaa käsitteen sisällön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä. Määritelmän lisäksi annetaan usein yksi tai useampia huomautuksia, joissa annetaan lisätietoa käsitteestä, kuten esimerkkejä tai viittauksia sovellettaviin lakeihin. Kaavioihin on otettu mukaan ensisijainen suositettava suomenkielinen termi ja käsitteen määritelmä ilman muita termitietueessa esitettyjä tietoja. Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Kaikki nämä tiedot löytyvät sanastoluonnoksesta (PDF).

Määritelmissä päähuomio kannattaa kiinnittää asiasisältöön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä ilmaisemalla selvästi käsitteen olennainen sisältö ja käsitteiden väliset suhteet.

Suomenkielisten termien osalta toivomme kommentteja muun muassa annetuista suosituksista ja siitä, viittaavatko synonyymeiksi merkityt termit todella samaan käsitteeseen.

Ruotsin- ja englanninkielisiä vastineita kommentoivan tulisi tarkastaa, vastaavatko annetut vastineet käsitteelle annettua määritelmää. Mikäli tiedossanne on vastineita, jotka luonnoksesta puuttuvat, otamme tiedon mieluusti vastaan.

Sanastoluonnos (PDF) löytyy tämän kuvauksen jälkeen linkistä Näytä lisätiedot.

Kulttuuriympäristösanaston MRL-osuuden laatineeseen asiantuntijaryhmään ovat kuuluneet:

 • Elisa El Harouny, Museovirasto
 • Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö
 • Marja-Leena Ikkala, Museovirasto
 • Reko Korhonen, ympäristöministeriö
 • Juhana Lahti, Museovirasto
 • Tuija Mikkonen, ympäristöministeriö
 • Mia Puotunen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Helena Ranta, Museovirasto
 • Sirkka-Liisa Seppälä, Museovirasto
 • Katri Seppälä, Sanastokeskus ry, terminologi
 • Anu Ylisalmi, Sanastokeskus ry, terminologi.

Kulttuuriympäristösanaston arkeologiaosuuden laatineeseen asiantuntijaryhmään ovat kuuluneet:

 • Miikka Kumpulainen, Keski-Suomen museo
 • Kirsi Luoto, Tampereen historialliset museot / Pirkanmaan maakuntamuseo
 • Sari Mäntylä-Asplund, Museovirasto
 • Helena Ranta, Museovirasto
 • Sirkka-Liisa Seppälä, Museovirasto
 • Veli-Pekka Suhonen, Museovirasto
 • Päivi Kouki, Sanastokeskus ry, terminologi
 • Katri Seppälä, Sanastokeskus ry, terminologi
 • Anu Ylisalmi, Sanastokeskus ry, terminologi.

Sanaston MRL-osuuden laatimiseen tarvitun terminologisen työn on rahoittanut ympäristöministeriö ja arkeologiaosuuden on rahoittanut Museovirasto.

Perustiedot

Päättynyt: 26.5.2023

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Tämä kenttä vaaditaan.
Kulttuuriympäristösanasto / kulturmiljöordlista