Energiakäsitteiden kommentointikierros

Kysymysmerkki 2
Kysely | ympäristöministeriö, Sanastokeskus ry
Kysely on päättynyt

Energiakäsitteet

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistuksen sanasto on osa ympäristöministeriön rakennetun ympäristön sanastotyötä. Nyt kommentoitavana oleva osuus keskittyy energiakäsitteisiin. Sanastossa on huomioitu käynnissä oleva MRL-kokonaisuudistus siten, että sanastossa käytetään ennakoivasti uuden lainsäädännön mukaisia uudistettuja käsitteitä.

Ympäristöministeriö ja Sanastokeskus kutsuvat maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen sanaston kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja sidosryhmiä kommentoimaan sanaston tämänhetkistä luonnosta, jossa on keskeisimpiä energiaan liittyviä käsitteitä. Pyydämme ystävällisesti jakamaan tätä pyyntöä eteenpäin sellaisille tahoille ja henkilöille, joiden näkemyksiä pidätte tarpeellisina.

Kaikenlaiset sanastoa koskevat kommentit ovat tervetulleita. Kommentit voivat sisältää kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että yksittäisiin käsitteisiin.

Tavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen sanaston nyt kommentoitavana olevan osuuden tavoitteena on erityisesti energiaan ja vähähiilisyyteen liittyvien peruskäsitteiden määrittely, suositettavien termien valinta ja termien käytön selkeyttäminen. Käsitteet pyritään määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti eri yhteyksissä.

Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi rakennetun ympäristön ja energian parissa työskenteleville, mutta siitä voi olla hyötyä kaikille alan termejä ja määritelmiä tarvitseville. Sanasto edistää myös julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta, ja sanasto julkaistaan Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa osana Rakennetun ympäristön pääsanastoa.

Sanastoluonnoksen kommentointipyynnön tavoitteena on saada sidosryhmiltä asiantuntijapalautetta. Sanastosta saatuja kommentteja käytetään hyväksi sanaston viimeistelyssä. Niillä voi vaikuttaa niin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiin termeihin kuin määritelmiin ja huomautuksiin.

Aikataulu

Kommentit pyydetään jättämään viimeistään maanantaina 5.6.2023.

Vastausohjeet vastaanottajille

Pyydämme kommentoimaan Ota kantaa -palvelun kautta. Voitte kommentoida organisaation tai yksittäisen henkilön nimissä. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niissä sanaston kohdissa, joissa olette eri mieltä. Mikäli sanasto vaikuttaa hyvältä sellaisenaan, kuulemme mielellämme senkin.

Käsitteet esitetään sanastossa sekä termitietueina että käsitekaavioina. Termitietueessa esitellään suomenkieliset termit, joita käsitteestä suositetaan käytettäväksi, sekä mahdolliset termit, joita käytetään mutta joita ei haluta suosittaa. Sanastossa annetaan myös ruotsin- ja englanninkieliset termit. Tämän lisäksi annetaan määritelmä, joka kuvaa käsitteen sisällön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä. Määritelmän lisäksi annetaan usein yksi tai useampia huomautuksia, joissa annetaan lisätietoa käsitteestä, kuten esimerkkejä tai viittauksia sovellettaviin lakeihin. Kaavioihin on otettu mukaan ensisijainen suositettava suomenkielinen termi ja käsitteen määritelmä ilman muita termitietueessa esitettyjä tietoja. Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Kaikki nämä tiedot löytyvät sanastoluonnoksesta (PDF).

Määritelmissä päähuomio kannattaa kiinnittää asiasisältöön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä ilmaisemalla selvästi käsitteen olennainen sisältö ja käsitteiden väliset suhteet.

Suomenkielisten termien osalta toivomme kommentteja muun muassa annetuista suosituksista ja siitä, viittaavatko synonyymeiksi merkityt termit todella samaan käsitteeseen.

Ruotsin- ja englanninkielisiä vastineita kommentoivan tulisi tarkastaa, vastaavatko annetut vastineet käsitteelle annettua määritelmää. Mikäli tiedossanne on vastineita, jotka luonnoksesta puuttuvat, otamme tiedon mieluusti vastaan.

Sanastoluonnos (PDF) löytyy tämän kuvauksen jälkeen linkistä Näytä lisätiedot.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen sanaston energiaosuuden laatineeseen asiantuntijaryhmään ovat kuuluneet:

  • Esa Halmetoja, Senaatti-kiinteistöt
  • Tarja Häkkinen, Suomen ympäristökeskus
  • Sari Rapinoja, ympäristöministeriö 
  • Kirsi White, ympäristöministeriö
  • Anu Ylisalmi, Sanastokeskus ry, terminologi

Sanaston laatimiseen tarvitun terminologisen työn on rahoittanut ympäristöministeriö.

Perustiedot

Päättynyt: 5.6.2023

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Tämä kenttä vaaditaan.