LUMA-toimenpidesuunnitelman luonnoksen kommentointi

Kysymysmerkki 31
Kysely | Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kysely on päättynyt

Tämä otakantaa.fi -kysely on kansallisen LUMA-strategian toimenpidesuunnitelman luonnoksen avoin kuuleminen 21.11.2022 mennessä.

LUMATE-osaaminen (luonnontieteet ja matematiikka sekä tekniikka ja teknologiat) on yhteiskunnalle tärkeää muun muassa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kasvun, huoltovarmuuden ja tasa-arvoisen hyvinvoinnin kannalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut LUMA-strategian jatkotyötä varten työvaliokunnan, jolla erillisen opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman ohjausryhmän kanssa on tehtävänä laatia LUMA-strategian toimenpidesuunnitelma. 

Toimenpidesuunnitelman valmistelussa on pidetty avoin verkkoseminaari 30.9. ja sen jälkeen kuultu sidosryhmiä avoimella verkkokuulemisella 14.10. mennessä. Tällä otakantaa.fi -kyselyllä pyydetään sidosryhmien kommentteja toimenpidesuunnitelman luonnokseen, jonka tekstiä kehitetään saatujen kommenttien perusteella. 

LUMA-toimenpidesuunnitelman luonnos on vaiheessa, jossa yksittäisten toimenpiteiden listaa ollaan valmistelemassa. Listauksen muotoa saatetaan vielä muuttaa.  

Toimenpidesuunnitelman luonnos on alla kohdassa <Näytä lisätiedot> 

Lisätietoja:

opetusneuvos Marjo Vesalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö, marjo.vesalainen(at)gov.fi

opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, paavo-petri.ahonen(at)gov.fi

korkeakouluharjoittelija Ansa Kilpeläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, ansa.kilpelainen(at)gov.fi

Perustiedot

Päättynyt: 21.11.2022

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Organisaation puolesta kommentoidessasi pyydämme kirjoittamaan organisaation nimen sulkeissa vastauksen lopussa. Voit mielellään vastaavasti kirjoittaa sulkeissa oman nimesi, jos kommentoit yksityishenkilönä.
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastaukset
 • srategian pitäisi edistää päämääriä eu ja mikkelin tasolla

 • (AA)

 • Ei tainnut olla mainittu missään se, että opettajat keskittyvät jatkossa opettamiseen ja muut sitä tukevat jutut hoitaa sen puolen ammattilaiset. (Jari K)

 • Luodaan opettajille mahdollisuudet tehdä työnsä hyvin (keskittyä perustyöhönsä). Tämä lisää opettajan työn vetovoimaa.

 • Luonnoksessa mainittu halu palauttaa osaaminen vuosituhannen alun tasolle on oleellinen. Sen pitäisi koskea jokaista oppiainetta.

  Matematiikan tuntimäärää on kasvatettava - ei nykyisellä, valtakunnallisella tuntijaolla. Sen sijaan tunti kautta linjan pitäisi lisätä.

  Matematiikan sisällöissä tulisi pohtia sitä, mikä opetussuunnitelmatasolla jää läpäisyperiaatteelle ja jättää se pois. Keskittyä tulisi perustaitojen hallintaan.

  Tämän lisäksi arviointikriteerejä on tarkasteltava. Numero viisi vuonna 2022 on eri asia kuin vuonna 2000. Vastaavasti loistavatkaan oppilaat harvoin yltävät erinomaiseen. Tällä hetkellä vaadittava taitotaso on kuitenkin kautta linjan liian vähäinen.

  Matematiikan opiskelussa tulisi hyödyntää sitä tietoa, joka meillä aivotutkimuksesta on ja pääosin luopua esimerkiksi digitaalisista laskemisympäristöistä. Käsinkirjoittamisen hyöty ajattelulle on kiistaton ja se näkyy myös matematiikassa.

 • Luonnontieteellisten oppiaineiden kuten biologian ja maantiedon tuntimäärien lisääminen peruskoulussa, erityisesti yläkoulussa. Nykyinen tuntimäärä ei riitä jotta opetussuunnitelmaa voisi toteuttaa kattavasti. Pienemmät opetusryhmät biologiaan. Tutkimuksellisuuden toteuttaminen isoissa ryhmissä vie paljon aikaa ja on vaikeaa. 24 oppilaan ryhmissä jopa vaarallista. Siksi erilaisia laboratoriotöitä, jotka lisäisivät kiinnostusta, ei pysty toteuttamaan. (OPH, opetusministeriö).

 • Yleiskommentit:

  On hyvä, että toimenpiteissä on kirjattu selkeä tavoite luma-osaamisen nostamiseksi takaisin vuosituhannen alun huipputasolle. Toimenpidelistaa tulee edelleen tiivistää keskittyen toimenpiteisiin, jotka nimenomaan luma-strategian toimeenpanon seurauksena käynnistävät vaikuttavaa, mitattavissa olevaa muutosta parempaan luma-osaamisessa. Tästä näkökulmasta listalta täytyisi poistaa tai konkretisoida sellaiset kohdat, joissa ei ole selkeää toimenpidettä tai vastuutahoa tai joilla ei ole suoraa linkkiä luma-osaamiseen (toimenpiteet 1, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 30).

  Varsinaisia luma-strategian toimenpiteitä eivät myöskään voi olla muiden jo meneillään olevien strategioiden tai uudistusten toimeenpaneminen itsessään eivätkä jo olemassa olevat lait tai normit (6, 13 20, 22, 23). Jos maininnat näihin halutaan kuitenkin säilyttää, sen voisi tehdä yhtenä kohtana: Huomioidaan luma-strategian tavoitteiden toteutuminen kaikissa olennaisissa koulutuksen kehittämisen hankkeissa, kuten esimerkiksi korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian ja lukioiden laatustrategian toimeenpanoissa, uuden lukiolain myötä syventyvässä lukio-korkeakoulu-yhteistyössä ja oikeus oppia -hankkeessa.

  Toimenpiteiden jäsentäminen luma-strategian tavoitteiden mukaisesti tekee kokonaisuudesta vaikeasti hahmotettavan. Lukijalle helpompi rakenne olisi esimerkiksi toimijoittain tai yleisesti tunnettujen teemojen kautta jäsennettynä.

  Luma-osaaminen luo pohjan ja on tiiviissä yhteydessä myös teknologiseen osaamiseen. Tämän yhteyden olisi hyvä näkyä vahvemmin myös toimenpiteissä. Tämän vuoksi esitämme lisättäväksi kahta toimenpidettä:
  - Arvioidaan tieto- ja viestintätekniikan, ohjelmoinnin ja robotiikkaan liittyvän oppimisen taso nykyisen opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa. Selvitetään arvioinnin tulosten pohjalta tarve tietotekniikan oppiaineelle sekä luma-strategiasta erilliselle koulutuksen ja oppimisen digistrategialle. (Karvi, OPH)
  - Laaditaan tieto-ja viestintätekniikan laaja-alaiseen osaamiseen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle etenevä robotiikan opetuksen kumulatiivisesti etenevä kokonaisuus sekä kohdennetaan rahoitus suunnitelman mukainen robotiikan opetuksen pilottikokeiluun. (OPH, elinkeinoelämä)

  Kommentit toimenpiteittäin:

  1: Poistettavissa, ellei voida kirjata suoremmin resurssien priorisoimisesta luma-osaamiselle. Esimerkiksi: Priorisoidaan hankemuotoisen rahoituksen kohdentamisessa matemaattista osaamista.
  2: Lisäkohdennukset erityisesti tekniikan ja ICT-alan korkeakoulutukseen ovat perusteltuja.
  3: Toimenpide kirjattava konkreettisemmaksi ja mitattavaksi esimerkiksi sillä, että toimenpiteenä olisi tiedekeskusten rahoituksen tekeminen pitkäjänteisemmäksi ja keskusten volyymien selkeä huomioiminen rahoituksessa.
  4: Tämän voisi kirjata niin päin, että varsinainen toimenpide, resurssien lisääminen, tulee selkeästi esille.
  5: Poistettavissa. Ei vaikuttavaa toimenpidettä, ellei toimenpiteeksi kirjoiteta työelämäpalautteen painoarvon vahvistamista rahoituksessa.
  6: Poistettavissa. Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian toimeenpano ei ole varsinaisesti luma-strategian toimeenpanoa.
  8: Lisätään: Laaditaan mittarit tukemaan toimenpiteiden seurantaan ja lisäys, että luma-strategiaa ja toimenpiteitä tulee päivittää aina TKI-tiekarttaa päivitettäessä.
  11 ja 12: Poistettavissa erillisinä, sisältyvät / yhdistettävissä toimenpiteeseen 10.
  13: Poistetaan lukiolain maininta.
  14: Poistettavissa. Sidosryhmät toimivat omien tavoitteidensa mukaisesti ilman eri mainintaa toimenpiteissä.
  15: Poistettavissa. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen arviointi on lähtökohtaisesti eri asia kuin luma-toimenpide. Karvi on jo tuottanut paljon tietoa uudistuksesta.
  16: Poistettavissa tai konkretisoitava toimenpide, miten haluttua muutosta saadaan aikaan.
  17: Poistettavissa tai konkretisoitava toimenpide, miten ehkäistään ja tuetaan.
  20: Poistettavissa. Ei ole luma-strategian toimenpide vaan normaalia informaatio-ohjausta.
  21: Poistettavissa tai selkeytettävä, miten toimenpide parantaa luma-osaamista.
  22: Poistettavissa. Jos asia on jo laatustrategiassa mukana, ei se edellytä luma-strategian toimenpidettä ja jos se puuttuu strategiasta, ei sitä sinne luma-strategian toimenpiteenä enää voida lisätä.
  23: Poistettavissa. Ei liity erityisesti luma-osaamiseen.
  24: Lisätään kohtaan toiminan ulkopuolinen arviointi.
  26: Poistettavissa tai konkretisoitava toimenpide, miten kannustaminen tehdään.
  30: Mainittava toimijat erikseen, jotta vastuu selkeä.
  31: Poistettavissa, tai oltava selkeä vastuutaho ja konkretisoitava, mitä ”kannusteiden toteuttaminen viestinnän keinoin” tarkoittaa.

  (Kannanottaja: Teknologiateollisuus ry / Touko Apajalahti & Leena Pöntynen)

 • Peruslogiikka kannattaisi olla se, että toimenpiteet auttavat opettajan ajankäytössä eli ei turhia lisäkyselyjä ja tukea lisää. Samoin toimenpiteet pitää määrittää mielummin strategisena asioina ja luottaa rehtoreihin ja opettajiin käytännön toteuttamiseen.
  Tämä on yksistään kaikista vaikuttavien asia.

  Samoin ulkopuoliset henkilöt tekisivät demovierailuja kouluihin esim. tietotekniikka, AI/big data tai robotiikkademoja mutta niin että opettajan ei tarvitse niihin valmistautua. Samoin jatkokoulutusta pitäisi lisätä tietotekniikan, AI/big data ja robotiikan osalta mutta näissäkin pedagokiikka eikä teknologia edellä. Tämän lisäksi näihin panostaminen tarkoittaa että koulut tarvitsevat määrärahoja laitehankintoihin. (Heikki Holmberg)

 • Suomen LUMA-strategia 2030 tavoitteet ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset, joihin Oulun yliopisto haluaa sitoutua - Pääpaino erityisesti lapsissa ja nuorissa

  Sujuva arki, toimiva yhteiskunta
  - Edistetään tunnistamista ja tietoisuutta LUMA-aineiden merkityksestä ympäristökysymyksissä, terveyskysymyksissä, talouskysymyksissä jne. Tietoisuus LUMA-aineiden merkityksestä tukee yksilön kiinnostumista, sitoutumista ja valintoja. LUMA-osaaminen on yksi keino koulutuksen ja työelämän segregaation purkamiseen.

  LUMA-osaaminen läpäisee yhteiskunnan toiminnot
  - Koulutusvastuiden tarkastelussa huomioidaan, että LUMA-osaamista tarvitaan yhteiskunnan eri sektoreilla.
  - Näyttäydytään myös työelämän edustajana ja tehdään yhteistyötä eri tieteenalojen edustamien työelämäkumppanien kanssa

  Varhaiskasvatus ja opetus eri asteilla on laadukasta
  - Toimitaan STEAM-kontekstissa varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella ja tehdään yhteistyötä Oulun koulujen kanssa tässä asiassa.
  - Oulun yliopisto tarjoaa laadukasta täydennyskoulutusta opettajille huomioiden Oulun yliopiston monitieteisyyden.
  - Toteutetaan aktiivista yhteiskehittämistä kentän toimijoiden kanssa. Tarjotaan erilaisia tutkimustietoon perustuvia pedagogisia malleja.

  LUMA-alojen opiskelu on kiinnostavaa
  - LUMA-toiminnan ja tiedekasvatuksen ydintehtävänä on innostaminen LUMA-aineisiin ja niiden opiskeluun. Kehitetään tätä.
  - LUMA-aineiden opettajankoulutus on kriittisessä tilassa opiskelijarekrytoinnin osalta. Tilanteen korjaamiseen tarvitaan valtakunnallisia toimenpiteitä.

  Viestintä LUMA-osaamisesta ja sen tuomista mahdollisuuksista lisääntyy
  - Kehitetään viestintää LUMA-osaamisen ja lukion ainevalintojen merkityksestä korkeakouluopinnoille ja työelämälle. Oulun yliopistossa on tehty tähän liittyvää tutkimusta. Seurannan ja viestinnän tulisi jatkossa olla kansallisella tasolla.
  - LUMA-osaaminen on oleellista suomalaisen yhteiskunnan talouden ja hyvinvoinnin kannalta. Viestintä ja innostaminen LUMA-aineista on jokaisen yliopiston tehtävä, ja Oulun yliopistossa sitä toteuttavat erityisesti
  LUMA-keskus, tiedekasvatus, kouluyhteistyö, tiedeviestintä ja tiedekuntien oma viestintä.
  Tapio Koivu
  Koulutusvararehtori
  Oulun yliopisto

 • Varhaiskasvatuksen rooli LUMA-osaamisen vahvistamisessa on merkittävä. Jo varhaislapsuudessa luodaan lähtökohdat luonnontieteistä kiinnostumiselle ja käsitykselle itsestä osaavana ja pystyvänä luonnontieteiden oppijana. Lisäksi varhaiskasvatuksessa opitut tutkimisen taidot tukevat myöhemmin koulussa tapahtuvaa luonnontieteiden oppimista.

  Toimenpidesuunnitelmassa kuitenkin luonnontieteiden osalta varhaiskasvatus ja esiopetus jäävät vähälle huomiolle. Merkittävimpiä haasteita, miksi etenkin luonnontieteisiin liittyvää leikkiä tai tutkivaa toimintaa varhaiskasvatuksessa on vähän, ovat opettajien heikko kompetenssin tunne luonnontieteiden osaamisessa sekä tarve vahvistaa opettajien pedagogista osaamista luonnontieteiden ja leikkiin perustuvien lähestymistapojen yhdistämisessä. LUMA-osaamisen vahvistamisen kannalta hälyttävää on, että varhaiskasvatussuunnitelmien perusteissa tai esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa ei mainita kertaakaan käsitteitä tiedekasvatus tai luonnontiede.

  Näihin haasteisiin vastaamiseksi tulisi toimenpidesuunnitelmaan sisällyttää ainakin seuraavat toimenpiteet:

  - Selvitetään, miten luonnontieteisiin painottuva tiedekasvatus näyttäytyy varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Selvityksen myötä laaditaan tavoitteet varhaiselle luonnontiedekasvatukselle.

  - Vahvistetaan varhaiskasvatuksen opettajien pedagogista osaamista leikkiin ja arjen tilanteisiin kiinnittyvään LUMA-tiedekasvatukseen. Osaamisen vahvistaminen tehdään sekä opettajankoulutuksessa että tarjoamalla laajasti täydennyskoulutusta.

  - Vahvistetaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa aikuisten ja lasten myönteistä suhtautumista luonnontieteisiin.

  - Vahvistetaan perheiden monipuolisia mahdollisuuksia tutustua LUMA-aineisiin tukemalla lasten kulttuuriin linkittyviä toimijoita sekä perheiden arkea lähellä toimivia tahoja toteuttamaan monitieteistä LUMA-tiedekasvatusta.

  Jenni Vartiainen / Helsingin yliopisto