Siirry sisältöön

Rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen tietomallit

Kysymysmerkki 8
Kysely | ympäristöministeriö
Kysely on päättynyt

Ota Kantaa -kysely

Ympäristöministeriö pyytää rakentamisen ilmastovaikutusten arviointien ja materiaaliselosteiden kanssa työskenteleviä tahoja  ottamaan kantaa ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen loogisen tason tietomallien luonnosversioihin, jotka Spatineo Oy on laatinut ympäristöministeriön toimeksiannosta marraskuun 2022 ja tammikuun 2023 välisenä aikana.

Loogisen tason tietomallilla tarkoitetaan sovellusalueen käsitteisiin ja niiden suhteisiin perustuvaa rakenteista, toteutusteknologiasta riippumatonta tietorakenteiden ja -sisältöjen määrittelyä, jota voidaan käyttää keskenään yhteentoimivien tietojärjestelmien välisen tiedonvaihdon ja tallennusratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Työ liittyy ympäristöministeriön Ryhti-hankkeeseen, jossa suunnitellaan ja toteutetaan rakennusten ja alueidenkäytön suunnitelmien tietovarannot, sekä niiden kokoamisen, hallinnan ja jakelun mahdollistava Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ). Rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen tietomallien määrittely on keskeinen osa kuntien rakennusvalvonnan prosessien digisiirtymää, ja RYTJ:n rakennustietovarannon laadunvarmistusprosessia.

Kommentoitavana olevat loogisen tason tietomallit on laadittu täyttämään seuraavissa ympäristöministeriön asetusluonnoksissa kuvatut tietosisältö- ja -rakennevaatimukset:

●Lausuntopalvelu: Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ilmastoselvityksestä

●Lausuntopalvelu: Ympäristöministeriön asetus rakennuksen materiaaliselosteesta

Kyseiset asetusluonnokset ovat olleet lausuntopyynnöillä 30.9. - 11.11.2022, ja on mahdollista, että niissä kuvatut tietosisältö- ja -rakennevaatimukset tulevat vielä muuttumaan lopullisiin asetusteksteihin. Tietomallit päivitetään myöhemmin vastaamaan lopullisten asetustekstien vaatimuksia.

Ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen loogiset tietomallit on laadittu mahdollisuuksien mukaan yhteentoimiviksi nykyisten energiatodistusta koskevan asetusten kanssa. Tämä näkyy esimerkiksi rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusluokittelussa, jonka osalta ilmastoselostuksen ja materiaaliselosteen tietomallissa käytetään ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017, 20.12.2017) kuvattua energiatodistuksen käyttötarkoitusluokittelua, joka on kuvattu koodistona Rakennuksen käyttötarkoitusluokka energiatehokkuuden arvioinnissa. Kannattaa huomioida, että Rakennuskohteiden tietomallissa,johon ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen tietorakenteet kuuluvat, käytetään lisäksi rakennuksen käyttötarkoituksen kuvaamiseen Tilastokeskuksen Rakennusluokitus 2018 -koodistoa, joka on energiatodistuksen käyttötarkoitusluokittelua yksityiskohtaisempi.

Tähän kyselyyn vastaajien toivotaan keskittyvät siihen, miten hyvin laaditut loogiset tietomallit vastaavat rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksissa sekä niiden perustelumuistioissa esitettyihin tietovaatimuksiin ja vähähiilisen rakentamisen kansallisen ohjauksen tavoitteisiin.

Ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen loogiset tietomallit ovat tällä hetkellä luonnosvaiheessa, ja niihin tehdään vielä tarpeen vaatiessa muokkauksia. Vastaamalla tähän kyselyyn pääset vaikuttamaan tietomallien rakenteeseen ennen sen julkaisua.

Tietomallien ja niihin liittyvien koodistojen luonnosversiot on julkaistu Yhteentoimivuusalustan (tietomallit.suomi.fi ja koodistot.suomi.fi -sivustoilla) sekä aiheeseen liittyvä “Rakennuksen ilmastoselvitys ja materiaaliseloste” -sanasto sanastot.suomi.fi -sivustolla. UML-muotoiset tietomallit tullaan julkaisemaan myös Rakennetun ympäristön tietomallit -sivustolla.

Tässä kyselyssä otetaan kantaa ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen tietomalliin sekä aiheeseen liittyvään sanastoon.

Kysely rakentuu seuraavista osioista:

  1. Vastaajan perustiedot (organisaatio ja asiantuntijarooli, henkilötietoja ei kysytä)
  2. Sanasto: Pyrkimyksenä on semanttinen yhteentoimivuus
  3. Ilmastoselvityksen looginen tietomalli
  4. Materiaaliselosteen looginen tietomalli

Avaa seuraavaksi kyselyyn liittyvä Miro-työskentelytila klikkaamalla tästä. Miro-työtilassa pääset tarkastelemaan ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen tietomalleja kokonaisuudessaan sekä niiden perusteella luotuja esimerkkirakennuksien tiedoilla täydennettyjä yksinkertaistettuja tietomalliesimerkkejä. Kyseinen työtila auttaa hahmottamaan, miten tietomallit käytännössä toimisivat. Voit myös halutessasi jättää tarkentavia kommentteja Miro-työskentelytilaan.

Ohessa on linkki rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen sanastoon: https://sanastot.suomi.fi/concepts/90d8959c-8203-4752-819c-f549136353d2

Vastaa kyselyyn viimeistään 8.2. mennessä. Kerro näkemyksesi tietomallien toimivuudesta oman asiantuntijaroolisi näkökulmasta.

Kyselyyn liittyvät kysymykset ja kommentit voi lähettää Sanna Hautalalle (Spatineo Oy, sanna.hautala@spatineo.com).

Perustiedot

Päättynyt: 8.2.2023

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

PERUSTIEDOT
SANASTO
On tärkeää, että kaikki toimijat hyödyntävät työssään samoja määritelmiä (semanttinen yhteentoimivuus). Linkki rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen sanastoon löytyy kyselyn kuvauksesta.
TIETOMALLIT
Ilmastoselvityksen looginen tietomalli
Materiaaliselosteen looginen tietomalli