Siirry sisältöön

Vapaamuotoisia huomioita ja ideoita

Puhekupla 34
Keskustelu | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Keskustelu on päättynyt

Ruusuja ja risuja sekä vapaita ajatuksia ja pohdintoja suunnitelman jatkotyöstämiseen.

Perustiedot

Päättynyt: 23.2.2018

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Jyväskylän perheneuvolan psykologien kannanotto

Profiilikuvan paikka

Jyväskylän perheneuvolan psykologit
20. helmikuuta 2018 kello 12.09.54

Jyväskylän perheneuvolan psykologien kannanotto 20.2.2018
Keski-Suomen tulevan maakunnan vastuita ja tehtäviä kokoavasta järjestämissuunnitelmasta

17.9.10 Kasvatus- ja perheneuvonta

Palvelukuvaus

Perheneuvolassa työskentelevien psykologien erityisosaamista on tieteelliseen tietoon ja kliiniseen kokemukseen perustuva näkemys lapsen kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioista, vanhemmuudesta ja sen tukemisesta sekä perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin liittyvistä ilmiöistä. Laaja teoreettinen ymmärrys auttaa räätälöimään lapsen ja hänen perheensä tarvitsemaa apua oikea-aikaiseksi, oikeanlaiseksi ja vaikuttavaksi.

Perheneuvolapalveluihin Keski-Suomessa sisältyy Lastentutkimusklinikan palvelut. Lastentutkimusklinikalla on erikoistuttu lasten oppimisvaikeuksiin ja neuropsykiatrisiin ongelmiin. Perheneuvolan ohella Lastentutkimusklinikkaa ylläpitää Niilo Mäki Instituutti, mikä mahdollistaa vahvan kehittämistyön ja tutkittuun tietoon perustuvan asiakastyön.

Psykologit tarjoavat psykologista asiantuntija-apu (konsultaatio ja työnohjaus) muille lapsiperheiden kanssa toimiville ammattilaisille.

Saatavuus ja saavutettavuus

Suunnitelmassa kasvatus- ja perheneuvontapalvelu tarjotaan matalan kynnyksen palveluna, johon ei tarvita lähetettä. Tämä on sekä asiakkaiden kannalta että työmme näkökulmasta hyvä asia.

Kasvatus- ja perheneuvonta kuuluu palveluna luontevaksi osaksi perhekeskusverkoston palveluja. Palvelun tarjoaminen sote-keskusten yhteydessä herättää vielä kysymyksiä siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Perheneuvolapalvelu kannattaa toteuttaa keskitetysti, siten että työntekijät sijaitsevat samassa toimipisteessä. Isommassa yksikössä osaaminen vahvistuu, kun työntekijöillä on mahdollisuus konsultoida toinen toisiaan. Lisäksi työntekijöiden erityisosaaminen alueita voidaan hyödyntää joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaiden kannalta tämä tarkoittaa laajempaa valikoimaa hoidollisen työskentelyn vaihtoehtoja. Tämä mahdollistaa sen, että asiakas voi saada samasta paikasta erilaisia palveluita hoitoprosessin eri vaiheissa. Lisäksi isommassa yksikössä on mahdollista toteuttaa ryhmämuotoista tukea.

Jyväskylän perheneuvolan isommasta yksiköstä käsin teemme jalkautuvaa työtä Jyväskylän lähikuntien alueella. Esimerkiksi Laukaan perhekeskuksen yhteydessä on varattu toimitilat perheneuvolan työntekijöiden käyttöön säännöllisesti. Jalkautuvat palvelut edellyttävät perheystävällisiä vastaanottotiloja kunnan sote-keskuksen tai perhekeskuksen yhteydestä. Tällöin osa palveluista voidaan toteuttaa lähipalveluna, mutta asiakkaat voivat tarvittaessa hyödyntää myös koko perheneuvolan palveluvalikkoa.

Kauempana olevissa maakuntakeskuksissa on hyvä säilyttää omat perheneuvolayksiköt.

Työ perheneuvolassa edellyttää vahvaa palveluverkoston tuntemista ja verkostotyön osaamista. Yhteistyökumppaneina toimivat sivistystoimen (varhaiskasvatus, oppilashuolto), sosiaali- ja terveydenhuollon (mm. neuvolat, lasten ja aikuisten sosiaalityö, lastensuojelu, perhetyö) ja erikoissairaanhoidon (lastenpsykiatria) toimijat. Lisäksi yhteistyötahona voi toimia yksityinen palvelutuottaja, kriisikeskus Mobile, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti tai muu taho.

Palveluiden tuottaminen

Kasvatus- ja perheneuvolapalveluiden osalta esitetetään, että palveluiden tuottajana toimii ei-valinnanvapauden piirissä olevia palveluja tuottava maakunnan liikelaitos.

Tämä palvelujen tuottamisen tapa varmistaa parhaiten verkostomaisen ja joustavan työskentelyn jatkossakin. Perheneuvolassa kartoitetaan aina perheen läheisverkostoja ja tehdään tarpeen mukaisesti monialaista yhteistyötä. Tavoitteena on, että eri terapeuttiset toiminnot tukevat toisiaan, hoito on oikein ajoitettua ja tarpeen mukaista. Eri palvelujen ja toimijoiden välistä integraatiota edistävää palveluohjausta toteutetaan jatkuvasti osana asiakasprosessia.

Tarpeen mukaisen hoidon periaatteisiin kuuluu, että työskentelysuunnitelmaa voidaan joustavasti muuttaa perheen muuttuneiden tarpeiden mukaisesti.

Kasvatus- ja perheneuvonnan työ on suurelta osin verkostoituvaa. Perheneuvolassa on paljon asiakasryhmiä, joille pelkästään palvelusetelin kautta tarjottava tuki ei ole riittävää, koska se ei sisällä verkostokeskeistä työskentelyä eikä integraatiota edistävää, jatkuvaa työskentelyn aikana tapahtuvaa, moniammatillista ja erityisasiantuntemusta edellyttävää palveluohjausta. Palvelusetelin avulla voidaan täydentää asiakkaille tarjolla olevaa palveluvalikkoa osana muuta työskentelyä.

17.9.11 Neuropsykiatrinen tuki

Lasten neuropsykiatrisen tuen tarpeen arvioimisessa perheneuvolan, oppilashuollon, varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveystoimen psykologeilla on erityistä asiantuntemusta. Psykologit voivat tarvittaessa tehdä lapsen yksilöllisiä tutkimuksia, arvioida perhetilanteen merkitystä lapsen oireilulle ja olla mukana suunnittelemassa lapsen tarvitsemaa kuntoutusta yhdessä muiden toimijoiden ja perheen kanssa. Moniammatillinen ja verkostoitunut työ on neuropsykiatrisessa tuessa välttämätöntä.

Jyväskylän perheneuvolan yhteydessä toimivalla Lastentutkimusklinikalla tarjotaan lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palveluja (arviointi, konsultaatiot, kuntoutus) koko Keski-Suomen alueella. Lastentutkimusklinikalla työskentelee neuropsykologiaan ja psykoterapiaan erikoistuneita psykologeja. Neuropsykiatrisissa ongelmissa Lastentutkimusklinikalla annetaan tarpeen mukaisesti kuntoutusta ja tukea lapselle/nuorelle, vanhemmille, koulun henkilökunnalle ja lapsen muulle lähiverkostolle.

Palvelusetelin avulla voidaan tarjota neuropsykiatrista valmennusta tai muuta tukea niille perheille, kenelle palvelutarpeen arvion perusteella se on mielekästä. Nämä palvelut tulisi olla saatavilla koko maakunnassa kunnasta riippumatta.

17.9 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palvelutarpeeseen vastaamisen oikea-aikaisuus edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja. Kasvatus- ja perheneuvolapalvelujen riittävä resurssointi vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia.

Kasvatus- ja perheneuvolan erityisasiantuntijoilla on tieteeseen perustuvaa sekä käytännön kokemusta hyvistä työtavoista ja menetelmistä lapsiperheiden auttamisessa. Perheiden auttamisessa mikään yksittäinen menetelmä mekaanisesti toteutettuna ei ole hyödyllistä, vaan olennaista on perheiden aito kohtaaminen ja sitä tukevat työtavat.

Vertaistuen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen on vanhempien hyvinvoinnin ja lasten mielenterveyden tukemisessa tärkeää.

Lasten mielenterveyden tukemisessa on huomioitava, että vanhempien ja lasten hyvinvointiin vaikuttavat monet yhteiskuntapoliittiset päätökset, kuten esimerkiksi vanhempien työajat, juridiset ratkaisut erotilanteissa lapsen asumisen osalta ja vanhempien saaman taloudellisen tuen osalta, päiväkotien / koulujen ryhmäkoko ja varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä suhteessa lapsimäärään. Mikäli koulujen ja varhaiskasvatuksen resurssit ovat liian vähäiset, se heijastuu lasten oireiluna ja ohjautumisena sote-palveluiden pariin.

Lapsen aivojen terveen kasvun ja tunteiden säätelyn oppiminen edellyttää, että lapsen lähiympäristö ei ole liian stressaava. Kaikenlainen kiire, meteli ja aikuisten väsymys heijastuvat suoraan kielteisesti lapsen psyykkiseen hyvinvointiin. Korjaavilla tai ennaltaehkäisevillä palveluilla ei voida paikata sitä ongelmaa, mikä johtuu rakenteissa olevista lasten elinympäristön pulmista.

17.9.3 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola

Palveluiden tuottaminen
Neuvolapalveluja on esitetty suoran valinnan palveluihin. Tämä voi pitää sisällään riskejä palveluketjun katkeamisesta. Perheiden parissa tehtävä työ on pitkäjänteistä ja vaatii paljon verkoston ja palvelujärjestelmän tuntemusta. On mahdollista, että asiakkaiden tekemien valintojen myötä toimijoita tulee hetkellisesti markkinoille, mutta katoaa markkinatilanteen muuttuessa. Tällöin neuvolapalvelun integroituminen osaksi perhekeskusverkostoa voi jäädä hauraaksi.

10.4 Väkivallan ja tapaturmien ehkäisyn edistäminen

Erityistä huomiota on syytä kiinnittää siihen, että eri palveluissa tunnistetaan lapsiin ja aikuisiin kohdistuva henkinen ja fyysinen väkivalta. Vakavan parisuhdeväkivallan ehkäisyssä hyödynnetään MARAK - moniammatillinen riskinarviointi –työmenetelmää. Ensi- ja turvakodin palveluita tulee olla tarjolla kaikille niitä tarvitseville.

Keski-Suomessa toimii asiantuntijoille tarkoitettu perheväkivaltaforum, joka kokoontuu Jyväskylän perheneuvolassa.

Kuritusväkivaltaan liittyen tarvitaan edelleen valistusta ja vanhemmille toimivampia ohjauskeinoja.

Seksuaalisen ahdistelun ja väkivallan vähentäminen yhteiskunnassa edellyttää asennemuutosta.
Lapsille ja nuorille tarjottavaa seksuaaliterveys- ja turvataitokasvatusta tulee olla tarjolla kaikille eri ikävaiheissa.

17.9.12 Perheoikeudelliset palvelut

Perheasioiden sovittelua tarjotaan perheneuvolassa ja seurakunnan perheasioiden neuvottelukeskuksessa. Sovittelua ei voi tarjota kuka tahansa, vaan palvelun tarjoajan on täytettävä lain mukaiset vaatimukset.

Perheasioiden sovittelussa ja eroauttamisessa psykologin tehtävänä on tuoda keskusteluun lapsen kehityspsykologista asiantuntemusta.


17.9.26 Osaamis- ja tukikeskuspalvelut

Erittäin vaativat lausuntopyynnöt on hyvä keskittää osaamiskeskuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset oikeuspsykiatrista osaamista vaativat tilanteet, kuten lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimukset (toteutuvat tällä hetkellä Kuopion lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisessa yksikössä).

Lisäksi erityisen vaativien lausuntojen laatiminen huolto- ja tapaamisriitoihin liittyvissä oikeusprosesseissa olisi hyvä keskittää erityistä osaamista vaativaan yksikköön. Näitä ovat esimerkiksi tapaukset, joihin liittyy rikosoikeudellisia syytöksiä esimerkiksi lapsen pahoinpitelystä tai hyväksikäytöstä, toistuvia lastensuojeluilmoituksia, vieraannuttamiseen liittyviä syytöksiä tai perhehistoriaan liittyy vanhempaan kohdistunutta väkivaltaa. Tällaisten syytösten tutkiminen edellyttää oikeus- ja aikuispsykiatrian osaamista.