Siirry sisältöön

Vapaamuotoisia huomioita ja ideoita

Puhekupla 34
Keskustelu | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Keskustelu on päättynyt

Ruusuja ja risuja sekä vapaita ajatuksia ja pohdintoja suunnitelman jatkotyöstämiseen.

Perustiedot

Päättynyt: 23.2.2018

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen asiakasraadin huomioita järjestämissuunnitelman ensimmäisestä luonnoksesta

Profiilikuvan paikka

@emrihyvo
21. helmikuuta 2018 kello 19.06.01

Asiakasraati pitää hyvänä sitä, että järjestämissuunnitelman keskeneräinen luonnos on rohjettu julkaista julkiseen kommentointiin jo valmistelun alkumetreillä. Tulevaisuudessa suunnitelman kieliasuun tulee kuitenkin kiinnittää tarkempaa huomiota. Myös käsitteet tulee avata tekstissä. Esimerkiksi termi ”hyvinvointi” tarkoittaa eri ihmisille eri asioita.

Asiakasraati toteaa, ettei järjestämissuunnitelman asioita voida kirjoittaa vain yhdestä näkökulmasta. Siksi on hyvä, että suunnitelmaa voi kommentoida ja siten laajentaa valmistelijoiden näkemyksiä laajoista asiakokonaisuuksista. Vain näin voidaan varmistaa aidosti asukaslähtöiset palvelut.

Järjestämissuunnitelma on laaja kokonaisuus, joka edellyttää keskittymistä tiettyihin asiakokonaisuuksiin. Asiakasraati muistuttaa, että tuleva maakunta näyttää erilaiselta eri kunnista tarkasteltuna. Siten esimerkiksi tavoitteiden kirjaaminen on haastavaa. Tavoitteiden merkitykset tuleekin kirjoittaa paremmin auki, jotta ymmärretään, mitä niillä tarkoitetaan. Tällä hetkellä tavoitteissa on vielä osin ristiriitaisuuksia tai ne voidaan lukea toistensa vastakohtina.

Asiakasraadin mukaan kunnille jää uudistuksen jälkeen merkittävä rooli asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Kuntien rooli tulee huomioida järjestämissuunnitelmassa läpi linjan erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta. Kuntien ja maakunnan tulee tukea ja vahvistaa alueellista järjestöyhteistyötä, sillä järjestöillä on merkittävä rooli asukkaiden yhdessä tekemisen ja siten hyvinvoinnin ja kansalaisosallisuuden tukemisessa.

Asiakasraati pitää tärkeänä, että palveluita saadaan jatkossa asiakaslähtöisemmin ja asiointi on mahdollista eri tavoin. Palveluiden saatavuus ei voi perustua pelkästään digitaalisiin palveluihin vaan henkilökohtaisia palveluita tulee taata niille, jotka haluavat henkilökohtaisesti palveluissa asioida. Nykyteknologian käyttöä tulee kuitenkin hyödyntää huomattavasti nykyistä laajemmin niin asioinnissa kuin palveluiden tuottamisessakin.

Yksinäisyys ja siihen liittyvä turvattomuus ovat asioita, jotka aiheuttavat yhä enemmän palvelutarvetta. Tämän vuoksi esimerkiksi uudenlaisia ryhmätoimintoja ja tapoja olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa voidaan rakentaa teknologiaa hyödyntäen. Digitaaliset palvelut mahdollistavat myös uudenlaisten hoivapalveluiden tuottamisen. Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä myös varmistamalla matalankynnyksen kohtaamispaikkoja eri-ikäisille ihmisille sekä tukemalla vapaaehtoistyötä.

Asiakasraati toteaa samalla, että valtakunnallisesti tulisi ratkaista tietosuojaan liittyvät kysymykset siten, että ihmisille luontevia viestintäratkaisuja voidaan ottaa käyttöön eri palveluissa ja mahdollistaa asiointi uudella tavalla.

Asiakasraati kannustaa suunnittelutyössä uudenlaiseen ajatteluun, joka mahdollistaa järjestöjen ja neljännen sektorin toimijoiden palveluinnovaatiot esimerkiksi haja-asutusalueilla. Myös pienillä toimijoilla tulee olla mahdollisuus toimia palveluiden tuottajina, jos heillä on halua ja intoa maakunnan vastuulle kuuluvia palveluita tuottaa.

Raati muistuttaa, ettei suunnitelmassa tule puhua osallistamisesta vaan osallisuudesta. Osallistaminen tarkoittaa ylhäältä alas määrättyä pakkoa tai velvoitetta olla mukana tietyn asian valmistelussa. Osallisuus puolestaan tarkoittaa vapaaehtoista osallistumista itseään kiinnostavien asioiden valmisteluun.

Asiakasraati muistuttaa, miten tärkeää on huomioida niiden asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, jotka eivät itse pysty hakemaan tietoa palveluista. Maakunta ei saa unohtaa heikoimmassa asemassa olevia vaan sen tulee laatia vahva asukasneuvonta ja asiakasohjaus koko maakunnan alueella. Asiakasraati kannustaa myös asukkaita kantamaan vastuuta läheisistään, jos avuntarvetta havaitaan. Maakunta voi tukea tätä työtä tekemällä yhteydenotot eri palveluihin mahdollisimman helpoksi ja tuomalla palvelut asukkaiden luokse niissä tilanteissa, joissa omat voimavarat eivät riitä avunhakemiseen. Asiakasraati kannustaa ohjauksessa ja neuvonnassa huomioimaan myös maakunnan järjestöjen mahdollisuudet tarjota kyseisiä palveluita.

Jyväskylässä 21.2.2018
paikalla olleet raatilaiset