Siirry sisältöön

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Puhekupla 122
Keskustelu | Oulun kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Perustiedot

Päättynyt: 31.5.2019

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Viihtyvyyttä

Profiilikuvan paikka

Elema
23. huhtikuuta 2019 kello 19.29.18

Vessoja ympäri oulua siivouksineen. Laanaojan vartta karjasillalla voisi hyödyntää kauniine valoineen ja piknikpaikkoineen. Olisi muukin kaunis paikka minne mennä varsinkin Lasten kanssa jossa ei ole baareja.

Profiilikuvan paikka

@sara_inkeroinen
24. huhtikuuta 2019 kello 10.37.09


Kaupunginojan varteen laaditaan virkistyskäyttöä tukevaa maisemasuunnitelmaa

JULKAISTU 24.4.2019

Kaupunginojalla eli Plaanaojalla on keskeinen merkitys Oulun kaupunkikuvassa. Kaupunginoja haarautuu Oulujoesta Heikkilänsuvannon kohdalla, jatkuen kaupungin läpi ja laskien lopulta mereen. Sen kokonaispituus on 11 km. Kaupunginojan varressa on rakennettuja viheralueita, asuinalueita, peltoja ja luonnontilaisia alueita. Alue on osittain hyvin vähäisessä käytössä ja joillekin jopa tuntematon.

Kaupunginojan varren ympäristöä halutaan kehittää Oulun viheralueverkoston keskeisenä kokonaisuutena huomioiden alueen luonto-, maisema- ja virkistysarvot. Keskustan alueella Kaupunginojan varsi on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY, Kaupunginojan varren puistovyöhyke). Keskustan ulkopuolella Kaupunginojan viheralueet jäävät kuitenkin muiden viher- ja virkistysalueiden varjoon, vaikka kyseessä on laaja ja monille asukkaille helposti saavutettavissa oleva viheralue.

Kaupunginojan varren virkistyskäyttöä tukevassa suunnittelutyössä laaditaan maisemasuunnitelma, jossa keskitytään Kaupunginojan varteen keskustan ulkopuolella. Maisemasuunnittelun avulla pyritään korostamaan alueen maisemallisia arvoja, vaalia sen luonnon monimuotoisuutta sekä lisätä Kaupunginojan varren houkuttelevuutta virkistysalueena. Maisemasuunnitelman lähtökohdaksi laaditaan myös luonto- ja maisemaselvitys, jossa selvitetään alueen kasvillisuutta, eläimistöä sekä maisemallisia arvoja.

Kaupunginojan varren käyttöä, luonnetta ja kehittämisideoita kartoittava sähköinen kysely on avoinna 24.4.-12.5.2019

Kyselyn tavoitteena on selvittää Kaupunginojan virkistyskäytölliset ominaisuudet, nykyiset arvot, vahvuudet ja potentiaalit. Lisäksi kyselyssä kerätään käyttöön liittyvää historiatietoa kaupunkilaisilta sekä toiveita tulevaisuuteen liittyen. Mikä on Kaupunginojan identiteetti? Millaisena kaupunkilaiset sen näkevät ja millaiseksi toivovat sen kehittyvän? Asukkailta ja alueen käyttäjiltä saatu tieto on ensiarvoisen tärkeää, jotta Kaupunginojasta voidaan kehittää entistä viihtyisämpi ja toimivampi alue.

Kyselyn toteuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Kysely on auki 12.5.2019 saakka. Siihen vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Kyselyn tulokset otetaan huomioon maisemasuunnittelussa.

Kysely löytyy nettisivulta Kaupunginojan varren maisemasuunnittelu: https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/kaupunginojan-varren-maisemasuunnittelu

Lisätietoja:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, maisema-arkkitehti Johanna Jylhä, johanna.jylha(at)ouka.fi
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, maisema-arkkitehti Veera Sanaksenaho, veera.sanaksenaho(at)ouka.fi