Gå till innehållet

Berätta din åsikt om utkastet till förstudie om grundande av en nationalstadspark i Karleby

Frågetecken 4
17.3.2017 | Karleby stad
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 13.3.2017 att ansökan om inrättande av en nationalstadspark i Karleby lämnas in och att framställan görs om att projektet för en
nationalstadspark i Karleby ska ingå i programmet Finland 100.

I Finland finns i dag åtta nationalstadsparker. Nationalstadsparkerna bildar ett nätverk där varje enskild park kompletterar den rika helheten av kultur- och naturmiljöer och rekreationsområden i vårt land. Sammanlagt är det tänkt att det ska finnas 10-12 nationalstadsparker.

Förstudien visar att det inte finns något tekniskt eller innehållsligt hinder för inrättande av en nationalstadspark i Karleby. Nationalstadsparken i Karleby skulle vara den största och mest maritima av nationalstadsparkerna i Finland. Nyckelelementen i för en nationalstadspark i Karleby är de havsnära influenserna, landhöjningen och de historiska elementen som anknyter till näringslivet och bosättningen samt de olika och välbevarade skikten i stadsstrukturen. En viktig aspekt för nationalstadsparken är också de varierande och omfattande naturområdena och de mångsidiga rekreationsanläggningarna.

Beslut om huruvida det föreslagna området kan få status som nationalstadspark fattas av Miljöministeriet som förutspås avgöra frågan antingen i år eller nästa år.

Suntin venevajat

Stadsstyrelsen beslutade 8.6.2015 att låta göra en förstudie om eventuellt grundande av en nationalstadspark i Karleby. En förstudie ska göras innan staden kan ansöka om status som nationalstadspark och den utgör det viktigaste innehållet i ansökan. Bestämmelser om grundande av nationalstadsparker ingår i markanvändnings- och bygglagen och Miljöministeriet beslutar om grundandet. Du har möjlighet att föra fram din åsikt om förstudieutkastet senast 22.12.2016.


Syftet med nationalstadsparkerna är att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en stor sammanhängande helhet. Nationalstadsparkerna är invånarnas gemensamma vardagsrum och en del av hållbar stadsplanering och hållbart stadsbyggande. Bestämmelser om grundande av nationalstadsparker ingår i markanvändnings- och bygglagen och Miljöministeriet beslutar om grundandet.

Statusen som nationalstadspark innebär inte att området görs till ett ”museum”, utan den är ett redskap i arbetet för att göra stadsstrukturen mer sammanhängande och stärka stadens image. Den utnyttjas bland annat för att styra planläggningen som berör nationalstadsparkens område.

En nationalstadspark sätter ingalunda stopp för utveckling av området. Tvärtom kan den utnyttjas för att främja projekt som hjälper att bevara och stärka områdets värden, trivseln för invånarna och till dessa anknytande affärsmöjligheter. Det är staden som bestämmer hur den vill använda sig av statusen.

I Finland finns i dag åtta nationalstadsparker. Nationalstadsparkerna bildar ett nätverk där varje enskild park kompletterar den rika helheten av kultur- och naturmiljöer och rekreationsområden i vårt land. Nationalstadsparken i Karleby skulle vara den största och mest maritima av nationalstadsparkerna i Finland.

Nyckelelementen i projektet för en nationalstadspark i Karleby är de havsnära influenserna, landhöjningen och de historiska elementen som anknyter till näringslivet och bosättningen samt de olika och välbevarade skikten i stadsstrukturen. En viktig aspekt för nationalstadsparken är också de varierande och omfattande naturområdena och de mångsidiga rekreationsanläggningarna.

Planeringsgruppen för projektet för en nationalstadspark har färdigställt förstudiematerialet som ska utgöra underlag för besluten. Under oktober månad ombads stadens nämnder och andra centrala aktörer ge utlåtanden om materialet som samtidigt hölls framlagt på stadens webbplats. I december har allmänheten möjlighet att föra fram sin åsikt om förstudieutkastet via webbtjänsten Dinåsikt.fi och i januari ska förstudien behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige fattar beslut om huruvida staden ska börja bereda en ansökan till Miljöministeriet om grundande av en nationalstadspark i Karleby.

Förstudien omfattar tre delar:

  • Del I Allmänt om nationalstadsparker
  • Del II Projektet för en nationalstadspark i Karleby
  • Del III Berättelsen om Karleby

Delarna I och II är material som ska utgöra underlag för de beslut som fattas om projektet. Del III lämpar sig att användas vid marknadsföring och information samt presentation av Karlebys styrkor i såväl lokala som riksomfattande sammanhang.

Nationalstadsparken i Karleby


Basuppgifter

Avslutat: 17.3.2017

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #kultur och fritid
Kommuner:
  • Karleby

Bilagor

Ilmianna