Gå till innehållet

Tjänster för småbarnspedagogik och utbildning i Karleby, Vision för servicenätverken på 2020−talet

Frågetecken 276
17.3.2017 | Karleby stad
Projektet har avslutats. Sammandrag:

I januari 2017 blev intressenter hörda och gavs utlåtanden som gällde utredningen om servicenätverket för småbarnspedagogik och undervisningstjänster. Utredningen kunde också kommenteras i den riksomfattande tjänsten Dinåsikt.fi under tiden 9−27.1.2017. Inom utsatt tid tog sammanlagt 276 personer ställning till utredningen.

I enkäten kunde svararen kommentera utredningen endera i egenskap av elev, vårdnadshavare, representant för personalen, beslutsfattare, invånare i Karleby eller i en annan roll. Mer än hälften (148) av svararna var vårdnadshavare och en dryg fjärdedel (73) karlebybor. Bland svararna var knappa nio procent (24) elever och något över åtta procent (23) representanter för personalen.

Största delen (70 procent) av svararna meddelade att de bor i centrala Karleby. 19 procent bor i Ullava. Nio procent av svararna bor i Kelviå och Lochteå och två procent av svararna meddelade att de bor på annan ort än Karleby.

Man kunde kommentera utredningen genom två öppna frågor. Det gick att svara på dem båda eller bara på den ena. Det inkom sammanlagt 401 svar på de öppna frågorna. I den första frågan kommenterade svararna föreslagna åtgärder vilka inriktas på småbarnspedagogik och undervisningstjänster som svararen själv eller svararens barn använde eller som svararen arbetar med. Denna fråga besvarades av 250 personer.

I den andra frågan ville man veta svararens åsikt om de åtgärder som föreslås vilka inriktas på småbarnspedagogik och undervisningstjänster i Karleby som helhet. Denna fråga besvarades av 151 personer.

Planen för strukturförändringarna i servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster i Karleby behandlades av stadsfullmäktige på sammanträdet 13.3.2017. I planen ingår komprimerandet av nätverken för utbildning och småbarnspedagogik och en tidsplan för åtgärderna. I bakgrunden finns en mångårig och omfattande beredning i anknytning till vilken även kommuninvånare har hörts.

Beslutet fattades efter fyra omröstningar i huvudsak enligt stadsstyrelsens beslutsförslag. Två ändringar godkändes vilka berör Alaviirteen koulu och Ykspihlajan koulu. De planerade förändringarna i servicenätverket för Alaviirteen koulu träder i kraft 1.8.2019. Stadsstyrelsens förslag var att förändringarna träder i kraft i början av augusti 2018. Man beslöt använda anslag som reserverats för planeringen av skolnätet för planeringen av skolan och daghemmet i Yxpila. Planeringen kan i första hand utgå från ibruktagandet av nuvarande skola som nu är stängd eller i andra hand från byggandet av en ny skola.

Karleby stad har inlett omprövningen av servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster. Stadsstyrelsen beslöt 19.12.2016 att utredningen som utarbetats av en tjänsteinnehavararbetsgrupp sänds för hörande och utlåtande i januari 2017. Man kan också kommentera utredningen på tjänsten Dinåsikt.fi under tiden 9 -27.1.2017.


I Karleby har man de senaste åren gjort stora investeringar i nya skol- och dagvårdsbyggnader. Trots detta har saneringsskulden fortsatt att öka och många skolenheter väntar på en grundrenovering. Då staden växer, ökar antalet elever och barn, varför det i synnerhet på området före kommunsammanslagningen behövs fler lokaler för allt större åldersklasser särskilt inom den finskspråkiga grundutbildningen. Å andra sidan sjunker elevantalet i en del små byskolor under de närmaste åren.

Staden har inlett omprövningen av servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster. Motiveringar för omprövningen är stadens trängda ekonomiska läge, det växande servicebehovet inom utbildning och småbarnspedagogik i Karleby samt social- och hälsovårdsreformen.

Mer än hälften av stadens service övergår först till den landskapsomfattande samkommunen Soite från början av 2017 och därefter till landskapsförvaltningen 2019, om reformen av social- och hälsovårdslagstiftningen genomförs. Därmed reduceras även stadens skatteunderlag och statsandelarna ändras.

Grunden till omprövningen av servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster är:

  • Servicebehovets utveckling till följd av stadens tillväxt
  • Den pedagogiska utvecklingen i enlighet med de nya planerna för småbarnspedagogiken och läroplanerna
  • Avsikten att förstärka fortsatt pedagogisk tillväxt och inlärning i de lärmiljöer som skapas
  • Sammanslagning av enheter samt allaktivitetshusen som leder till förbättrad service
  • Förbättrad ekonomisk effektivitet samt nedskärning av kostnader för personal, fastigheter och stödtjänster på lång sikt

Utredningen om servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster har beretts i en arbetsgrupp bestående av tjänsteinnehavare. Arbetsgruppens förslag behandlades i stadsstyrelsens remissdebatt den 19 december 2016. Stadsstyrelsen beslöt att utredningen om servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster sänds för hörande och utlåtande i januari 2017.

Efter utlåtandefasen är avsikten att ge utredningen som en plan på allmän nivå till nämnden för utbildning och fostran och dess sektioner, till stadsstyrelsen samt slutligen i mars till stadsfullmäktige för behandling. Stadsfullmäktige är det behöriga organet i ärenden som anknyter till förändringar i skolnätverket.

Åtgärder som eventuellt vidtas utgående från utredningen inleds på beslut av nämnden för utbildning och fostran. Om beslut fattas om att stänga skolor är det stadsfullmäktige som fattar de slutliga besluten. Vad gäller småbarnspedagogik fattas beslut om nätverket av nämnden för utbildning och fostran.


Ilmianna