Gå till innehållet

Utvecklingen av transportnätet på företagsekonomiska grunder

Pratbubbla 803
20.2.2017 | Kommunikationsministeriet

Kommunikationsministeriet föreslår att det i Finland bildas ett statsbolag som svarar för att statens transportnät hålls i adekvat skick och utvecklas långsiktigt. Bolaget avses finansiera sin verksamhet främst med avgifter som tas ut för användningen av transportnätet. Regeringen beslutade inleda en utredning om utvecklingen av transportnätet i april 2016 samtidigt planen för de offentliga finanserna godkändes. Utredningen gjordes under ledning av minister Anne Berner.


På basis av utredningen föreslår ministeriet att den del av statens vägnät som förvaltas av Trafikverket i början av 2018 ska övergå till ett bolag med statliga specialuppgifter. En specialutredning om bannätet och farlederna föreslås fortsätta med målet att de ska omfattas av bolagets verksamhet vid ingången av 2019.

  • Bolagets tilltänkta ägare är finska staten (65 %) och landskapen (35 %). Att bolaget förblir i statlig ägo säkras genom lag för att säkerställa att bolagets aktier inte får överlåtas åt någon annan utan riksdagens samtycke.
  • Statens transportnätsbolag avses i huvudsak finansiera sin verksamhet med kundavgifter som fastställs på basis av användningen av transportnätet. Syftet är att kundavgifterna ska ersätta en del av de skatter och avgifter som för närvarande tas ut för trafiken.
  • Av konsumenterna avses bolaget ta ut riksomfattande, tidsbaserade fasta avgifter, till exempel på månads- eller årsbasis. Detta kräver inte positionering av fordonet.
  • I fortsättningen är det meningen att tjänsteoperatörerna ska tillhandahålla trafikanterna ett urval valfria tjänster. • Vid sidan av de fasta avgifterna ska operatörerna även kunna erbjuda paket med kilometerbaserad prissättning, förutsatt att det uppkommer tillräckligt med konkurrens på marknaden. De kilometerbaserade tjänsterna som kräver positionering av fordonen föreslås vara valfria för konsumenterna. Positioneringen behövs för att operatörerna ska veta om fordonet färdas på en väg som förvaltas av transportnätsbolaget eller på en kommunal väg eller enskild väg.
  • Avgiftens storlek graderas enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.
  • Storleken på kundavgifterna kan räknas ut med den så kallade LIVE-räknaren på adressen http://www.trafi.fi/live-laskuri.
  • Förvaltningen av transportnätet i bolagsform kräver lagstiftning för att skydda såväl kundernas som samhällets intressen. Bestämmelser om kundavgifterna bör utfärdas genom lag. Dessutom gäller det att se till att informationssäkerheten och dataskyddet håller hög nivå.
  • Inga beslut har fattats om vare sig transportnätsbolaget eller kundavgifterna. Avsikten är att regeringen ska fatta beslut om bildandet av bolaget och om användaravgifterna under våren 2017 så att bolaget kan inleda sin verksamhet i början av 2018.

  • Ilmianna