Utvecklandet av Järnvägstorget i Karleby

Frågetecken 194
9.2.2017 | Karleby stad
Arkkitehtitoimiston havainnekuva

Utvecklandet av Järnvägstorget har framskridit till hörande i detaljplaneändringens beredningsfas 26.1.-16.2.2017. Staden ordnade 1.2.-4.5.2016 en tävling angående planeringen och förverkligandet av området. Det vinnande företaget förbinder sig att utveckla det vinnande tävlingsbidraget i samarbete med staden. Parallellt med byggnadsplaneringen tar staden fram en detaljplaneändring genom förfarande i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.


Planeringen angående Järnvägstorgets nya funktioner och användingsmöjligheter har pågått en tid. Stadsstyrelsen beslutade 16.3.2015 att anhängiggöra en detaljplaneändring som gör det möjligt att även använda området för boende.

Detaljplaneändringens grundstruktur utgörs av en kringbyggd kvarterslösning. I kvarteret får placeras utrymmen för boende, affärs-, kontors- och inkvarteringslokaler, serviceboende, offentliga och privata tjänster, förvaltning, samlingslokaler och kulturverksamhet. Minst 50 % av den totala byggrätten i kvarteret ska anvisas för boende och andelen affärslokaler ska vara minst 10 %. Eventuella inkvarteringslokaler och lokaler för kulturverksamhet ska placeras i den norra delen av kvarteret så att de gränsar till den öppna platsen.

Fasadmässigt strävas det efter en högklassig lösning som kompletterar och ger rytm åt stadsbilden. Detta kan uppnås genom indragningar av vägglinjer och en variation av byggnadernas höjder. På hela kvartersområdet får det byggas underjordiska utrymmen för parkering och övriga funktioner som tjänar hela kvarteret. Våningshöjden varierar mellan fem och åtta våningar.

Bilden ovan framtagen av arkitektbyrå L Arkkitehdit Oy.


Basuppgifter

Publicerad: 9.2.2017

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
Kommuner:
  • Karleby

Bilagor

Gör en anmälan