Gå till innehållet

Nationell handlingsplan för förebyggande av radonrisker – Ett hälsosammare liv utan radon

Frågetecken 14
15.2.2017 | Strålsäkerhetscentralen (STUK)
Kansallinen toimintasuunnitelma radonriskien ehkäisemiseksi

Radon i inomhusluften är den största orsaken till vanliga finländares strålningsexponering. Det uppskattas att radon orsakar årligen cirka 300 lungcancerdödsfall i vårt land. Människor kan själva påverka i vilken grad de exponeras för radon i hemmet och på arbetsplatsen. I EU:s direktiv för grundläggande strålskyddsnormer föreskrivs om förutsättningarna för nationella handlingsplaner vars syfte är att minska långsiktiga risker som orsakas av radonexponering. Även du kan påverka handlingsplanen.


I artiklarna 54, 74 och 103 i Europeiska unionens direktiv för grundläggande strålskyddsnormer (2013/59/EURATOM) föreskrivs om förutsättningarna för nationella handlingsplaner vars syfte är att minska långsiktiga risker som orsakas av radonexponering. I den nationella handlingsplanen för förebyggande av radonrisker föreslås många åtgärdsrekommendationer för att minska olägenheter som orsakas av radon i inomhusluften i bostäder, på arbetsplatser och i övriga byggnader. Man kan endast minska olägenheter som orsakas av radon genom samarbete mellan många aktörer.

Berätta om din åsikt och ditt förslag till utkastet till handlingsplanen senast den 17 mars. Utkastet behandlas på ett samråd med berörda intressenter den 23 mars 2017 i Ständerhuset.

SAMRÅDET

Även du kan delta i samrådet. Vänligen registrera senast 16 mars kl. 16.00 (högst 170 deltagare)

Tid: Tordag 23.3.2017 kl. 9-16
Plats:
Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, 00170 Helsingfors

Program (på finska, Stuk.fi)

Anmälan


Basuppgifter

Publicerad: 15.2.2017

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #arbetsliv
  • #social- och hälsovårdstjänster
  • #informationssamhället och kommunikation
  • #säkerhet
  • #vetenskap och forskning
  • #andra
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan