Gå till innehållet

Några av funktionerna i e-tjänsten Dinåsikt.fi, såsom Sök-funktionen, har inaktiverats. På detta sätt försöker vi avvärja en eventuell överbelastning av tjänsten på grund av den livliga diskussion som regeringens plan för att avveckla coronabegränsningarna har lett till. Om kommentarsfältet blir överbelastat ber dig pröva på nytt senare. Du kan kommentera här /sv/hankkeet/595/osallistuminen/1065/kysely/.

Kysely Luonnos, YMPA 8.3.2017 § 18 liite 15

Frågetecken 2
Enkät
Enkäten har avslutats

Kyselyssä on jokaiselle Luonnoksen kappaleelle oma kysymys ja kommentointimahdollisuus.

Luonnos löytyy tästä linkistä: VIHDIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Luonnos, YMPA 8.3.2017 § 18 liite 15

Basuppgifter

Avslutat: 18.4.2017

Bilagor

 • Inga bilagor


De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

1. Soveltamisala ja tavoite
Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maankäyttöä ja rakentamista koske-vien säännösten ja määräysten lisäksi on Vihdin kunnassa noudatettava tämän rakennusjär-jestyksen määräyksiä, mikäli oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.).
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Ensinnäkin lisäys 1. kappaleen viimeiseen lauseeseen: "Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on MYÖS huolehtia yleisen edun vaatimusten huomioinnista rakentamisessa."......koska mielestäni ei saisi rajautua pelkästään yleisen edun huomioinniksi.
  2. kappaleessa " sopivan" rakentamisen sisältö on jälleen yhtä epämääräinen ja tulkinnanvarainen kuin esim. " kaavoitukselle haitallinen".

 • tavoitteessa voisi mainita kylien elinvoiman ja sen, että Vihti voisi olla muuttovoittokuntana kuuluisa siitä, että Vihtiin rakentaminen on lupien osalta tehty helpoksi.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta. Sen alaisena toimii raken-nusvalvonta. Päätösvallasta ja sen siirtämisestä viranhaltijoille määrätään kunnan johtosään-nössä, sekä teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasäännössä.
Svar
 • Rakennusvalvonta on suunnittelutarveratkaisujen osalta kuitenkin kaavoitus- ja teknisen lautakunnan alaista, vaikka muutoin ympäristölautakunta valvoo. Se on kunnan johto- ja toimintasäännöissä delegoitu näin.

kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Ihmetyttää kyllä, mikä voisi olla koko kuntaa koskeva rakentamistapaohje. !! Yleensä rakentamistapaohje on annettu jollekin asemakaava-alueelle yhtenäisen ilmeen varmistamiseksi, esim Nummelan Lankilassa Perhosniityn alueelle.

 • Tämä teksti ei valitettavasti aukea.

2. Toimenpiteiden luvanvaraisuus
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • olisi hyvä, jos haja-asutusalueella ei rajoitettaisi katosten määrää vain yhteen 30m2 rakennelmaan. Tämä seikka ei käy ilmi tekstistä. Mielestäni tämä on paremmin kuin Lohjalla jossa muistaakseni on vain yksi 25m2, tämän voisi pitää myös parempana.

kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Tässä on mainittu 25m2 katos - voisiko sekin olla 30m2 ? Mielestäni myös Ely-keskuksen määräys autokatoksen minimietäisyydestä tien keskiviivasta = 20m on sellainen, että mietityttää onko siinä mtään järkeä, jos talo on tien pinnassa ja 20m päähän on vaikea katosta tehdä.

kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
3. Rakentamisen sijoittuminen ja soveltuminen ympäristöön
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Tien suoja-alueita ei todennäköisesti ole ollut ennen, kun taloja on rakennettu tien pintaan. Miten esim. vaikutetaan siihen, ettei Tien tärinä yms. haittoja lisätä vähitellen niin, että vanha tien pinnassa oleva talo hajoaa käsiin? Pureeko rakennusjärjestys siihen vai antaako se sille siunauksen?

kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Kun kunta itse asemakaavoittaa savipelloille ja löysille notkelma-alueille, on kohtuutonta vaatia, ettei asemakaava-alueiden ulkopuolella saisi rakentaa pienellekään peltoriekaleelle. Haja-asutusalueelle rakentavat ovat varmasti riittävän viisaita löytämän ne parhaimmat rakennuspaikat, ovat ainakin ennen olleet

kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Jottei mentäisi liian ahtaaseen sääntelyyn ja holhoamiseen, ehdottaisin lauseen alkuun lisäystä:
  "MIKÄLI RAKENNUSPAIKALTA ON NYT TAI TULEVAISUUDESSA SUORA NÄKÖYHTEYS OLEMASSA OLEVAAN RAKENNUSKANTAAN, rakentamisen on sovelluttava jne...."

4. Ympäristön hoito ja valvonta
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Ympäristön rumentaminen tarkoittaa mitä?

kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
5. Rakennuspaikan pihajärjestelyt
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
6. Rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Uuden rakennuspaikan vähimmäiskoko voisi olla lain sallima 2000 neliötä alueilla, joilla on mahdollisuus liittyä järjestettyyn vesihuoltoon, muutoin suurempikin vähimmäiskoko sallittaneen, mutta 5000 neliötä voi karsia liiaksi haja-asutusalueille ja kyliin tulijoita.
  ??? Entä mihin kohtaan MRLn uuden 129 a pykälän mahdollistava määräys/päätös niistä alueista, joilla vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttaminen pysyvään asumiseen olisi mahdollista suoraan rakennusluvalla? Rakennuslupa riittäisi sellaisilla alueilla, joilla ko. käyttötarkoituksen muuttaminen ei edellyttäisi (uusien) yhdyskuntateknisten verkostojen tai liikenneväylien toteuttamista.

 • On hämäävää, kun kansansuussa kulkee sana haja-asutusalue ja näissä papereissa puhutaan asemakaava-alueiden ulkopuolisesta alueesta. Väärinkäsityksiä syntyy, kun terminologiaa ei avata missään.
  Rakentamispaikan pinta-alaksi kävisi mainiosti 2000m2. Tämä myös kannustaisi lohkaisemaan nykyisistä tonteista 'syytinki'mökille paikan.

kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Sivuasuntomahdollisuus tulee säilyttää, se osaltaan ehkäisee lapsiperheiden syrjäytymistä ja mahdollistaa vanhusten asumista omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään: " Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai enintään yhden VAPAA-AJAN ASUNNON." (Huom. "lomarakennus"-sana olisi jälleen liian tulkinnanvarainen)
  Enimmäiskoot omakotitaloille ja lomarakennuksille ottaisin pois. Tulisi tutkia, voisiko rakentamisen määrän säätää esim. %-osuudeksi kiinteistön pinta-alasta.

 • Sivuasunto olisi hyvä saada mahtumaan tontille.

kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • ei ehkä ihan tähän liity, mutta kaivojen, maalämpöpumppukaivojen, sakokaivojen, lantaloiden minimietäisyydet toisistaan olisi mukava nähdä jostain kätevästi. Nyt tietoa on siellä täällä ja tonteilla, jonne halutaan yksi uusi mikä tahansa kaivo, voi sijoittelu muodostua haasteelliseksi.

kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • MRL 16.3 pykälän mukaisia suunittelutarvealueita (koko Vihdin kunnan asemakaavoittamaton alue) tähän rakennusjärjestysluonnokseen osoitettaessa ei ole millään tavalla perusteltu. MRLn mukaan 16.3 pykälän mukaisia suunnittelutarvealueilla pitää olla olemassa suunnittelutarve joko sen takia, että niille on sijaintinsa vuoksi odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tahi erityisten ympäristöarvojen tai -haittojen vuoksi. Näitä perusteluita ei nyt ole esitetty. Ei ole esitetty riittävää selvitystä siitä, että Vihtiin suntautuva rakentamispaine - mikäli sellaista ylipäätään voidaan osoittaa olevan olemassa - seuraavan vuosikymmenen aikana suuntautuisi kaikkialle Vihtiin tekemättä eroja alueiden erilaisuuden välillä ja huomioimatta erilaista ohjaustarvetta maankäytön ohjaamisessa kunnan eri alueilla.
  Ei ole myöskään esitetty suunnitelmaa, miten kunta aikoo seuraavien 10 vuoden aikana hoitaa/tyydyttää osoittamansa suunnittelutarpeen.

 • en kannata tätä koko vihti Suunnittelutarvealueeksi, koska pelkään sen näivettävän kylät ja haja-alueen.

7. Rakentaminen ranta-alueella
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Termistöä on järkevä yhdenmukaistaa tulevan lainsäädännön kanssa siten, että loma-asunto sana korvataan sanalla VAPAA-AJAN ASUNTO.

 • miksi koolle on nämä maksimirajat 150m2 ja 200m2 ? Jos joku on niin varakas, että pystyy rakentamaan edustavan talon, miksi haluaisimme sen estää?

8. Vesihuollon järjestäminen ja pohjavesialueilla rakentaminen
Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä.
Svar
 • laadulta soveltuva talousvesi tarkoittaa mitä? Juomakelpoista ?

Ympäristönsuojelulain ja talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alu-eilla annetun asetuksen lisäksi jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa nouda-tettavia vaatimuksia on annettu kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, joissa säädetään mm. jätevesien käsittely- ja purkupaikan suojaetäisyyksistä, sekä vaatimuksista pohjavesialu-eilla.
Svar
 • Inga svar
Luokitelluilla pohjavesialueilla on suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitava pohjaveden suojelua koskevan lainsäädännön sekä kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaikutukset ra-kentamiseen. Vedenottamoiden suoja-alueilla on huomioitava lisäksi vedenottamoiden suo-ja-aluemääräysten vaikutukset rakentamiseen.
Svar
 • Inga svar
Rakennusjärjestyksen määräyksistä poikkeamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja ra-kennuslaissa on säädetty poikkeamisen toimivallasta, edellytyksistä ja poikkeamismenette-lystä. Lisäksi edellytyksenä on, ettei poikkeaminen saa merkitä määräyksen tavoitteen olen-naista syrjäytymistä.
Svar
 • Tavoitteessa on tästä syystä tärkeää mainita se, että koko Vihtiä kehitetään muuttovoittokunnaksi eikä pyritä tietentahtoen näivettämään jotain aluetta sillä, että rakennusjärjestys estää rakentamisen omalle maalle tyystin.

kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • lisämääräyksien listauksessa todetaan, että nämä jäävät voimaan - mitkä eivät jää voimaan?

kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
(32 §) Omakotirakennusta tai muuta enintään kahden perheen taloa AO (AO) tai maatilan ta-louskeskusta AM (AT) varten tarkoitetun rakennuspaikan kerrosalaa saa olla enintään 25 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta. Omakotirakennusta tai muuta enintään kahden per-heen taloa palveleva talous-rakennus saa olla enintään 3,5 metriä korkea.
Svar
 • Inga svar
(33 §) Asunto- ja kasvitarharakennusta AV (AV) varten tarkoitetun rakennuspaikan tulee olla vähintään 3 000 neliömetriä. Rakennuspaikan kerrosala, mihin ei lueta kasvihuoneita, saa ol-la enintään 10 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta.
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
ei löydy luonnoksesta
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • Inga svar
kts. luonnoksessa pitkä teksti
Svar
 • tässä voisi olla hieman vapaamielisempi ja mahdollista pienten yrittäjien liiketoiminta tukevien rakennusten rakentaminen. Rajaus pelkästään maatilamatkailuun on hieman nihkeä.