Vad tycker du om den nya kvalitetsrekommendationen om tjänster för äldre?

Frågetecken 2
Enkät | Sosiaali- ja terveysministeriö
Enkäten har avslutats

Målet med den omarbetade rekommendationen är tryggande av en så frisk och funktionsduglig ålderdom som möjligt för den äldre befolkningen samt att kvalitativa och effektiva tjänster tillhandahålls för äldre personer som behöver dem. Läs det bifogade utkastet och påverka rekommendationens innehåll genom att svara på frågorna.

Basuppgifter

Avslutat: 2.6.2017

Bilagor

Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Rekommendationens fem temaområden: (1) Tillsammans tryggar vi en så funktionsduglig ålderdom som möjligt (2) Klient-/servicehandledningen i fokus (3) Kvalitet skapas av utförare (4) Åldersvänlig servicestruktur och (5) Dra full nytta av tekniken.
Svar
 • Mätning av kvalitet är bristfällig idag. Speciellt när valfrihetssystemet träder ikraft är det särskilt för de äldre av yttersta vikt att ha tillgång till objektiva, adekvata kvalitetsmått för att kunna välja bästa möjliga serviceproducent. Den subjektiva upplevelsen kan innebära att den äldre anser sig tvungen att ofta byta producent i jakten på en producent han eller hon är nöjd med.

 • Jo, de riktiga ämnena tas upp. Bra så, men det sägs just ingenting om hur detta skall förverkligas. Endast ord räcker inte, speciellt i turbulensen med den stora reformen. Kvalitetsuppföljningen måste bli bra!
  Kvalitetskravet gällande service på modersmålet måste skrivas ut tydligare.

Varje temaområde har sina rekommendationer. Särskild uppmärksamhet har fästs vid att de rekommenderade helheterna har kunskapsbaserad motiveringar och tillgängliga indikatorer med vilka genomförandet av rekommendationerna kan utvärderas systematiskt.
Svar
 • Det borde mera poängteras vikten av god och säker läkemedelsbehandling. Fel doser, olämpliga läkemedel eller interaktioner förorsakar mycket onödigt lidande och kostnader. Fimea noterar i pressmeddelande 11.4.2013 att var fjärde äldre lider av märkbara läkemedelsbiverkningar, som anses orsaka behov av sjukhusvård.

 • En mera flexibel personal, som har hjärta för äldreomsorgen, kan vara bra och ge en mera mänsklig vård. Men, leder det till att utbildningsnivån på vårdområdet sänks generellt är vi inne på en osäker väg. Geriatriskt kunnande är en bristvara i Finland. Spetskunskap behövs för att kunna behandla en åldrande organism (inre medicinsk kunskap för en aktiv människa kan inte överföras till de äldre).
  Indikatorerna är okay och följer internationell standard.

Den avses träda i kraft sommaren 2017 och gälla fram till utgången av 2019.
Svar
 • Giltighetstiden till utgången av 2019 betyder att den gäller också de nya huvudmännen (landskapen), vilket kanske borde understrykas (på vissa ställen talas endast om kommuner!!!)

 • Varför inte längre period, ifall man gör detta ordentligt. Osäkerhet är inte bra för planeringen.

I omarbetningen av rekommendationen har man tagit hänsyn till regeringens riktlinjer och fört ett brett resonemang om hur man kan inkludera andra arbetstagargrupper i vård- och omsorgspersonalen samt hur man beaktar teknik som till exempel ökar äldres trygghet och påverkar personalens arbetsmängd. Dessutom granskades tillsynsmyndigheternas särskilda krav på bl.a. stödpersonalen samt tillstånden för verksamheten.
Svar
 • Ifall man satsar helhjärtat på psykosocial rehabilitering kan man få goda spareffekter. Utan nya arbetsmetoder lyckas det inte, volymen växer ju. Inte billigt att tvångsvårda hemma heller. All vinst försvinner i ett ambulansrally.

Det är viktigt att systematiskt följa upp och utvärdera de rekommenderade helheterna. Därför föreslås centrala indikatorer för uppföljning av varje rekommenderad helhet.
Svar
 • Ok.

Svar
 • För många indikatorer 0 / 2
 • Lagom många indikatorer 1 / 2
 • För få indikatorer 0 / 2
Du kan fritt kommentera utkastet
Svar
 • Temat om tekniken borde förses med en lugnande uppgift om att digitaliseringen av offentliga tjänster inte får leda till att någon medborgare eller medborgar-/åldersgrupp inte kan tillgodogöra sig de digitala tjänsterna.

 • Jag hoppas att kommande RFV (vad det nu heter sedan?) intar en skarp, men mera flexibel infallsvinkel vid bedömning av vårdkavliteten.
  Upprepar: bättre en mänsklig omsorg än uppfyllande av kvoter och kvadratmetrar.