Karlebys nya stadsstrategi

Frågetecken 91
25.9.2017 | Karleby stad
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Karlebyborna har haft möjlighet att ta ställning till och föra fram sina åsikter om ett utkast till strategi för staden genom att besvara en enkät på nättjänsten Dinåsikt.fi under tiden 13–22.9. Enkäten besvarades av 91 personer. Tack alla ni som besvarade enkäten!

Strategin som ska gälla under perioden 2018–2021 har beretts av både förtroendevalda och anställda hos staden, stadens ledningsgrupp samt representanter för intressentgrupper i sammanlagt sju verkstäder.

Strategiutkastet färdigställdes av stadsfullmäktige i augusti och lades sedan fram för kommentarer från allmänheten genom enkäten på Dinåsikt.fi. Avsikten med enkäten var att få reda på hur väl man lyckats bestämma de insatsområden och tillvägagångssätt som bäst främjar stadens framgång och livskraft i framtiden.

Enkäten besvarades av 91 personer av vilka var 48 invånare och 30 stadens anställda. Bland de svarande fanns 7 företrädare för lokala företag, 3 för lokala organisationer och föreningar, 1 stadens förtroendevald samt 2 som företrädde någon annan grupp än de lokala grupperna.

I svaren uttrycktes en allmän oro över att all service koncentreras till centrum. Man önskade att servicen på landsbygden utvecklas på lika villkor som servicen i stadens centrum även i framtiden. Man önskade också en äkta dialog mellan invånarna, beslutsfattarna och tjänstemännen och ett bättre beaktande av invånarnas synpunkter i stadens planering och beslut.

Om digitaliseringens vinstpotential ansåg svararna att avgörande är hur digitalisering förverkligas. E-tjänster är ändamålsenliga i en del sammanhang, men fortfarande behövs också personlig betjäning i många andra sammanhang. Vid en övergång till digitala tjänster är det viktigt att staden också beaktar det faktum att alla invånare inte har möjlighet att använda e-tjänster.

En del av svararna tog även ställning till och kommenterade högaktuella frågor där beslut har fattats eller där behandling ännu pågår, såsom tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänster, vilket  Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ansvarar för sedan början av året, eller ändringarna i skolnätverket.

De kommentarer och utvecklingsförslag som mottagits genom enkäten på Dinåsikt.fi kommer att ställas samman och beaktas i den slutliga bearbetningen av strategin. Utvecklingsförslagen kommer också att nyttjas vid uppdateringen av utvecklingsprogrammen på basis av strategin.

Strategiförslaget ska behandlas av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i oktober.

När fullmäktige har godkänt strategin kommer den att utgöra grundvalen för stadens mest centrala beslut, planering och utveckling inom de närmaste åren. Efter att strategin godkänts uppdateras alla de tvärsektoriella utvecklingsprogram, som ska stå i linje med stadsstrategin, främja målen i den och verkställa åtgärder som slagits fast i den. Även sektorernas årliga planer ska uppdateras i överensstämmelse med stadsstrategin och utvecklingsprogrammen.

Bildtext

Karleby stad bereder som bäst den nya stadsstrategin för åren 2018 – 2021. Du kan delta i strategiprocessen genom att ta ställning till och framföra dina åsikter om utkastet till innehåll i den nya stadsstrategin. Enkäten kan besvaras fram till 22.9.2017.


Strategin drar upp riktlinjer för stadens verksamhet och mål samt beskriver i vilken riktning utvecklingen i staden ska styras under nya fullmäktiges mandattid. Under utarbetandet av stadsstrategin har man strävat efter att hitta de insatsområden och verksamhetssätt som främjar Karlebys framgång och livskraft i framtiden.

Strategiutkastet har bearbetats under våren och sommaren. Bakgrundsmaterialet har utgjorts av kartläggningar och utredningar som underlag för strategiarbetet.

Ledamöter, stadens personal, ledningsgruppen och intressentgrupper har deltagit i beredningen av den nya strategin i strategiverkstäder. Kommuninvånare fick framföra sina åsikter under sommaren via temaenkäter. Nya stadsfullmäktige har gett strategiutkastet dess nuvarande form i slutet av augusti.

Stadsstyrelsen och -fullmäktige ska fatta beslut om strategiförslaget i oktober.


Basuppgifter

Avslutat: 25.9.2017

Teman:
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:
  • Karleby

Bilagor

Gör en anmälan