Gå till innehållet

Äitiyslaki-ehdotuksen soveltamisala ja yleistä äitiydestä

Pratbubbla 0
Diskussion
Diskussionen har avslutats

Äitiyslaki-ehdotuksessa ehdotetaan, että lapsen synnyttäneen äidin naispuolisen kumppanin voidaan vahvistaa olevan lapsen synnyttäneen äidin ohella samanarvoinen lapsen äiti silloin, kun lapsi on hankittu yhteisesti hedelmöityshoitojen avulla 3 § https://goo.gl/VRfTzt.

Missään maassa ei ole sellaista lakia, johon perustuen lapsella voisi olla kaksi eri äitiä - eikä sellaista lakia pidä säätää Suomessakaan!

Pohjimmiltaan äitiyslaki-ehdotuksessa on kyse sellaisesta lapseksiottamisesta (=adoptiosta), jossa synnyttäneen naisen naiskumppani voisi adoptoida itselleen vieraan lapsen ilman adoptiolain tarkoittamaa adoptointia. Adoptio = lapseksiotto, adoptointi.

Aloitteen mukainen laki olisi poikkeus voimassa olevan lainsäädännön mukaiseen adoptio-lakiin!
Nyt olisi järkevämpää muuttaa adoptiolakia kuin säätää uusi itsenäinen äitiyslaki!

Monet ovat lausuneet, että pitäisi säätää vanhempainlaki -> Äitisylaki on tarpeeton!

On täysin absurdi ajatus, että lapsella voisi olla useampi kuin yksi äiti.

Jos säädettäisiin laki, jonka mukaan lapsella voisi olla useampi kuin yksi äiti, se aiheuttaisi monenlaisia väärinymmärryksiä.
Äitiyttä ei voi luovuttaa toiselle, koska se sisältyy lapsen olemassaoloon. Perimää ei voi poistaa eikä vaihtaa.
Siksi äitiyttä ei voi myöskään jakaa toisen kanssa. Äidin rinnalla voi olla useita kasvattajia ja hoitajia, muuta ei oikeasti hänen lapselleen toista äitiä.
Se, että pidetään kiinni siitä, että lapsella on vain yksi äiti, ei vaikuta mitenkään oheiskasvattajien, hoitajien tai muuten lapselle tärkeiden ihmisten lukumäärään.

Esimerkiksi adoptoineesta naisesta tulee lapsen adoptioäiti, mutta hänestä ei tule adoptoimansa lapsen autenttista äitiä.

Mihin tosiasiaan perustuen lapsen äidin hedelmöityshoitoon suostumuksen antanutta äidin naispuolista kumppania pitäisi kutsua äidiksi, vaikka hän ei sitä oikeasti ole, eikä voi tunnustautumalla äidiksi muuttua?

Aloitteessa ehdotettu äitiyslaki muuttaisi voimaan tullessaan radikaalilla tavalla suomen kielen sanojen äiti ja äitiys vakiintuneen merkityksen.

Reaalimaailmassa äiti, joka väittää toista naista lapsensa äidiksi, valehtelee aina.

Aloitteen mukaan äitiyslaki turvaisi lapsen oikeutta kahteen vanhempaan. Jokaisella lapsella on aina oikeus vanhempiinsa.
Mikä tahansa oikeus on joko olemassa, tai sitä ei ole, mutta aina se ei toteudu käytännössä.
Sana ”oikeus” tarkoittaa: jllek yksilölle (oikeusjärjestyksen mukaan) kuuluva etu t. valta tehdä jtak.

Äitiyslakiehdotuksen 2 luvussa https://goo.gl/VdZJsj kerrotaan äitiyden selvittämisen menettelyistä.
Tuon luvun tekstistä huomataan, että äitiyslain mukainen vanhemmuuden vahvistamismenettely voi olla käytännössä erittäin mutkikas ja raskas verrattuna adoptioon.

Ei-synnyttävän naisen pelkkä suostuminen hedelmöityshoitoon yhdessä synnyttävän äidin kanssa ei ole minkäänlainen esteettömyysselvitys.
Se ilmaisee vain henkilön oman suostumuksen asiaan - suostumuksen, joka aloitteen mukaan on lapsen syntymän jälkeen peruttavissa!
Suostumuksen, joka aloitteen tekstiin perustuen voi olla vaikeasti selvitettävissä ja jopa riidanalainen.

Mikäli lapselle vahvistettaisiin aloitteen mukaisesti oikean äidin lisäksi äidiksi myös toinen nainen, niin lapselle ei voitaisi sen jälkeen enää koskaan vahvistaa isää, vaikka lapsen biologinen äiti ja isä sekä heidän 15-vuotta täyttänyt lapsensa niin haluaisivat.

Lakialoite voisi toteutuessaan johtaa sellaisiin oikeudenkäynteihin, joissa sivulliset joutuisivat selvittämään asioita, joita heidän ei ole edes teoriassa mahdollista selvittää - laki johtaisi väistämättä oikeusmurhiin!

Basuppgifter

Avslutat: 31.12.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Endast inloggade användare kan delta i denna diskussion