Gå till innehållet

Frågor till medlemmar i bostadsbolags styrelser

Frågetecken 1101
Enkät | Maa- ja metsätalousministeriö
Enkäten har avslutats

Enkäten omfattar följande teman:

  • överföring av aktieboksföringen
  • anmälning av andra uppgifter om bolaget
  • användning av uppgifter som bolaget och aktielägenheten vid bolagets administration

En medlem i bostadsbolagets styrelse kan också i egenskap av aktieägare svara på frågor om följande teman:

  • genomförande av avskaffandet av fysiska aktiebrev
  • fördelar med och eventuella kostnader för avskaffande av aktiebrev
  • förväntningar avseende ärendehantering

Enkäten är anonym. Endast myndigheterna och aktörer som handlar på uppdrag av myndigheterna kan ta del av de enskilda svaren. Efter enkäten görs en sammanställning av svaren där det inte är möjligt att identifiera enskilda svarspersoner. Sammanställningen behandlas i lagberedningsarbetsgruppen för det elektroniska bostadsaktieregistret och eventuellt i andra myndighetsövergripande arbetsgrupper som deltar i beredningen. Sammanställningen publiceras på denna webbplats och på projektets webbplats.

Basuppgifter

Avslutat: 20.2.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Bakgrundsuppgifter om deltagaren
Svaret måste vara en siffra.
Svaret måste vara en siffra.
Bakgrundsinformation om bolaget
Detta fält måste fyllas i.
Ange så många alternativ som det behövs för att beskriva de byggnader som hör till bostadsaktiebolaget.
Du kan uppskatta antalet lägenheter om du inte vet det exakta antalet.Svaret måste vara en siffra.
Administration
Svaret måste vara en siffra.
Överföring av aktieboksföringen
Detta fält måste fyllas i.
Om du svarade ja, fortsätt med fråga 21.
15. Enligt min erfarenhet är tidsgången på att anteckna överföring av äganderätten i aktieboken (inkl. utredningar som behövs) ungefär
Svara på både a och b.
Om du svarade nej, fortsätt med fråga 19.
21. Utöver uppgifterna i aktieboken ska bostadsaktiebolagen meddela om bolagets bolagsordning innehåller en inlösningsklausul eller något annat överlåtelsebegränbsande förbehåll, som till exempel en samtyckesklausul. Uppgiften behövs för elektronisk registrering av äganderätten.
Användning av aktielägenhetsregistret vid bolagets administration
Vilket av påståendena nedan motsvarar hur du förhåller dig till den tjänst som beskrivs här?
Om du äger aktier som ger besittningsrätt till en aktielägenhet ber vi dig svara på frågorna i följande avsnitt. I annat fall kan du gå vidare till fråga 36 och lämna respons.
Tidsplan och genomförande av avskaffandet av fysiska aktiebrev
Om du svarade någonting annat än leverantör av värdepappersförvaring, fortsätt med fråga 26.
Ange kostnaderna (i euro)
26. Bolag som bildats före 2019 har tid på sig till utgången av 2021 att överföra ansvaret för aktieböckerna till Lantmäteriverket. Efter överföringen kan aktieägarna om de önskar ansöka om anteckning av äganderätten i det elektroniska registret. Om aktierna säljs, ska den nya ägaren ansöka om elektronisk registrering av äganderätten. Aktiebreven avskaffas i samband med den första anteckningen i det elektroniska registret. De följande frågorna gäller ansökan om första anteckning av äganderätten i det elektroniska registret och avskaffande av de fysiska aktiebreven.
Du kan välja flera alternativ.
Detta fält måste fyllas i.
Du kan välja flera alternativ.
Detta fält måste fyllas i.
Förväntningar avseende ärendehantering
Vi utgår ifrån att informationssystemet för det elektroniska bostadsaktieregistret i framtiden kommer att ge centraliserad ingång till de uppgifter om bolag och aktielägenheter som finns i myndigheternas register. Det är också möjligt att systemet kommer att ge mer omfattande tillgång till ekonomiska och tekniska uppgifter om bolagen och aktielägenheterna. I dagens läge är det oklart hur detta kommer att påverka till exempel framtagning på disponentintyg av de uppgifter som behövs vid försäljning och köp av aktielägenheter och användning av lägenheten som säkerhet.
Du kan välja fler än ett alternativ.
Respons och synpunkter
Tack för att du tog dig tiden att svara!