Gå till innehållet

Kodförteckning över olika plantyper och planskeden

Frågetecken 47
25.6.2018 | ympäristöministeriö

Miljöministeriet har börjat utarbeta kodförteckningar för planläggningen i enlighet med EU:s INSPIRE-direktiv. Inledningsvis utarbetas nationella kodförteckningar som beskriver olika plantyper och planskeden, och det begärs nu kommentarer om det förslag som gäller dessa.
Förteckningen är en lista över de kodalternativ som kommer att användas för klassificering av planer och planinformation i olika informationssystem.


Förslaget till kodförteckning innehåller en nationell version av de attributdata som beskriver olika plantyper (planTypeName), i enlighet med temat för planerad markanvändning i INSPIRE-direktivet.

Under arbetets gång har det framkommit att det också finns behov av att utarbeta en egen nationell variabel som beskriver planprocessens olika faser (prosessinVaihe), och vars värden kommer att länkas till kodförteckningen enligt INSPIRE-modellen med hjälp av en jämförelsetabell. Det kommer dessutom att utarbetas en jämförelsetabell mellan våra nationella plannivåer och de kategorier som används i INSPIRE.

För att kodförteckningen ska vara lätt att använda föreslås det att värdena i förteckningen ska bestå av en sifferkod och av beskrivande termer, såsom exempelvis 1_maakuntakaava.

Plantyp

För att det ska vara så lätt som möjligt att klassificera planer enligt kodförteckningen, har målet varit att göra förteckningen så enkel och entydig som möjligt. Modellen är hierarkisk, vilket innebär att det under den övergripande nivån för varje plantyp har listats olika slag av planer.

När det gäller landskapsplaner har utgångspunkten varit de plantyper som fastställts inom HAME-projektet. Det föreslås dock att plantypen delområdeslandskapsplan ska slopas och att plantypen helhetslandskapsplan i stället utvidgas till att också gälla delområdeslandskapsplaner.

I kodförteckningen finns det under generalplaner ett eget värde för delgeneralplaner, för att det i informationssystemen ska vara lätt att skilja en delgeneralplan från en generalplan för hela kommunens område. Under beredningen diskuterades också huruvida generalplaner som styr byggandet ska tas med som egna värden i förteckningen (t.ex. generalplaner som styr utbyggnaden av vindkraft, generalplaner för byområden och strandgeneralplaner). Under arbetets gång bedömdes det att dessa planegenskaper nödvändigtvis inte gäller hela planområdet. Därför är det bättre om informationen fogas till datamodellen för planen i form av attributdata om delområdet eller elementen än som en egentlig plantyp. Tanken är också att planens rättsverkningar ska framgå av attributdata, inte som en plantyp.

Också när det gäller detaljplaner har avsikten varit att hålla förteckningen väldigt enkel. I förteckningen finns egna värden utöver för de egentliga detaljplanerna också för etappdetaljplaner och stranddetaljplaner. Det har bedömts att underjordiska detaljplaner, som ofta uppfattats som en egen plantyp, inte behöver utgöra en skild kategori i förteckningen, eftersom denna information snarare utgör attributdata om objekten i planens datamodell än en plantyp.

Planprocessens olika faser

Den information som beskriver respektive fas i planprocessen måste definieras som en del av den nationella datamodellen för planen. Eftersom den variabel som beskriver den aktuella fasen i planprocessen i enighet med INSPIRE-direktivet (ProcessStepGeneralValue) inte kan utvidgas med nationella värden, föreslås att det skapas en egen nationell variabel (prosessinVaihe) för vilken det fastställs en nationell kodförteckning. Det tas också fram en jämförelsetabell mellan variablerna.

ProcessStepGeneralValue innehåller endast fyra olika faser (utkast, förslag, i kraft eller upphävd). I informationshanteringen krävs det i praktiken dock flera faser, med början från inledningsfasen till det att en plan upphävs eller förfaller. Inledningsfasen och fasen när en plan förfaller har ingen motsvarighet i INSPIRE-modellen.

Information om fasen i planprocessen kan krävas på plannivå eller på objektnivå. Det står klart att denna information på objektnivå inledningsvis skulle orsaka många kommuner och landskap en betydande mängd extra arbete. Det föreslås att informationen om planskedet till en början ska vara obligatorisk på plannivå. I takt med att den datamodellbaserade planläggningen utvecklas kan det ställas krav på information om fasen också på objektnivå.


Basuppgifter

Publicerad: 25.6.2018

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #förvaltning och utveckling
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan