Gå till innehållet

Minkälaisessa kansalaisjärjestössä haluat olla mukana?

Frågetecken 138
Enkät | Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
Enkäten har avslutats

Vilken slags medborgarorganisationsverksamhet vill du delta i?

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) utarbetar en ny understödsstrategi. Är du kanske frivillig i någon organisation eller har du fått hjälp via någon organisation? Vi vill höra vad du tycker.

Berätta för oss vad vi borde uppmärksamma i fråga om stöd till organisationer. STEA ansvarar för att Veikkaus avkastning används på bästa möjliga sätt för social- och hälsoorganisationernas arbete för att öka människors välfärd.

Hantering av svaren

Svaren utnyttjas i förnyelsen av STEA:s understödsstrategi. Du kan besvara enkäten fram till den 20 augusti. Du som besvarar enkäten är anonym. När enkäten är klar, gör STEA en sammanställning av svaren och publicerar den bland annat på den här webbplatsen.

Basuppgifter

Avslutat: 20.8.2018

Bilagor

 • Inga bilagor
Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Svar
 • a) Har du verkat som frivillig i en medborgarorganisation? 98 / 138
 • b) Har du själv fått hjälp av en medborgarorganisation? 56 / 138
 • c) Har någon närstående till dig fått hjälp av en medborgarorganisation? 25 / 138
 • d) Jag har inte deltagit i medborgarorganisationsverksamhet på något sätt. 7 / 138
Svar
 • Toimin päihdetyön vapaaehtoisena ja kouluttajana jossa roolissa olen auttanut ihmisiä festareilla, kohtaamisissa erilaisissa tapahtumissa sekä kouluttaen puheenaiheita. Tämän muotoista toimintaa, matalan kynnyksen toimintaa on vain vähän saatavilla.

 • Toimiessani järjestön kouluttamana kokemusasiantuntijana ja vertaistyöntekijänä olen voinut auttaa ihmisiä mm. perustamalla matalan kynnyksen tukirinkejä ja antamalla vertaistukea eri muodoissaan. Olen saanut ihmisarvonsa menettäneiden fyysisesti vaikeavammaisten asunnottomien ääntä kuuluville eri tavoin mm. tutkimuksen ja tiedottamisen keinoin sekä henkilökohtaisissa kohtaamisissa.

  Järjestöistä olen itse saanut sairauteni ja vammani tunnustamisen ja vertaistuen lisäksi tukea vaikuttamistyöhön, jotta minä ja vertaiseni saisimme ihmisarvoiset palvelut ja esteettömät kodit. Kansalaisjärjestöt ovat kouluttaneet meitä ja toimineet yhteistyössä (järjestöstä riippuen) asioiden eteenpäin saamiseksi. Kiteyttäisin näiltä potilas- ja vammaisjärjestöiltä saamani olennaisimman sisällön sanaan "ihmisarvo", sillä kun yhteiskunta ei useinkaan myönnä perus- ja ihmisoikeuksia tunnustamattomasti hädänalaisille ryhmille (kuten piiloasunnottomat ja tunnustamattomasti sairaat ja vammautuneet), on järjestöiltä saatava ihmisyyden ja arvostuksen kokemus entistäkin tärkeämpää.

 • Vapaaehtoistyö sote-järjestössä on tukenut sekä tapahtumien ja suoran avun kautta mm. Vähävaraisia materiaalihankinnoissa (vaatteet, pyörät, kodin tarvikkeet jne.) ilman paperisavottaa ja tiliotteita ja ve-työhön osallistuneet ovat päässeet konkreettisesti ja kasvokkain auttamaan heitä joilla tarve on. Itselleni ja läheisille tämä on lisännyt yhtiesöllisyyttä ja merkityksellisiä kohtaamisia eri toiminnan muodossa arkeen sen lisäksi että tukea on annettu materian muodossa ohjataan myös ihmisiä ensi kohtaamisella oikea aikaisesti avun piiriin.
  Vapaaehtoiset itse mukaan lukien muttuvat aktiivisiksi toimijoiksi jotka ymmärtävät paremmin oikeuksiaan, palvelupolkuja ja löytävät (ja uskaltavat vaatia!) tukea itselleen ja muille. Kansalaistoiminnan elämänlaatuun vaikuttavat seikat näkyvät meissä ja ovat välittyneet myös autettaville henkilöille siten, että yhä useampi liityy toimintaan mukaan ja saa myös itse olla osallinen tärkeässä ja merkityksellisessä työssä.
  Julkisten palveluiden ja yritysten fokus on ennen kaikkea tuottavuudessa ja voittoa tavoittelematon järjestötyö vaikuttaa toiminnallaan sen kehittämiseen tuomalla näyttöön perustuen faktoja siitä, että ihmislähtöinen palvelumuotoilu tulisi nostaa 1. lähtökohdaksi myös heidän kehittämistyössään.

 • vertaistukea, toimintaa kuten leirejä ja tapahtumia, palveluita kuten keskusteluapua, materiaaleja,videoita jne.

 • Toimin vapaaehtoisena ystävänä ikääntyneelle. Ystävänä toimiminen on itselleni sopivaa, joustavaa ja vastavuoroista toimintaa.

 • Asioiden hoitaminen, arjen hallintaa ja toimintaa. Muiden ihmisten kohtaamista ja yhteistyötaitojen harjaannuttamista.

 • Toimin vapaaehtoisena ystävänä iäkkäälle yksinäiselle, olen saanut mahdollisuuden auttaa apu tarvitsevaa. Lisäksi olen saanut ystävän, jollaista en ehkä muuten olisi saanut.

 • Yhteisön. Pyyteettömyyttä. Työskentelen myös alalla ja näen sellaista sitoutumista, jota on vaikeaa löytää muualta. Taustalla on järjestötoiminnan aatteellisuus ja ihmisten tarve kuulua johonkin.

 • Yhteisöllisyyttä ja merkitystä elämälle. Toimimalla yhdessä alueemme lapsiperheiden ja nuorten hyväksi koko yhteisömme voi paremmin.

 • Vertaistukea, saman henkisyyttä, ymmärrystä ja neuvoja.

Svar
 • Kohtaavassa työssä ja jalkautumisissa. Ihmisten kohtaaminen, keskustelu, läsnäolo, avainasemassa!

 • Vaikuttavassa, aidossa, kunnioittavan kohtaamisen järjestössä, jossa voidaan tarjota avuntarvitsijoille muutakin kuin vain lämmintä kättä. Haluan nähdä Suomen, jossa ketään hädänalaista ei tuomita sosiaalisesti eristyksiin, sotepalveluiden ulkopuolelle tai kuolemaan ulos pakkaseen vain siksi että hän on sairastunut/vammautunut "väärin". Muutokseen tarvitaan rohkeutta, mutta muutos on suuri etu koko yhteiskunnalle, sillä niin voidaan saada pitkäaikaisasunnoton monivammainen täysipainoisesti työelämään. Järjestöjen olisi siis tehtävä entistä enemmän yhteistyötä verkostopohjalta, jotta yhteiset ongelmat saadaan kuntoon. Tällaisia asioita ovat esim. asunnottomuus, esteettömyys, tunnustamattomien sairaus- ja vammaryhmien asema, traumatisoitujen asema, syrjäytetyt pahoinpidellyt lapset jne. Tähän työhön ottaisi mielellään myös valtionhallinnon ja kunnat mukaan. Turvaverkosta tippuneiden pelastustyön ei pitäisi olla vain vapaaehtoistoiminnan varassa. Sen sijaan tulisi luoda järjestelmä, jossa turvaverkosta ei voi tippua. Jotta vaikeavammaista ei enää julisteta terveeksi, pitkäaikaisasunnotonta asunnolliseksi, työkyvytöntä laiskaksi, nälkäistä teltta-asukkia luksustalon omistajaksi... Aukkojen jatkuva tukkiminen ja jatkuvat taloudelliset ja inhimilliset menetykset vievät enemmän resursseja kuin rikkinäisen turvaverkon korvaaminen yhtenäisellä turva-alustalla. Tarvitaan uusi tulokulma sotetyöhön ja siihen todellisen vaikuttavuuden laadukas seuranta.

 • Realistisesti resurssoidussa ja selkeän struktuurin omaavassa työssä. Toiminnan organisoinnin ja vaikuttavuuden arvioinnin mittaaminen ovat erittäin tärkeitä seikkoja joihin tulisi panostaa mm. Henkilöstöresursseilla, sillä jokainen kansalaistoiminnan alue tarvitsee selkeät linjat organisoijan puolelta helpottaakseen vapaaehtoisten työtä ja madaltaakseeen kynnystä osallistua siihen.
  Myös avun vastaanottajana matalan kynnyksen asiakaslähtöinen ja vertaistoimijoita osallistava työ on parasta mahdollista joka tietty vaatii ed.main. huolellisesti suunnitellun työn. Asiakkaalle kyllä välittyy heikolla panoksella hätäiseen tehty työ jossa tavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi eivät korreloi. Tätä kutsutaan mm. Puuhasteluksi.

 • rennossa ja helposti lähestyttävässä toiminnassa jota löytyy helposti ja läheltä. Mahdollisesti sekä vapaaehtoisena että tuen saajana

 • Erilaisia keinoja ihmisten ja etenkin ikääntyneiden yksinäisyyden vähentämiseksi. Matalan kynnyksen toimintaa mihin vapaaehtoisellakin on tervetullut olo ilman sen suurempia koulutuksia tai tarkempia aikataulutuksia, ihan vaan ihmisenä ihmiselle. Yhteisöllisyyden kehittämistä, osallisuuden tukemista, ikäpolvien kohtaamisia.

 • Tarpeesta syntyneessä toiminnassa joka on yhteisöllistä, avointaja kehittyvää tarpeeseen.

 • Vapaaehtoisena ystävänä vanhukselle toimiminen on ollut juuri sopivaa itselleni.

 • Matalankynnyksen kaikille perheille avoimessa toiminnassa, jossa jokaista kohdellaan arvostavasti. Vapaaehtoinenkin voimaantuu tuntiessaan itsensä tärkeäksi.

 • Voin antaa vertaistukea, apua ja neuvoja. Keskustelua, myös hauskanpitoa. Ettei minulla ole velvoite sitoutua vuosiksi. Että minua kiitetään työstä yhdistyksen hyväksi!

 • Haluan olla mukana järjestössä, joka uusiutuu ja tuottaa yhteiskunnalle näkökulmia asioiden parantamiseksi, toimii osana demokratiaa. Näkökulma syntyy siitä, että ollaan aidosti apua tarvitsevien ihmisten luona.