Gå till innehållet

ENKÄT TILL KOMMUNERNAS INVÅNARE SOM STÖD FÖR ARBETET MED LÄGESBILDEN

Frågetecken 430
Enkät | Valtiovarainministeriö
Enkäten har avslutats

Finlands kommuner skiljer sig betydligt i fråga om storlek, omständigheter och ekonomisk bärkraft. Framförallt befolkningsutvecklingen påverkar kommunernas ekonomiska bärkraft, livskraft, servicebehov och möjligheter att ordna service.

Enligt statsminister Antti Rinnes regeringsprogram ska man utifrån de färskaste uppgifterna ta fram en övergripande bild av läget för kommunerna. Lägesbilden sammanställer information om nuläget för kommunernas service, befolkningsutveckling, livskraft samt ekonomiska och andra förutsättningar.

Målet är att skapa en helhetsbild av läget och de närmaste årens utsikter för kommunerna som beslutsunderlag för regeringen och ta fram ett uppdaterat och tillräckligt faktaunderlag som även blir öppet tillgängligt för kommunerna samt deras förtroendevalda och invånare. Optimalt stöder underlaget både statens och kommunernas beslutsfattande, möjliggör bättre jämförelser av kommuners verksamhet och ekonomi samt underlättar samhällsdebatten om kommunernas ekonomi och verksamhet.

Lägesbilden beskriver kommunerna ur olika synvinklar såväl enskilt som i kommungrupper. Utgångspunkten är att färdig, regelbundet uppdaterad statistik utnyttjas i arbetet med lägesbilden.

Lägesbilden bereds stegvis och avsikten är att publicera de första resultaten i början av 2020. Beredningsarbetet sker under finansministeriets ledning i samarbete med ministerier, kommuner och aktörer inom kommunsektorn. Finansministeriet tillsatte 1.10.2019 projekt- och uppföljningsgrupper för arbetet.

Denna enkät är riktad till kommunernas invånare. Syftet med enkäten är att kartlägga invånarnas synpunkter på kommunernas framtida utmaningar och möjligheter. Syftet är också att samla in information om invånarnas syn på tillgängligheten av information om den egna kommunen och på hur den används i det kommunala beslutsfattandet.

Vi ber dig att svara på enkäten senast 10.12.2019. Det tar cirka 10 minuter att svara på frågorna. Enkätinformationen kommer att behandlas konfidentiellt när lägesbilden tas fram.

Mer information om enkäten lämnas av specialsakkunnig Jussi Lammassaari (tfn 02955 30060) och planerare Unna Heimberg (tfn 02955 30280) från finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning.

Bakgrundsmaterial till enkäten:

Beslut om tillsättandet av projekt- och uppföljningsgrupperna för projektet Lägesbild över kommunerna

Basuppgifter

Avslutat: 10.12.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

BAKGRUNDSUPPGIFTER
Detta fält måste fyllas i.
FÖRÄNDRINGSFAKTORER I KOMMUNERNAS FRAMTID
6. Hur viktiga tycker Ni att följande förändringsfaktorer är för Er egen kommuns framtid?
TILLGÄNGLIGHETEN OCH ANVÄNDNINGEN AV INFORMATION I BESLUTSFATTANDET
7. Bedöm på skalan 1–5 hur väl följande påståenden stämmer.
AVSLUTNINGSVIS