Gå till innehållet

Kommentera frågor från arbetsgruppen som utreder reformen av energibeskattningen

Frågetecken 27
Enkät | Valtiovarainministeriö
Enkäten har avslutats

Finansministeriet tillsatte en arbetsgrupp för perioden 18.11.2019 –1.9.2020 för att utreda reformeringen av energibeskattningen.

Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram bereds det en färdplan för hållbar beskattning som stöd för regeringens klimatmål. Den första etappen ska vara klar till ramförhandlingarna 2020. Vid beredningen försöker man finna sådana lösningar som ur ett ekonomiskt perspektiv mest effektivt främjar regeringens klimatmål, som snabbar upp utvecklingen bort från fossila bränslen och som samtidigt uppfyller kraven på social rättvisa.

Skattereformen för hållbar utveckling inkluderar enligt regeringsprogrammet bl.a. en reformering av energibeskattningen. Styrningen av utsläppen inom energiproduktionen ökas enligt regeringsprogrammet genom att man frångår systemet för återbäring av energiskatt inom industrin samtidigt som punktskatten på elström enligt skatteklass II sänks i riktning mot den miniminivå som EU tillåter. Reformen ska genomföras på ett kostnadsneutralt sätt under en övergångsperiod. Skattestödet för kombinerad el- och värmeproduktion sänks och skattenivån för uppvärmningsbränslen höjs så att skatteintäkterna ökar med sammanlagt 100 miljoner euro under valperioden. Gruvorna flyttas till elskatteklass I och avförs ur systemet för återbetalning av energiskatt. Värmepumpar och datorhallar som genererar värme till fjärrvärmenätet överförs till elskatteklass II.

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda en reformering av energibeskattningen i syfte att verkställa de ovan nämnda skrivningarna i regeringsprogrammet. Arbetsgruppen ska dessutom bedöma eventuella andra utvecklingsbehov i fråga om det nuvarande energiskattesystemet.

Arbetsgruppens viktigaste riktlinjer för innehållet i reformen ska bli klara så att de är tillgängliga vid vårens ramförhandlingar 2020. De nödvändiga regeringspropositionerna ska beredas så att de i huvudsak kan läggas fram hösten 2020.

Finlands nuvarande energibeskattning baserar sig på bränslets energiinnehåll och det genomsnittliga växthusgasutsläppet under hela livscykeln, och de närutsläpp som är skadliga för hälsan tas också i beaktande. Skattenivåerna är dessutom höga även internationellt sett. Energibeskattningen medför således redan nu rätt betydande ekonomisk styrning som syftar till att minska på utsläppen och sporra till energisparande. Energibeskattningen omfattar dock olika slags skattesubventioner (bl.a. kombinerad el- och värmeproduktion, energiintensiv industri, torv) som inte kan anses ändamålsenliga t.ex. med tanke på uppnåendet av målet om koldioxidneutralitet, men det kan finnas andra motiveringar för stöden.

Denna enkät riktar sig till alla som är intresserade av energibeskattningen. Vi ber er vänligen besvara enkäten senast den 10 mars 2020.

Du måste registrera dig för att kunna besvara enkäten. (Uppgifterna i enkäten behandlas konfidentiellt i samband med beredningen av energibeskattningen.)

Ytterligare upplysningar om enkäten ges av finansministeriets skatteavdelning:

Krista Sinisalo, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30248, krista.sinisalo(at)vm.fi och

Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30372, leo.parkkonen(at)vm.fi

Mer information om projektet: https://vm.fi/hanke?tunnus=VM148:00/2019

Basuppgifter

Avslutat: 10.3.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Endast inloggade användare kan delta i denna enkät

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Vilken organisation eller förening ni representerar?
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Kommentarfrågor