Gå till innehållet

Förfrågan om reformering av gruvlagen

Frågetecken 189
Enkät | Työ- ja elinkeinoministeriö
Enkäten har avslutats

Vid arbets- och näringsministeriet har inletts ett projekt för reformering av gruvlagen (621/2011).

Projektet baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Regeringen har som mål att förbättra miljöskyddet i anslutning till gruvor för att kunna nå de strategiska målen i regeringsprogrammet.

För att målet ska nås kommer gruvlagstiftningen att reformeras. Utgångspunkten för reformeringen är att höja miljöskyddsnivån, säkerställa verksamhetsförutsättningarna för gruvor och öka acceptansen och möjligheterna att påverka på det lokala planet. Utöver detta kommer man att i överensstämmelse med det uttalande som ingick i statsrådets beslut (TEM/2019/121) i samband med reformeringen av gruvlagen bereda förslag till bestämmelser som syftar till att säkerställa att det i fortsättningen med en gång beviljas tillstånd för alla vid ansökan om tillstånd kända tekniskt och ekonomiskt utvinningsbara mineraler, såsom uran.

I projektet kommer man också att beakta den utredning som arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet har låtit göra för att bedöma hur lagstiftningen om gruvdrift fungerar. Även medborgarinitiativet Gruvlagen Nu (MI 7/2019) och riksdagens svar på initiativet kommer att beaktas i projektet.

En del av föresatserna i regeringsprogrammet riktar sig till gruvlagen, som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde, medan en del riktar sig till lagar som hör till miljöministeriets ansvarsområde, såsom naturvårdslagen, markanvändnings- och bygglagen, miljöskyddslagen och lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden. Till miljöministeriets ansvarsområde hör också en reform av finansieringssystemet för det subsidiära miljöansvaret. I regeringsprogrammet finns det dessutom skrivningar om skatter som hänför sig till gruvdrift, och dessa hör till finansministeriets ansvarsområde.

De skrivningar i regeringsprogrammet som inte gäller arbets- och näringsministeriets ansvarsområde och de eventuella lagstiftningsändringar som hänför sig till dem bereds nu vid respektive behöriga ministerier som separata lagar utanför det aktuella projektet. Med andra ord är det inte möjligt att i det aktuella lagstiftningsprojektet göra ändringar i andra lagar än gruvlagen som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde och i bestämmelser på lägre nivå som utfärdats med stöd av den. Ett eventuellt införande av gruvskatt behandlas således inte i detta projekt.

Arbets- och näringsministeriet kartlägger synpunkter på reformeringen av gruvlagen genom en webbenkät som är öppen för alla.

Berätta för oss hur du anser att gruvlagen ska ändras. Svara på vår enkät och delta i diskussionen!

Mer information finns i bilagan.

Mer information om projektet för reformering av gruvlagen: www.tem.fi/sv/reformen-av-gruvlagen

Gällande gruvlag (621/2011): https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110621

Basuppgifter

Avslutat: 18.5.2020

Bilagor

Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).