Gå till innehållet

Enkät om den nationella stadsstrategin

Frågetecken 56
Enkät | Valtiovarainministeriö
Enkäten har avslutats

Urbaniseringen är ett globalt fenomen som ser ut att framskrida kraftigt även i Finland enligt de nyaste befolkningsprognoserna. Städernas betydelse som boende- och livsmiljö, ledstjärnor för kommunfältet, motorer för nationalekonomin och internationella aktörer ökar under den pågående urbaniseringen. En förutsättning för att skapa fungerande städer är att ärenden som rör städerna och som kräver gemensamma lösningar behandlas i ett partnerskap mellan städerna och staten.

Statsminister Sanna Marins regering skrev in utarbetandet av en nationell stadsstrategi i sitt program 2019. Syftet med den nationella stadsstrategin är att genom en motiverande och öppen process skapa en gemensam syn på vad som sker och borde ske i städerna fram till 2030. En gemensam strategi bidrar till skapa en tydligare nationell stadspolitik och svara på urbaniseringens möjligheter och utmaningar med beaktande av de omfattande målen i FN:s stadsutvecklingsprogram. Strategin är statsrådets och städernas syn på vad rättvisa, hållbara och livskraftiga städer innebär. Strategin har skapats i ett nära samarbete mellan städerna och staten under ungefär ett år 2019–2020. Stadspolitiska samarbetsgruppen, som tillsattes av statsrådet, har hörts under processen. Den beräknade publiceringstiden för strategin är september 2020.

Basuppgifter

Avslutat: 12.8.2020

Bilagor

Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Tack för att du delar din åsikt!
För oss är alla svar viktiga. Vi har utarbetat ett strategiutkast i samarbete mellan statsrådet och städerna och hört intressentgrupper, såsom företrädare för näringslivet och arbetsmarknadsorganisationerna, om strategins prioriteringar. Strategin gäller åren 2020-2030. Med denna enkät vill vi höra synpunkter särskilt på följande: är alla nödvändiga stra-tegiska prioriteringar och mål med? Vilka prioriteringar behöver stadspolitiken i synnerhet under strategins tioårsperiod? Saknas det någon aspekt? Detta är den enda obligatoriska frågan i enkäten. När det gäller de övriga frågorna önskar vi att du besvarar så många som möjligt!
Detta fält måste fyllas i.
Motto för den nationella stadsstrategin
Vilka av följande anser du att beskriver strategins motto? Du kan välja så många du vill.
Vision
Vilka av följande anser du att beskriver strategins vision och dess tre delar (visionen beskriver stadsstrategins mål)? Du kan välja så många du vill.
Mission
Vilka av följande anser du att beskriver strategins mission (missionen beskriver stadsstrategins uppgift och roll i samhället)?
Kommentera mottot, visionen och missionen med egna ord, om du vill.
Vårt sätt att arbeta
Är partnerskapets tyngdpunkt tillräcklig i förhållande till vad stadspolitiken behöver under strategins tioårsperiod?
Strategins tyngdpunkter är: Livskraftig stad; Välfärd för var och en; Fungerande förbindelser; Klimatsmart stad
Beskrivningen av tyngdpunkten En livskraftig stad är indelad i tre delar. I slutet finns ett fritt textfält för öppna svar.
Beskrivningen av tyngdpunkten Välfärd för var och en är indelad i två delar. I slutet finns ett fritt textfält för öppna svar.
Beskrivningen av tyngdpunkten Fungerande förbindelser är indelad i tre delar. I slutet finns ett fritt textfält för öppna svar.
Beskrivningen av tyngdpunkten Klimatsmart stad är indelad i två delar. I slutet finns ett fritt textfält för öppna svar.
Här kan du ännu med egna ord berätta vilka tankar strategiutkastet väckte hos dig.
Tack för ditt deltagande i strategiprocessen!