Gå till innehållet

Kommentoi kaavan käsitemallin luonnosta

Frågetecken 58
Enkät | ympäristöministeriö
Enkäten har avslutats

Kaavan käsitemallin tarkoituksena on kuvata mahdollisimman osuvasti ja ymmärrettävästi asema- ja yleiskaavan keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. Nyt pyydämme palautetta käsitemallin luonnoksesta. 

Tutustu ensin kaavan käsitemallin luonnokseen ja siinä esitettyihin käsitteisiin ja termien selityksiin.  Tässä kyselyssä keskitymme kaavaan liittyviin käsitteisiin, jotka on merkitty käsitemallin kaaviossa keltaisella.

Vastaa kyselyyn pe 4.9.2020 mennessä. Kerro näkemyksesi käsitemallin toimivuudesta oman roolisi ja asiantuntemuksesi näkökulmasta. 

Basuppgifter

Avslutat: 4.9.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Taustatiedot
Detta fält måste fyllas i.
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Detta fält måste fyllas i.
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Detta fält måste fyllas i.
Kommentoi käsitemallin luonnoksen termejä ja niiden määritelmiä
Maankäyttöasiaan liittyvät termit
Määritelmä: Maankäyttöasian maantieteellinen aluerajaus
Vinkki: Käsitemallin luonnos löytyy osoitteesta: bit.ly/kaavatietomalli
Määritelmä: Vuorovaikutustapahtuman perustiedot sekä sen yhteydessä annetut huomiot ja kommentit
Määritelmä: asian hallinnolliseen käsittelyprosessiin kuuluva tapahtuma, joka yhdessä päätösten kanssa määrää asian käsittelyn tilan.
Määritelmä: asian käsittelyyn liitetty dokumentti tai oheisaineisto ja rooli, jonka kautta se liittyy asiaan
Määritelmä: kaavaan liittyvä selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, mahdollisten vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot
Määritelmä: kuvaa maankäyttöasiaa koskevan alueen lähtötietoja, kuten maaston ja sen korkeussuhteet, maankäytön suunnittelua ja toteutusta varten tarpeellisella ja riittävällä esitys- ja mittatarkkuudella.
Kaavaan liittyvät termit
Määritelmä: Kaavoituksen lopputuloksena syntyvä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueiden käytön suunnitelma
Määritelmä: alueiden käytön ohjaustarpeeseen, kaavaan sisältövaatimuksiin, prosessiin ja vastuulliseen hallintoviranomaiseen perustuva luokittelu
Määritelmä: kaavaan sisältyvä aluerajaus tai kohde, jonka alueella maankäyttöä tai rakentamista halutaan ohjata. Ohjaus kuvataan kaavakohteen luokan ja siihen liittyvien kaavamääräysten avulla. Kohteen geometria voi olla piste-, viiva- tai aluemainen. Voi olla velvoittava tai ohjeellinen
Määritelmä: annetun luokittelun mukainen luokka, jonka merkitys kuvataan luokittelussa
Määritelmä: yhtenäinen 2- tai 3-ulotteinen maantieteellinen alue, joka on varattu tiettyihin käyttötarkoituksiin
Määritelmä: kuvaa alueen suunniteltua käyttöä
Määritelmä: yhtenäinen 2- tai 3-ulotteinen maantieteellinen alue, joka koostuu yhdestä tai useammasta, osittain tai kokonaan päällekkäisestä Käyttötarkoitusalueena kuvatusta kerroksesta. Geometria pitää sisällään kaikkien kerrosten geometriat
Määritelmä: kaavaan sisältyvä määräys, jolla ohjataan alueiden suunnittelua ja rakentamista. Määräys voi kohdistua yksittäiseen kaavakohteeseen tai koko suunnittelualueelle. Voi olla velvoittava tai ohjeellinen
Määritelmä: annetun luokittelun mukainen luokka, jonka merkitys kuvataan luokittelussa
Määritelmä: määräystä tarkentava arvo. Yhteinen yläluokka erityyppisille numeerisille, luetelluille ja sanallisille arvoille sekä arvoväleille
Määritelmä: tekstisisältö ja sen kielisyystieto
Määritelmä: numeerinen arvo ja mittayksikkö
Määritelmä: pystysuuntainen korkeusarvo ja georeferoitu referenssipiste, jossa käytetyn arvoasteikon arvo on nolla
Määritelmä: numeerisen arvon ala- ja/tai yläraja sekä mittayksikkö, joko ala- tai yläraja voi puuttua
Määritelmä: pystysuuntainen kahden korkeuden arvoväli sekä georeferoitu referenssipiste, jossa käytetyn arvoasteikon arvo on nolla
Määritelmä: koodilistan nimi ja yksi sen sallituista arvoista
Käsitteiden väliset suhteet
Asemakaavan tapauksessa maankäyttöalueista tulee muodostaa koko kaava-alueen kattava ja ristiriidaton kokonaisuus siten, että kukin suunnittelualueen piste kuuluu yhteen maankäyttöalueeseen. Yleiskaavassa ei vaadittaisi koko suunnittelualueen kattamista tähän tapaan. Muut kaavakohteet voivat sijaita kaavan alueella riippumatta maankäyttöalueiden rajoista.
Yhteisen käsitemallin toimivuus asema- ja yleiskaavoissa
Palaute kyselystä
Jäikö jokin asia mietityttämään? Kerro tässä terveiset kaavan tietomallityön toteuttajille.