Helmi-elinympäristöohjelma 2030, ohjelmaluonnoksen kommentointi

Frågetecken 86
23.12.2020 | Ympäristöministeriö
Bildtext

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja Helmi-elinympäristöohjelma 2030 luonnoksesta.
Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla pienvesi- ja rantaluontoa.


Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla pienvesi- ja rantaluontoa. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja ja vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja ja suurta osaa maamme uhanlaisista luontotyypeistä. Ohjelman toteutus perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Ohjelmassa asetetaan vuoteen 2030 ulottuvat laadulliset ja määrälliset tavoitteet elinympäristöjen hoidolle. Tavoitteita asetetaan sekä luonnonsuojelualueille että niiden ulkopuolisille alueille. Lisäksi ohjelmaluonnoksessa on määritelty poikkileikkaavina teemoina selvitykset, inventoinnit, tutkimus ja tietojärjestelmät sekä viestintä, sidosryhmäyhteistyö ja Helmi-ohjelman organisoituminen. 

Ohjelmaa on laadittu ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen edustajista koostuvassa työryhmässä. Työryhmän työtä on ohjannut laaja-alainen sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä.

Avoimella kommentoinnilla lisää näkökulmia valmisteluun 

Ohjelmaluonnoksen avoimella kommentoinnilla halutaan selvittää, mitä mieltä eri sidosryhmät ovat ohjelmasta: sen tavoitteista ja toimenpiteistä. Lisäksi pyritään löytämään näkökulmia, joita ohjelman valmistelussa ei vielä ole huomioitu

Ohjelmaluonnoksen kommentteja käytetään jatkovalmistelun tukena. Kommentoinnin jälkeen työryhmä viimeistelee ohjelmaluonnoksen ohjausryhmän käsiteltäväksi. Ohjausryhmä hyväksyy ohjelman maaliskuussa 2021, minkä jälkeen ympäristöministeriö valmistelee ohjelmasta valtioneuvoston päätösesityksen. Tämän jälkeen ohjelma lähtee lausuntokierrokselle. Tavoitteena on, että ohjelmasta saataisiin valtioneuvoston päätös toukokuussa 2021.

https://ym.fi/helmi

Lisätiedot:

Ohjelmapäällikö Päivi Gummerus-Rautiainen

paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi, +358295250240

Erityisasiantuntija Hanna-Leena Keskinen

hanna-leena.keskinen@ym.fi, +358 50 5339683


Basuppgifter

Publicerad: 23.12.2020

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #miljö och natur
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan