Gå till innehållet

Bekanta dej med det bifogade materialet och ge din åsikt till den pågående utredningen.

Frågetecken 26
Enkät | Kimitoöns kommun | Kemiönsaaren kunta
Enkäten har avslutats

Materialet finns bakom rubriken "visa tilläggsuppgifter".

Basuppgifter

Avslutat: 17.2.2021

Bilagor

 • 5.2.2021 kl 11.01 @Admin modererade innehållet: Häiriötiedote poistettu
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Svar
 • Lautakuntajaottelua ei ole syytä muuttaa enää tällä valtuustokaudella. Uuden valtuuston on mielekkämpää ottaa tähän tuoreeltaan kantaa ja kehittää mahdollista uutta mallia vasta sitten, kun sote-uudistus ja sen tuomat kunnalle jäljelle jävät tehtävät varmistuvat.
  Juuri nyt tämä uudistusprosessi ei siis ole ajankohtainen.

 • Samaa mieltä.

 • måste alla avdelningar spara så kan nog nämnderna också spara.

 • En kaipaa muutoksia lautakuntapaikkojen määriin. Paitsi kuinka monta lautakuntapaikkaa/hlö on sopivaa -rajaamista. Sitä parempi, mitä laajemmalle porukalle valta jakaantuu. Tulee ennemmän uusia ideoita ja tuoreita näkökulmia! Tällainen rajoittaminen olisi mukava päättää jo ennen uusien lautakuntapaikkojen jakoa, eli tänä keväänä.

 • Absolut skal nämndernas antal minska det sparar också. Skall de anställda spara så skall det även innefatta beslutsfattarna. Färre möte och mindre möteskostnader. Bra initiativ!

 • Kunnanvaltuutettujen on nyt mietittävä onko elinvoimaisuudesta varaa tinkiä.
  Yrittäjien tärkeä kanava vaikuttaa kunnan elinvoimaisuuteen voisi olla elinvoimalautakunta, yhdistettynä saaristojaokseen. Elinvoimalautakunnan toimintaa on kehitettävä edelleen siten, että siinä olevilla demokraattisesti valituilla henkilöillä on oikeasti mahdollisuus tehdä päätöksiä ja esittää päätettäviä elinvoimaa koskevia asioita kunnanhallitukselle.
  Elinvoimalautakunnan tulisi olla toimielin jolla on päätäntävaltaa myös kunnan kehittämisen suhteen, elinvoimastrategian päivittämine yhdessä yrittäjien kanssa ja sen nivominen osaksi koko kunnan strategiaa olisi nyt tehtävä, vähintään päivitys "uuden normaalin" tiimoilta olisi hyvä tehdä nyt. Saaristoasumien ja sen edistäminen olisi nivottava osaksi lautakunnan tehtäviä myös.

 • Kimitoöns politiska organisation – omorganiseringsfrågan.

  Mål för omorganiseringen
  Kimitoöns kommun har som mål för sin omorganisering att minska antalet nämnder och åstadkomma en smidigare och effektivare organisation. De som agerar beslutsfattare i kommunen är engagerade och har tid och resurser att sköta sitt uppdrag. Det gäller såväl den politiska som den operativa verksamheten, men i första skedet den politiska. Problem med den stora omsättningen av förtroendevalda under valperioden nämns. Utredningsdokumentet presenterar några förslag till hur olika nämnder kunde sammanslås och några beprövade ledningsmodeller beskrivs.

  Minska antalet nämnder
  Förslaget att minska nämndernas antal är bra. Det leder automatiskt till större ansvarsområden och borde därför ge en bättre helhetssyn och ett stabilt och mera faktabaserat beslutsfattande. Arbetet kan vara mera fokuserat, snabbas upp och bli mera motiverande och bidra till att hålla kvar politikernas intresse valperioden ut.

  Val av ledningsmodell
  Organisationsdokumentet beskriver fem olika organisationsmodeller och deras innebörd. Eftersom kommunen har satt som mål att arbeta kundorienterat borde det väl vara Livscykelmodellen som gäller framför allt på omsorgsdelen. Om man vill stärka möjligheterna att påverka i ett tidigt skede är det enligt beskrivningen Utskottsmodellen som ger mest. Kan man kombinera de två? Fint om det fanns en färdigt utarbetad organisationskarta som kan presenteras vid kommunalvalstider. Återstår frågan hur få med engagerade politiker med tid, resurser och vilja att satsa på förtroendeuppdrag och aktivt hålla kontakt med sina väljare.

  INTRESSANTASTE FRÅGAN – Näringslivsnämnden / -utskottet
  Av förslagen tycker jag absolut frågan med omplaceringen av Näringslivshelheten inkluderande utvecklingsfunktionen och kommunikationen är intressantast och viktigast. Den nuvarande nämnden är politiskt sammansatt och har sammankommit sparsamt. Näringslivet är hävstången och sektorn där kommunen själv kan styra sin verksamhet och åstadkomma resultat i linje med sin strategi. Nu åker gamla Näringslivsnämnden omkring i organisationsförslagen som en villrådig onödighet som levt i skymundan.
  Näringslivsfrågorna är verkligt viktiga om de organiseras rätt, är rätt placerade, profilerade och bemannade. Föreslås ligga nära ihop med kommunstyrelsen. Skärgårdsfrågor kan väl bra sättas ihop med Näringslivsfrågor. Utvecklingsavdelningen tycks redan ha omorganiserat sig själv i tre team?

  Jag tycker att alla utvecklingsprojekt, såväl egna som EU som Leader etc., skall godkännas av Styrelsen, regelbundet följas upp i Ledningsgruppen och nyttan utvärderas efter avslutning. Tag tag i styrningen av alla projekt, välj medlemmarna efter kunnande och intresse och inte politiskt. Både styrelse och ledningsgrupp får gärna synas och höras mera i projektsammanhang.

  Organisationen är också annat än nämnder och organisationsplaner
  Funderingar kring verksamheten:
  • Ledningsgruppen, navet i hela den operativa organisationen, kunde vara synligare och aktivare i förhållandet till kommuninvånarna. Den utlovade Kvartalsrapporten är en efterlängtad sak, rapportera också annat än finanser! Var är broschyren som ’säljer’ kommunen till inflyttare och kommuninvånare?
  • Kommunikationen behöver en koordinerande kraft som skall sitta i Ledningsgruppen. Funktionen för Utveckling och kommunikation skall också tjäna kommunens egna behov av tryckalster och webbinformation. Kommunikationslinjen verkar litet oklar. Imago & slogan röstades fram i matbutiken!

  • Processerna för Invånarnas Respons, Initiativ, motioner, enkätresultat, dinåsikt och liknande borde inympas i organisationens styrningsprocess.

  • Invånarinitiativ och motioner borde beredas tillsammans med initiativtagarna. Processen skulle må bra av ett gemensamt konstaterande att initiativet är slutbehandlat. Beslut och beslutsargument borde kunna rapporteras i form av ’vad blev det av initiativet’. Hur kan man få ett slut på att låta ärendena åka karusell i nämnderna.

  Till sist en undrande fråga angående kommunens nuvarande strategidokument. Frågan kan ses som en bagatell, men man kan också se det som en fråga om att förstå hur organisation och strategi hänger ihop. Går pilarna i strategidokumentets ’Strategiska mål’ i rätt riktning? Vi skall väl jobba i riktning MOT VISIONEN?

 • Supistaa ja tehdä avoimempaa ja kuntalaisia lähempänä tätä työtä. Ei suljettujen ovien takana ja valinnat lautakuntaan avoimuuden kautta, ei hyvä veli menetelmiä.
  Tinkiä pitää. Ei hankkeita jos rahat tiukilla.

 • Absolut inte färre kommunorgan. Redan nu har några få alltför mycket makt i kommunen. En minskning av nämnderna koncentrerar makten ytterligare till ännu färre (vilket verkar vara hela idén med detta också). Inbesparingen är så liten att den är löjlig att ens nämna i sammanhanget.

 • Lautakuntajaottelu tulee pitää samanlaisen kuin se nykyisin on aina siihen asti kun tieto sote-uudistuksen etenemisestä varmistuu. Sen jälkeen voi aloittaa organisaatio muutoksen. Muutoksessa tulee huolehtia, että viranomaislautakunnat pysyvät jatkossa suvereenina. niitä ei voi yhdistää että ei tule eturistiriitaa viranomaisen ja lautakuntien välille. Elinkeinolautakunnan voi yhdistää esim. Kunnanhallitukseen, mutta samalla pitää huolehtia siitä että hallituksen jäsen määrä nousee niin, että demokratia ei kavene. Muista lautakunnista esim. Sivistys ja vapaa-ajan lautakunta voisi yhdistyä edellä mainituin ehdoin. Mielestäni pohjana tulee käyttää nykyistä lautakunta järjestelmää. On hiena, että kuntalaiset pääse näin osallistumaan valmisteluun. Lisää tällaista kaikissa merkittävissä asioissa. Kiitos.