Gå till innehållet

Totalreformen av lagen om enskilda vägar

Frågetecken 155
| Kommunikationsministeriet
Projektet har avslutats. Sammandrag:

None

Kommunikationsministeriet bereder en totalreform av lagen om enskilda vägar. Som en del av reformarbetet utvärderas bland annat finansieringen av enskilda vägar, nyttjanderätter och bruksavgifter samt förvaltningen av ett väglag och väglagets juridiska form. Eftersom lagen om enskilda vägar är ovanligt gammal behöver också andra delar av den ses över. Nu har du möjlighet att berätta din syn på de regler som gäller enskilda väger. Hur borde lagen om enskilda vägar moderniseras?


Totalreformen av lagen om enskilda vägar

Den nuvarande lagen om enskilda vägar härstammar från 1963. Lagen stiftades för en verksamhetsmiljö som skiljer sig mycket från vår omgivning i dag, eftersom majoriteten av finländarna på den tiden bodde på glesbygden och förtjänade sitt uppehälle genom lantbruk och skogshushållning.

I förhållande till sin ålder och den förändrade verksamhetsmiljön har lagen fungerat relativt bra för att se till att vägarna och förvaltningen av dem är i skick. Som ett resultat av de talrika delreformerna har lagen ändå förlorat sin enhetliga struktur och klarhet. Lagen svarar inte längre på de behov som kännetecknar en effektiv och flexibel förvaltning av landsbygdens infrastruktur. Urbaniseringen och den förändrade åldersstrukturen på landsbygden samt de krav som bioekonomin och näringslivet ställer skapar ytterligare moderniseringsbehov.

I samband med totalreformen granskar man särskilt finansieringen av enskilda vägar samt nyttjanderätter och bruksavgifter. Man har för avsikt att slopa kommunernas vägnämnder och att utreda möjligheten att flytta över deras uppgifter till någon annan myndighet. Andra frågor som utforskas är väglagen och deras juridiska status, en mer effektiv förvaltning av enskilda vägar samt möjligheterna att låta den som svarar för enskilda väger även ta över ansvaret för andra serviceuppgifter.

Syftet med reformen är att ta fram en helt ny och modern lag om enskilda vägar, en lag som möjliggör nya slag av affärsverksamhet särskilt på landsbygden. Målbilden är en tydlig, flexibel och lättläst lag som svarar på dagens krav. I reformen fäster man särskild vikt vid smidigare reglering och avreglering av omotiverade normer. Endast de nödvändigaste frågorna ska föreskrivas genom lag.

Kommunikationsministeriet fattade beslut om att inleda projektet 2015. Reformen bereds som tjänsteuppdrag vid kommunikationsministeriet i öppen växelverkan med myndigheterna inom förvaltningsområdet och intressenter inom branschen. Meningen är att regeringen under 2017 ska överlämna en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om enskilda vägar.

Om du vill kan du ta del av bedömningspromemorian om totalreformen av lagen om enskilda vägar (på finska). I den inventeras de omarbetningsbehov som lyfts fram i tidigare utredningar och i samarbetet med intressenter.


Basuppgifter

Avslutat:

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #trafik
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

Ilmianna