Kirstinharjuntorin katu- ja puistosuunnitelmaluonnos

Pratbubbla 0
14.4.2023 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Tekninen lautakunta on hyväksynyt katusuunnitelman 15.12.2021.

Tutustu katusuunnitelmaan osoitteessa www.espoo.fi hakusana "Kirstinharjuntori, Kirstinsillan raitti ja Kirstinharjun puistoalue".

Tilaa Vaikuta nyt -uutiskirje ja saat tiedon mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Tilaa Vaikuta nyt -uutiskirje tästä.

Ortokarttaote suunnittelualeesta

Suvela I alueelle sijoittuvan Kirstinharjuntorin ja sen luoteispuolella sijaitsevan puistoalueen suunnittelu on käynnistynyt.
Alueen vanhaa rakennuskantaa on purettu ja suunnittelualueen ympärille on parhaillaan käynnissä uudistalonrakentaminen. Tori- ja puistoalue on tavoitteena saada mahdollisimman hyvin yhteensovitettua kortteleiden rajapintoihin, jotta alueesta saataisiin mahdollisimman yhtenäinen ja toimiva alueen osa.
Suunnitelmaluonnoksen löydät painamalla "Näytä lisätiedot" -nappia.


Laadittavat suunnitelmat ovat jatkumoa vuonna 2019 suunniteltuihin Harjunportin ja Kirstinharjun (välillä Harjunportti-Kirstinmäki) kevyen liikenteen väylille. Suunnitelmassa esitetty raittiyhteys tulee jatkossa liittymään Kirstinsiltaan (sillan rakentamisaikataulu ei ole tiedossa).

Suunnittelutyön yhteydessä torialueesta ja puistosta on laadittu erilaisia tarkasteluja sekä vaihtoehtoja, joiden parhaaksi nähdyt periaatteet on esitetty tämän hetken suunnitelmaluonnoksissa. Vaihtoehtoja on puntaroitu mm. kaupunkikuvan, eri liikennemuotojen, rakennettavuuden ja kunnossapidon näkökulmista. Esitetyillä järjestelyillä parannetaan alueen yleisten alueiden kaupunkikuvaa ja viihtyvyyttä sekä kevyen liikenteen yhteyksiä.

Koronarajoitusten vuoksi ei järjestetä perinteistä asukastilaisuutta. Sen sijaan katusuunnitelmaluonnosta voi kommentoida Otakantaa.fi -sivustolla 19.7.2021 – 16.8.2021.

Saatuun palautteeseen vastataan kootusti kommentointiajan päätyttyä otakantaa.fi-sivustolla.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katu- ja puistosuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville syksyllä 2021.

Katu- ja puistoalue

Kirstinharjuntori ja puistoalue sijaitsevat korttelialueiden 40004 ja 40005 välisellä yleisellä alueella. Idässä torialue rajautuu Harjunportin ja Kirstinharjun välillä Harjunportti-Kirstinmäki kevyen liikenteen väyliin ja lännessä Kirstinrinne-puistoalueeseen sekä suunnitteilla olevaan Kirstinsiltaan, joka johtaa suunnittelualueelta kohti Espoon keskuksen keskusta. Torin ja puistoalueen läpi, korttelin 40004 pohjoispuolella, kulkee erillinen kevyen liikenteen yhteys, joka on osa laajempaa kevyen liikenteen verkoston kokonaisuutta.

Puistoalue ja katualue toritiloineen muodostavat tilallisesti ja eri toimintoja ajatellen monipuolisen kokonaisuuden rakentuvien kortteleiden keskelle. Torialueen etelälaidalla sijaitseva asukkaitten yhteiskäyttöön varatun alueen leikki- ja liikuntavälinepaikka liittyy tilallisesti luontevasti osaksi toiminnallista kokonaisuutta.

Puistossa on niittyaluetta, pelailuun ja oleiluun soveltuvaa nurmialuetta sekä n. 104 m2 kokoinen kivituhkakenttä. Maastoa on muotoiltu kumpareelle, ja kumpareen harjakorko on n. + 25.4. Kumpare sijaitsee puiston lounaislaidalla, ja rajaa tilaa - mm. pelailun toimivuutta ajatellen - kevyen liikenteen väylälle päin.

Puiston laidoilla on kerroksellista kasvillisuutta. Puistossa on mm. eri korkuisia pensasistutusalueita, muutamia yksittäisiä pensasistutuksia ja puuistutuksia yksittäin ja ryhmässä. Puiston länsilaidalla pyritään säästämään nykyistä metsänreunapuustoa niin paljon kuin mahdollista.

Alueen hulevesiä pyritään ohjaamaan puiston laidalla kasvipeitteisille alueille/hulevesipainanteeseen. Puiston etelälaidalla maasto viettää metsäistä rinnettä kohti.

Alueen halki kulkevan kevyen liikenteen väylän kulutuskerros on osittain asfalttia ja osittain kivettyä pintaa. Tarvittavat reunakivet ovat graniittia. Torialue kivetään. Kiveykseen tehdään torin ja sen ympäristön mittakaava huomioiden sopivan kokoista kuviointia. Alueella istutuksia on sijoitettu puistoon ja puistokasvillisuuden lisäksi tonttien kasvillisuus vehreyttää toriympäristön kaupunkikuvaa. Torialueen kautta kulkee ympäröivien korttelialueiden pelastusreittejä ja puistoalueen kevyen liikenteen väylän osalle myös kaksi korttelin 40004 nostopaikkaa, minkä vuoksi torialueen keskelle ei sijoiteta kalusteita/varusteita, kasvillisuutta tai muita esteenomaisia kiinteitä rakenteita. Torin laidalla on penkkejä ja roska-astia. Tori- ja puistoalue valaistaan erikorkuisilla valaisinpylväillä.

Suunnittelualueelle rakennetaan aluetta palvelevia vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja. Tori- ja puistoalueen sekä kevyen liikenteen väylän kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröintiä. Alueen eri osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Lisätietoja:

Maija Salmela maija.salmela@espoo.fi


Basuppgifter

Avslutat: 14.4.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #trafik
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Gör en anmälan