Enkäten om behovet att revidera namnlagen

Frågetecken 3123
Enkät | Justitieministeriet
Enkäten har avslutats

Enkätens syfte och teman

Syftet med denna enkät är att utreda medborgarnas åsikter om på vilket sätt lagstiftningen som gäller för- och efternamn borde utvecklas.

Enkäten gäller följande teman:

  • Förnamnets eller förnamnskombinationens godtagbarhet
  • Förnamnets könsbundenhet
  • Tillåtlighet av dubbla efternamn
  • Omfattningen av skyddet för efternamn

Svaren kommer att utnyttjas som bakgrundmaterial i arbetet för att revidera namnlagen.

Hur genomförs enkäten och var publiceras svaren?

Enkäten besvaras anonymt. De enskilda svaren kommer enbart till justitieministeriets kännedom. Efter att svarstiden har gått ut sammanställer justitieministeriet ett sammandrag av svaren så att det inte är möjligt att identifiera enskilda svarande. Sammandraget publiceras bland annat på denna webbplats.

Basuppgifter

Avslutat: 25.7.2016

Bilagor

Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Bakgrundsinformation
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Förnamn
Enligt den gällande lagen kan kvinnonamn för pojkar eller mansnamn för flickor inte godkännas utan något giltigt skäl. Ett giltigt skäl kan vara bland annat orsaker som hänför sig till en persons könsidentitet. Därtill finns det vissa könsneutrala namn som varken anses vara kvinno- eller mansnamn.
Efternamn
Enligt den gällande lagen får enbart den andra maken framför det gemensamma efternamnet använda sitt tidigare efternamn.
(Exempelvis Virtanen, Korhonen och Johansson)? Ta reda på hur allmänt ditt efternamn är med hjälp av Befolkningsregistercentralens namntjänst på adressen http://verkkopalvelu.vrk.fi/Nimipalvelu/
Tack för dina svar!