Gå till innehållet

Rahapeleillä rahoitettujen toimintojen uusi rahoitusmalli

Pratbubbla 31 Frågetecken 62
1.12.2021 | Statsrådet kansli

Den av statsrådet tillsatta projektgruppen har under hösten berett en ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter. Syftet med den nya finansieringsmodellen är att skapa en stabil, förutsägbar och autonom modell för finansiering för förmånstagarna. Statssekreterarna har berett en totalreform och en färdplan som syftar till att genomföra den. Beredningen fortsätter vid ministerierna 2022. Avsikten är att den nya modellen ska tas i bruk i början av 2024.


Projektgruppen föreslår en modell där Veikkaus Ab:s vinstmedel intäktsförs till statens inkomstkonto och vidare till utgiftssidan som en del av den allmänna ramfinansieringen. I samband med den årliga budgetberedningen fattas beslut om finansieringsnivån under det nya statsunderstödsmomentet. Finansieringsnivån anvisas till tre ministerier (undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet), som beslutar om beviljande av finansiering till förmånstagare på samma sätt som för närvarande. Det finns två alternativa sätt att bestämma finansieringsnivån under momentet:

 1. Anslaget under statsunderstödsmomentet motsvarar minst de vinstmedel som Veikkaus Ab intäktsför.
 2. Det föreskrivs inget om anslaget under statsunderstödsmomentet, utan anslagsnivån bestäms i samband med den årliga budgetberedningen.

I alternativ 1 bryts kopplingen mellan vinstmedlen och förmånstagarna inte helt även om beloppet under momentet varje år skulle avvika från vinstmedlens belopp.

Det finns tre alternativa sätt att anvisa statsunderstödsfinansieringen:

 1. De procentuella andelarna för de tre ministerierna fastställs i den nya lagen som gäller fördelning av tippningsvinstmedel (ändring av fördelningsförhållandena förutsätter riksdagens beslut).
 2. De procentuella andelarna för de tre ministerierna anges i beslutsdelen under momentet (beslutsdelens föresatser kan ändras årligen, men är juridiskt bindande under året i fråga).
 3. Fördelningsförhållandena definieras inte någonstans (fördelningsförhållandena bestäms separat varje höst).

Det första alternativet garanterar kontinuitet i funktionen, medan det andra alternativet gör det möjligt att årligen ändra fördelningsförhållandena.


Basuppgifter

Publicerad: 1.12.2021

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
 • #ekonomi
 • #social- och hälsovårdstjänster
 • #vetenskap och forskning
 • #kultur och fritid
 • #förvaltning och utveckling
 • #lagstiftning och rättigheter
 • #andra
Kommuner:

Bilagor

Ilmianna