Erfarenheter av offentlighetslagens funktion

Frågetecken 72
Enkät | Justitieministeriet
Enkäten har avslutats

Enligt principen om offentlighet som är tryggad i grundlagen är handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar och upptagningar.

Principen om offentlighet tillämpas i regel via lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen). I offentlighetslagen föreskrivs om var och ens rätt att få information från myndigheterna. Myndigheternas skyldigheter syftar till öppenhet i myndigheternas verksamhet samt till att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen. I offentlighetslagen föreskrivs, vilket i princip gäller alla myndigheter, om rätten för var och en att få information om en handling genom att lämna en begäran om handlingar till myndigheten, om förfarandet vid behandling av begäran om handlingar och om vilka handlingar eller uppgifter som är sekretessbelagda.

Offentlighetslagens funktion har senast setts över i dess helhet i början av millenniet. Det finns rikligt med erfarenhet av tillämpningen av den gällande offentlighetslagen samt gott om tolkningspraxis från domstolarna och de högsta laglighetsövervakarna. Detta har gett upphov till olika typer av behov av att förtydliga och utveckla lagstiftningen. I denna enkät utreds olika instansers åsikter om hur offentligheten förverkligas och hur tydlig lagstiftningen är, om digitaliseringens inverkan på genomförandet av offentlighetsprincipen samt förhållandet mellan offentlighetsprincipen och skyddet för personuppgifter. Dessutom tillfrågas de som lämnat en begäran om information om erfarenheter kring hur offentlighetslagen fungerar.

Offentlighetslagen reglerar offentligheten både avseende handlingar och uppgifter. Bestämmelserna gäller lagrad information som innehas av myndigheterna. I praktiken kan rätten till information genomföras antingen genom att man ber om tillgång till en lagrad uppgift eller uppgifter eller genom att begära om tillgång till en handling som innehas av myndigheterna. Syftet med denna enkät är att utreda hur rätten att ta del av handlingar och uppgifter som innehas av myndigheterna förverkligas i praktiken.

Ytterligare information finns på projektets webbplats:

Uppdatering av offentlighetslagen - Justitieministeriet (oikeusministerio.fi)

Observera att svaren publiceras i tjänsten dinåsikt.fi. Du kan även svara på enkäten genom att sända svaret till justitieministeriets registratorskontor på kirjaamo.om(at)gov.fi, ersätt (at) med @.

Ange inte dina personuppgifter eller andra identifierande uppgifter om människor i svaren.

Information om behandlingen av personuppgifter i justitieministeriets tjänster: https://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd

Basuppgifter

Avslutat: 4.2.2022

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

1. Erfarenheter av offentlighetslagens funktion (om du har lämnat en begäran om information enligt offentlighetslagen ska du svara på följande frågor)
Om du har begärt information flera gånger, kan du besvara frågorna i punkt 1 flera gånger. Då ska man varje gång svara också på den obligatoriska frågan i punkt 5.
2. Förverkligande av offentlighet och lagstiftningens tydlighet
3. Digitalisering och uppdatering
4. Förhållandet mellan offentlighetsprincipen och skyddet av personuppgifter
Det här fältet är obligatoriskt.